Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Přijímací zkoušky – kritéria

Přijímací zkoušky – kritéria

Ke stažení v PDF zde

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Předpokládaný počet přijímaných žáků ve školním roce 2018/2019:

79 – 41 – K/61  Gymnázium             (šestileté studium)      90 žáků

Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky a písemného testu z českého jazyka a literatury. Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Stanovené termíny přijímací zkoušky: 13. 4. 2018, 17. 4. 2018.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

1. Hodnocení prospěchu ze ZŠ

Za vysvědčení z druhého pololetí 6. ročníku a za vysvědčení z prvního pololetí 7. ročníku jsou v závislosti na hodnotě průměru přiděleny body podle následující tabulky (nejvýše 24 bodů):

1,00             = 12 bodů                         1,31             = 5,8 bodů
1,01             = 11,8                                1,32             = 5,6
1,02             = 11,6                                1,33             = 5,4
1,03             = 11,4                                1,34             = 5,2
1,04             = 11,2                                1,35             = 5
1,05             = 11                                   1,36             = 4,8
1,06             = 10,8                                1,37             = 4,6
1,07             = 10,6                                1,38             = 4,4
1,08             = 10,4                                1,39             = 4,2
1,09             = 10,2                                1,40             = 4
1,10             = 10                                   1,41             = 3,8
1,11             = 9,8                                  1,42             = 3,6
1,12             = 9,6                                  1,43             = 3,4
1,13             = 9,4                                  1,44             = 3,2
1,14             = 9,2                                  1,45             = 3
1,15             = 9                                     1,46             = 2,8
1,16             = 8,8                                  1,47             = 2,6
1,17             = 8,6                                  1,48             = 2,4
1,18             = 8,4                                  1,49             = 2,2
1,19             = 8,2                                  1,50             = 2
1,20             = 8                                     1,51             = 1,8
1,21             = 7,8                                  1,52             = 1,6
1,22             = 7,6                                  1,53             = 1,4
1,23             = 7,4                                  1,54             = 1,2
1,24             = 7,2                                  1,55             = 1
1,25             = 7                                     1,56             = 0,8
1,26             = 6,8                                  1,57             = 0,6
1,27             = 6,6                                  1,58             = 0,4
1,28             = 6,4                                  1,59             = 0,2
1,29             = 6,2                                  1,60 a více = 0
1,30             = 6

Do průměru se započítávají povinné předměty, nikoliv chování. Pokud je uchazeč z nějakého předmětu neklasifikován, tento předmět se do průměru nezapočítává.

2. Hodnocení přijímací zkoušky

Testy z matematiky a českého jazyka a literatury budou vyhodnoceny centrálně. Uchazeč může získat nejvýše 50 bodů z každého testu.

3. Bonifikace

Pokud se žák umístil na 1. – 3. místě níže uvedené soutěže, získává bonifikaci podle tabulky.

1. místo v soutěži okresního, krajského kola             10 bodů
2. místo v soutěži okresního, krajského kola               7 bodů
3. místo v soutěži okresního, krajského kola               5 bodů

 

soutěž kategorie
Matematická olympiáda ZŠ Z6, Z7, Z8, Z9
Fyzikální olympiáda ZŠ E, F, G
Chemická olympiáda ZŠ D
Biologická olympiáda ZŠ C, D
Soutěže v cizích jazycích
   Anglický jazyk ZŠ I. A, II. A, II. C,  G I. B, II. B
   Německý jazyk ZŠ I. A, II. A, II. C,  G I. B, II. B
   Francouzský jazyk ZŠ A1, A2
   Ruský jazyk
Olympiáda v českém jazyce
Dějepisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda ZŠ A, B, C

 

Započítáváme nejvýše dvě soutěže v posledních dvou školních rocích.

Doklad o dosaženém výsledku (kopie diplomu, případně výsledková listina potvrzená organizátorem soutěže či jiné potvrzení organizátora) je nejlépe doručit naší škole současně s přihláškou do 1. března 2018. Pokud se soutěž koná později, je třeba doklad doručit neprodleně po jejím uskutečnění, nejpozději však 20. dubna 2018.

4. Celkové hodnocení

Celkové hodnocení je součtem hodnocení prospěchu ze ZŠ, hodnocení přijímací zkoušky
a bonifikace. Uchazeč může získat maximálně 144 bodů.

V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria (v daném pořadí):

 1. hodnocení přijímací zkoušky
 2. hodnocení přijímací zkoušky z matematiky
 3. hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z matematiky
 4. hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury
 5. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z matematiky ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
 6. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z matematiky ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat
  s daty
 7. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z matematiky ověřující znalosti a dovednosti v oblasti geometrie v rovině a prostoru
 8. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury ověřující porozumění textu
 9. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury ověřující znalost pravidel českého pravopisu
 10. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury ověřující vědomosti a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie
  a sémantiky
 11. průměr z vybraných předmětů (český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika) na posledních dvou vysvědčeních
 12. průměr z vybraných předmětů (český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika) na vysvědčení z 1. pololetí 7. ročníku
 13. průměr ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí 6. ročníku.

Nezbytnou podmínkou přijetí uchazeče je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku úspěšně, pokud získá z testu z matematiky i z testu českého jazyka a literatury alespoň 15 bodů. Pokud získá uchazeč z kteréhokoliv z testů méně bodů než 15, nevykonal přijímací zkoušku úspěšně a nebude přijat.

5. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u nich ověří rozhovorem. Při přijímání těchto osob bude škola vycházet z redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.

6. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky uchazeči se SVP podle doporučení školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce.

7. Náhradní termín

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostaví a svoji neúčast nejpozději do tří dnů od termínu konání přijímací zkoušky písemně omluví řediteli školy, může konat zkoušku v náhradním termínu. Ten je stanoven na 10. 5. 2018 (pro termín 13. 4. 2018) a 11. 5. 2018 (pro termín 17. 4. 2018). Oprávněnost omluvy posoudí ředitel školy.

V Hradci Králové 11. 1. 2018                      

Mgr. Jan Štěrba
ředitel školy

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com