Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část

Maturita – profilová část

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a, pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (nezávisle na tom, zda byl zvolen ve společné či profilové části) se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Další dvě zkoušky volí žáci z následující nabídky.

předmět forma
český jazyk a literatura ústní (15 min) písemná práce (140 min)
anglický jazyk1 ústní (15 min) písemná práce (80 min)
německý jazyk1 ústní (15 min) písemná práce (80 min)
francouzský jazyk1 ústní (15 min) písemná práce (80 min)
ruský jazyk1 ústní (15 min) písemná práce (80 min)
španělský jazyk1 ústní (15 min) písemná práce (80 min)
základy společenských věd
ústní (15 min)
dějepis ústní (15 min)
zeměpis ústní (15 min)
matematika ústní (15 min)
fyzika ústní (15 min)
chemie ústní (15 min)
biologie ústní (15 min)
informatika vypracování maturitní práce a její obhajoba, praktická zkouška (60 min), ústní zkouška (15 min)
výtvarná výchova vypracování maturitní práce a její obhajoba, ústní zkouška (15 min)
hudební výchova praktická zkouška, ústní zkouška (15 min)
deskriptivní geometrie ústní (15 min)

1 Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk jako ve společné části. Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáků na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Žák může konat ještě 2 nepovinné zkoušky ze stejné nabídky.

Žák se k profilové maturitní zkoušce přihlašuje do 1. 12. 2023.

V Hradci Králové dne 1. 9. 2023

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.