Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Volitelné předměty

Volitelné předměty

Biologie volitelná – 5. a 6. roč (Mgr. Martin Vojta)

 • je určena všem studentům se zájmem o biologii, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v tomto oboru s ohledem na maturitu, příjímací zkoušky s biologickým zaměřením, Bio, SOČ.

5. ročník (2 hodiny týdně)

 • témata dle výběru a požadavků studentů
 • obvyklá témata – etologie, smyslové soustavy živočichů a člověka, bakteriologie, virologie, genetika
 • pravidelná praktická cvičení (závisí na přihlášeném počtu studentů)

6. ročník (3 hodiny týdně)

 • výuka zaměřena na všechny maturitní okruhy (vyjma biologie člověka, genetiky, fylogeneze orgánových soustav a ekologie)

Cvičení z matematiky – 6. roč. (RNDr. Dolejší Dagmar)

Jednoletý volitelný předmět Cvičení z matematiky se zaměřuje na zopakování, shrnutí a procvičení učiva matematiky, vytvoření přehledu, upevnění logických souvislostí a vztahů. Cílem je naučit žáky prostřednictvím řešení různých typů úloh najít optimální strategii, připravit je ke společné části maturitní zkoušky z matematiky a zároveň k profilové zkoušce.

Deskriptivní geometrie – 5. roč. (Mgr. Wagnerová Blanka)

Prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané v geometrii (rovinné i prostorové). Hlavní objektem zkoumání v DG je promítání-tedy různé způsoby zakreslení trojrozměrných útvarů na dvojrozměrný papír, aby bylo možné ze znalosti dvojrozměrného obrazu jednoznačně zrekonstruovat trojrozměrnou realitu. DG tak podporuje rozvoj prostorové představivosti a zároveň trénuje nejen zručnost při používání rýsovacích pomůcek, ale také při kreslení náčrtků volnou rukou.

DG je vhodná pro zájemce o studium na všech technických fakultách (ČVUT, VUT, TU Liberec, Ostrava…). Některé z nich mají znalosti z DG jako součást přijímacích zkoušek, některé v prvním semestru v navazují na znalosti získané na střední škole.

Dějepis volitelný – 5. roč. (Mgr. Eva Černošová)

2 hodiny týdně

Seminář je určen všem studentům se zájmem o historii, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v tomto oboru. Pomůže rovněž s přípravou na maturitu, příjímací zkoušky, případně na soutěže SOČ.
V hodinách bude kladen důraz na samostatnou práci studentů a jejich seznámení se
s prací historika (práce s prameny, příprava ročníkové seminární práce…).

Součástí práce v semináři bude návštěva archivu, muzeí a výstav, projekce dokumentárních filmů, seznámení studentů s historickými zajímavostmi, regionální dějiny, reakce na nové informace z oboru, práce s historickými prameny a literaturou. Studenti se blíže seznámí také s archeologií a pomocnými vědami historickými.

Výběrová témata spoluurčují sami studenti.

Francouzské reálie – 5. a 6. roč. (Mgr. Šubrtová Ivana)

Seminář je dotován 2 hodinami v 5. a 3 hodinami v 6. ročníku.

Připravuje studenty k úspěšnému složení mezinárodní jazykové zkoušky DELF scolaire a maturity.

Prohlubuje dovednosti ve 4 oblastech:

 • porozumění mluvenému projevu
 • porozumění psanému projevu
 • vyjádření mluveného projevu
 • vyjádření psaného projevu

Příprava spočívá ve 3 etapách:
• analýza pracovní metody, tj. upevnění pracovních návyků u zmíněných kompetencí
• procvičování dle tematických celků definovaných v požadavcích k maturitě zahrnující znalosti reálií frankofonního světa
• zkušební testy DELF scolaire, tzv. zkouška nanečisto; Složení oficiální verze zkoušky DELF scolaire si rozhodne každý dle vlastního uvážení.

Student tak dle své píle může dosáhnout 4 jazykových úrovní stanovených v Evropském jazykovém portfoliu, tj. A1, A2, B1, B2. Každá úroveň je certifikována diplomem DELF scolaire a zkoušky jsou vypsány v podzimním i jarním termínu.

Chemie volitelná – 5. a 6. roč. (Mgr. Jana Vízková)

Chemie volitelná je určena pro zájemce o studium chemie na Chemicko-technologických fakultách, o studium na Lékařských fakultách, Přírodovědeckých fakultách, ale i dalších fakultách, kde je potřeba chemie. Je zaveden v pátém ročníku po dvou hodinách týdně a v šestém ročníku po třech hodinách týdně.


Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a vzájemné propojení poznatků získaných v jednotlivých předmětech. Slouží nejen k upevnění již získaných poznatků, ale také k jejich rozšíření a k aplikaci takto získaných poznatků i v jiných přírodovědných předmětech. Příprava v průběhu hodin je vedena k úspěšnému složení maturitní zkoušky. V chemii volitelné je žák připravován i k úspěšnému složení přijímací zkoušky z chemie na VŠ. Umožňujeme žákům seznámit se s otázkami pro přijímací zkoušky na VŠ a pomáháme jim s jejich řešením.

Praktická cvičení z anglického jazyka – 5. a 6. roč. (Mgr. Absolon Luděk)

Praktická cvičení z anglického jazyka – dvouletý seminář, v 5. ročníku dvě hodiny český učitel, v 6. ročníku tři hodiny (dvě český učitel + jedna rodilý mluvčí). Obsahem semináře je příprava na mezinárodně uznávané zkoušky FCE a CAE, příprava na přijímací zkoušky na VŠ, procvičování maturitních témat, rozvíjení jazykových dovedností (mluvení, poslech, psaní, čtení, gramatika).

Praktická cvičení z anglického jazyka – 5. roč. (Mgr. Nováková Jitka)

Kurz poskytuje úvod do zkoušek FCE a CAE, představuje jednotlivá cvičení a metody, jak k nim přistupovat. Studenti si dále připraví prezentaci, diskutují na zadaná témata a řeší cvičení s nimi související.

Výuka je na úrovni B1+, v maturitním ročníku přechází na úroveň B2, eventuálně C1.

Praktická cvičení z anglického jazyka (Mgr. Vokounová Hana)

Příprava na FCE, CAE, maturitu, přijímací z zkoušky na VŠ a zlepšení současné úrovně AJ každého studenta.

Praktická cvičení z německého jazyka (Mgr. Pokorná Jarmila)

Cílem tohoto semináře je upevnění a prohloubení znalostí základů německého jazyka jako prostředku komunikace. Výuka navazuje na úroveň B1, v maturitním ročníku přechází na úroveň B2 .

Důraz bude kladen na zvládnutí všech čtyř komplexních řečových dovedností /poslech, čtení, ústní a písemné vyjadřování/.

Studenti budou připravováni na zvládnutí maturitní zkoušky, dle zájmu na certifikáty /ZD – B1, Mittelstufe Deutsch – B2/.

Výstupy:

Žák zná jazyk tak, aby se domluvil a vyjadřoval pomocí své aktivní slovní zásoby s menší  mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci tematických okruhů podle úrovní B1, B2. Dokáže smysluplně komunikovat, iniciovat, udržet v chodu a ukončit konverzaci v rámci tematických okruhů. Rozumí i delším promluvám, dokáže sledovat i složitější výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Umí napsat srozumitelné texty dobře uspořádané.

Seminář dějin výtvarného umění – 5. a 6. ročník (Mgr. Černoš Jan)

Seminář je určen pro všechny, kdo mají rádi výtvarné umění. Je koncipován tak, aby poskytl základní seznámení s charakterem a vývojem výtvarné kultury obecně.

5. ročník

Úvodní blok – všeobecné poučení o druzích výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, užité umění), o základních pojmech a o oborech souvisejících. Cílem je hlubší orientace v oborech, umění „číst“ dílo.

Blok dějin umění – přiblížení charakteristiky doby a výtvarného projevu ve všech oborech (stavby, sochy, obrazy, nábytek, móda, …)
V tomto roce je na programu přehled vývoje od pravěku po 19. století (pravěk a umění přírodních národů, Egypt, antická kolébka evropské kultury, románský a gotický sloh, renesance a baroko, klasicistní a romantická tvorba…, to vše ve světě i u nás).

6. ročník

Pokračuje blok dějin umění – nástup moderních uměleckých směrů, přehled o vývoji v 1. a 2. polovině 20. století (fauvismus, expresionismus….surrealismus …. pop art, konceptuální tvorba, land art, body art…), charakteristika základních tendencí architektury (funkcionalismus…. postmodernismus…) i sochařství a designu.

Důležitým doplňkem práce v obou ročnících je sledování a návštěva výstav v hradeckých galeriích, zájezdy na zajímavé výstavy do Prahy apod. Pojetí semináře nevylučuje ani občasné výtvarné činnosti jako výraz snahy vyjádřit svůj vztah ke světu, nechat po sobě stopu, komentovat a interpretovat díla či období.

Práce v semináři může být zakončena maturitní zkouškou z výtvarné výchovy – ta sestává z obhajoby tzv. praktické části (výtvarné dílo či teoretická práce z oboru výtvarného umění) a ze zkoušky z dějin umění.

Seminář pomáhá rozšířit obecné povědomí o estetice, dokáže připravit na zkoušky na vysoké školy (zejména architektura a ČVUT).

Seminář Španělský jazyk – 5. a 6. roč. (Mgr. Dlouhá Eliška)

Dvouletý seminář španělského jazyka pro úplné začátečníky, kde se od základů dostaneme na konci sexty na úroveň A2.

Seminář z biologie – 6. roč. (Mgr. Martin Vojta)

2 hodiny týdně

 • je zaměřen především na biologii člověka, fylogenezi orgánových soustav, genetiku a ekologii
 • vhodný jako příprava na přijímací zkoušky (lékařské fakulty, fyzioterapie aj.)
 • doplňuje znalosti k maturitě (vyjma témat probíraných v Biv)
 • pravidelná praktická cvičení (závisí na přihlášeném počtu studentů)

Seminář z chemie – 6. roč. (Mgr. Milan Pertot)

Výuka tohoto předmětu je založena téměř výhradně na experimentech v laboratoři.

Zvýšená pozornost i pro účely hodnocení žáka bude věnována

• zlepšení manuálních dovedností a zručnosti žáků při práci v chemické laboratoři
• zvyšování míry samostatnosti práce žáka
• úrovni schopnosti žáka úspěšně aplikovat teoretické vědomosti v laboratorní praxi
• úrovni kvality zpracování získaných dat do tabulek, grafů apod.
• formální úrovni laboratorních protokolů
• přesnosti, výstižnosti a odbornosti ústního i písemného vyjadřování žáka

Seminář z matematiky – 5. a 6. roč. (Mgr. Drahotský Petr)

V následující nabídce je uveden širší okruh možností, čemu se v hodinách semináře věnovat.

Z této nabídky pak na začátku každého roku (po dohodě se studenty) dojde k závaznému výběru témat tak, aby bylo možné jejich výuku v daném čase realizovat.

5. ročník

 Výrok, operace s výroky, zákony výrokového kalkulu, negování složených a kvantifikovaných výroků, negace implikace a ekvivalence. Úsudky a úsudková schemata, kontrola správnosti úsudků. Definice, věty, axiomy. Důkazy v matematice (přímý, nepřímý, sporem, matematickou indukcí, existence, unicity). Základní poznatky o množinách, množinové operace, souvislosti množinových a logických pojmů. Rozšíření poznatků o dělitelnosti čísel, důkazové úlohy na dělitelnost, zbytkové třídy, Diofantské rovnice. Výrokové formy, definiční obor a obor pravdivosti výrokové formy.

2. Úvod do lineární algebry

n-rozměrné aritmetické vektory. Lineární kombinace a lineární závislost vektorů. Pojem matice, hodnost matice, matice regulární, matice singulární, elementární úpravy matic, ekvivalence matic. Řešení soustav m lineárních rovnic o n neznámých pomocí GEM (event. JEM), Frobeniova věta. Pojem determinantu, základní vlastnosti, metody výpočtu determinantů s důrazem na Sarussovo pravidlo, Laplaceův rozvoj determinantu dle prvků jedné řady. Cramerovo pravidlo. Užití determinantů, především v analytické geometrii.

Součet matic, součin reálného čísla a matice, součin matic. Inverzní matice, adjungovaná matice, řešení jednoduchých maticových rovnic.

3. Limita posloupnosti, nekonečné řady

Vlastnosti posloupností. Pojem limity. Vlastní limita posloupnosti. Rozšířená reálná osa, aritmetika s nevlastními čísly, neurčité limitní výrazy. Nevlastní limita posloupnosti. Posloupnosti konvergentní, určitě divergentní a neurčitě divergentní. Věty a pravidla pro počítání limit. Výpočty limit posloupností, číslo e. Sumační symbolika, pojem nekonečné řady, pojem součtu nekonečné řady. Nekonečná řada konvergentní, určitě divergentní a neurčitě divergentní. Nekonečná geometrická řada a její užití.

4. Funkce jako zobrazení

Kartézský součin množin, binární relace, grafy relací, zobrazení z množiny do množiny. Druhy zobrazení, prosté zobrazení, inverzní zobrazení, funkce. Grafy a vlastnosti elementárních funkcí. Funkce signum, celá část, zlomková část. Inverzní funkce. Funkce odmocnina, počítání s odmocninami, úpravy surdických výrazů. Řešení iracionálních rovnic a nerovnic. Funkce exponenciální a logaritmická. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. Funkce cyklometrické a jejich užití v analytické geometrii, planimetrii a stereometrii a při řešení goniometrických rovnic.

6. ročník

1. Rozšíření poznatků z analytické geometrie

Kulová plocha, kulová plocha a přímka, kulová plocha a rovina. Parametrické rovnice kružnice, elipsy, paraboly a hyperboly. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky s důrazem na tečny kuželoseček a asymptoty hyperboly. (opakování k maturitní zkoušce resp. přijímacím zkouškám na VŠ). Užití determinantů v analytické geometrii.

2. Rozšíření poznatků z diferenciálního počtu

Spojitost funkce v bodě a intervalu. Limita funkce v bodě, jednostranné limity fce v bodě. Vlastní a nevlastní limita funkce ve vlastním i nevlastním bodě. Výpočet limit funkcí, druhy bodů nespojitosti. Derivace funkce, zvláště funkce složené. Logaritmická derivace, derivace implicitní funkce, (derivace cyklometrických funkcí). Diferenciál funkce a jeho užití k přibližným výpočtům a výpočtům chyb. Užití diferenciálního počtu k vyšetřování průběhu funkce a k řešení extremálních úloh.

3. Rozšíření poznatků z integrálního počtu

Určování primitivních funkcí s důrazem na metodu per partes a metodu substituční. Integrace racionální lomené funkce rozkladem na součet parciálních zlomků. Užití určitého integrálu k výpočtu obsahu elementárních oblastí a k výpočtu objemu rotačních těles.(Event. výpočet délky rovinné křivky, výpočet obsahu pláště rotačního tělesa, pojem nevlastního integrálu.)

4. Rozšíření poznatků o komplexních číslech.

Složkový tvar komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, goniometrický tvar komplexního čísla, exponenciální tvar komplexního čísla. Operace s komplexními čísly s důrazem na n-tou odmocninu v oboru C. Geometrický význam absolutní hodnoty komplexního čísla. Znázorňování množin komplexních čísel dané vlastnosti v Gaussově rovině.

5. Řešitelnost algebraických rovnic n-tého stupně v oboru C

Základní pojmy o algebraických rovnicích. Základní věta algebry, Vietovy zobecněné vzorce a některé další věty o algebraických rovnicích. Kvadratická rovnice s imaginárními koeficienty v oboru C, binomické rovnice a reciproké rovnice v oboru C.

Společenskovědní seminář – 5. roč. (Mgr. Štefková Alexandra)

Hlavní náplní semináře je shrnutí, zopakování a rozšíření učiva ZSV požadovaného k maturitní zkoušce (témata odpovídající 3. – 5. ročníku:

psychologie, sociologie, ekonomie, politologie), součástí bude i řešení testů používaných při přijímacích zkouškách na VŠ. V průběhu školního roku budou studenti diskutovat o aktuálních událostech v souvislostech, prohloubí práci s odbornou literaturou. Průběžně bude dbáno na zvyšování mediální gramotnosti, budou začleňovány externí odborné přednášky či exkurze (Poslanecká sněmovna PČR aj.).

Zeměpisný seminář – 5. a 6. roč. (Mgr. Paulů Zuzana)

Geografie představuje podle UK jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, který má výsledky i na mezinárodní úrovni. Geografie jako věda se zabývá rozložením jevů a procesů v prostoru a v čase, zajímá ji nejen současný stav, ale i jeho historické příčiny a budoucí důsledky.

„Představa o tom, že téměř všichni geografové jsou profesionální cestovatelé, je mylná a zavádějící. Devizou geografů je, že jsou schopni pomocí sofistikovaných metod sociálně-geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru a ve vzájemných vazbách i hodnotit prostorové dopady různých jevů na společnost a přírodu,” vysvětlil vedoucí Oddělení vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty UK Michal Andrle.

Na našem gymnáziu je to spíše předmět „okrajový“, snažíme se však studentům vštípit, proč se učím geografii – budu vědět víc o vesmíru a naší planetě, naučím se orientovat v mapách a v krajině, porozumím jevům v přírodě, poznám přírodu, kulturu, hospodářství a prostý život vzdálených oblastí, poznám lépe svou vlast a okolí svého bydliště, naučím se chápat potřebu ekologického stylu života (trvale udržitelného rozvoje), pochopím mnohé odborné výrazy a budu se tak moci orientovat v našem globalizovaném světě.

V současné době se zeměpis (geografie) vyučuje na našem gymnáziu v primě, sekundě, tercii a kvartě, pro opravdové zájemce ve vyšších ročnících je pak otevřen seminář ze zeměpisu:

5. ročník: země světa (včetně ČR) = tzv. regionální zeměpis – rozšíření poznatků, aktualizace

6. ročník: obecný zeměpis (FGS, SES), příprava k maturitě, příprava na VŠ

Programování – 5. a 6. roč. (Ing. Ondřej Rusek)

Volitelný předmět programování je dvouletý – pro ročník pátý (kvinty) a šestý (sexty). Pro toho, kdo uvažuje o maturitě z Informatiky je víceméně nutností, většin a témat, která pokrývají maturitní otázky, se probírá až v těchto seminářích. Cílem seminářů z programování není pouze prohloubení programátorské zdatnosti, ale i seznámení se z ostatními tématy, které zahrnuje široký obor Informatiky. Ze zkušeností našich absolventů, kteří pokračovali ve studiu Informatiky na VŠ, je možné říci, že absolvování tohoto semináře bylo pro ně velice užitečné.

Látka je rozdělena na dvou let a logicky na sebe navazuje, není možné do semináře „naskočit“ až druhém roce.

5. ročník – v předchozích letech se studenti seznámili při hodinách IVT se základy programování. Již n2kolik let se na naší 3kole pro výuku programování používá moderní programovací jazyk Python 3. První rok semináře si klade za cíl rozšířit znalosti o tomto jazyku. Probírají se složitější datové struktury jako je seznam, množina, slovník. Programovací techniky z funkcionálního programování, zpracování textových formátů jako je CSV, XML. Student se seznámí s objektovým základem jazyka i s tvorbou vlastních objektů.

6. ročník – je daleko pestřejší. Věnujeme se operačnímu systému GNU/Linux. Student se seznámí s instalací vlastního systému a po zbytek školního roku má možnost využívat vlastní linuxový virtuální počítač. V rámci výuky budeme pracovat s databázovým serverem MySQL, s webovým serverem Apache a s programovacím jazykem PHP. To vše na svém virtuálním počítači. Důležitým blokem je výuka protokolu TCP/IP, „fungování“ Internetu a síťové služby. Nedílnou součástí semináře je opakování a příprava na maturitu.

Výtvarná výchova volitelná – 6. roč (Mgr. Černoš Jan)

V semináři se studenti detailně seznámí s technikou malby, akrylové malby, prací u stojanu-ateliérové malby.

Seminář pro 6. ročníky slouží jako doplněk k teoreticky pojatým dějinám umění. Je zaměřen na praktickou stránku.

Důraz je kladen na rozšíření a zdokonalení technik kresby a malby, ale také na výuku dalších forem výtvarného umění (stencil-šablonový tisk, sprejování, akvarelová malba a popřípadě základy práce s digitální fotografií).

Cílem semináře je naučit, zdokonalit a poradit studentům s různými technikami výtvarného umění a dovést je k vlastní tvorbě.

Seminář je otevřen všem a není podmínkou k maturitě, nicméně může výrazně pomoci při tvorbě vlastní maturitní práce.

Rétorika

(volitelný seminář GYBON) pro školní rok 2022/2023

Cíl: cílem jednoletého dvouhodinového kurzu rétoriky je získání kompetence v praktickém i teoretickém aspektu. Záměrem je, aby absolvent byl schopen bez ohledu na prostředí a téma sebejistě, promyšleně a uměřeně realizovat veřejný mluvený oficiální projev (slavnostní, odborný i politický). Student získá kompetenci pro život veřejně promluvit v široké škále situací (smuteční projev v krematoriu, slavnostní např. na svatbě, popularizační na besedě, v rozhlasu / televizi nebo politický obhajující konkrétní změnu). V praktickém ohledu seminář reflektuje podstatu základních parametrů veřejného mluveného projevu: přesvědčivost a společenský charakter. Vedle technické průpravy k přípravě a realizaci projevů bude kladen důraz na faktografické základy předmětu tak, aby student byl schopen uvědoměle posuzovat jednotlivé projevy různých druhů z nejrůznějších hledisek.

 

Tematický plán:

 1. Co je to rétorika, kdo je rétor (podstata projevu, složky projevu, fáze vzniku projevu, kompetence rétora, druhy projevu). Praktická část: sebeprezentace, výslovnost samohlásek, dech jako opora mluvy, od výdechu k tónu.
 2. Nonverbální komunikace jako nedílná součást projevu (oblečení, mimika, gesta, symboly, regulátory a další). Praktická část: pečlivá výslovnost souhlásek, hlasové rejstříky, umělecký přednes.
 3. Zvuková stránka projevu (rytmus řeči /typy pauz/, rychlost projevu, intonace a hlasitost). Technika řeči: výslovnost. Praktická část: pečlivá výslovnost problematických skupin souhlásek, umělecký přednes (dramatický).
 4. Jazyková stránka projevu I: spisovný jazyk a jeho funkce, nespisovnost ve veřejných projevech (včetně základních rysů nářečí). Praktická část: nácvik slavnostního projevu (imatrikulace, promoce, svatba, zahájení konference/výstavy, přípitek); rozezpívání, rozcvičení před projevem (eliminace trémy).
 5. Jazyková stránka projevu II: řečnické prostředky a zlozvyky. Tradiční řečnické prostředky (figury a tropy, zejména metafory). Praktická část: nácvik slavnostního projevu (výročí: osobnosti, instituce, státu; ministr školství: projev k začátku školního roku).
 6. Sociativní aspekt projevů: generační a sociální rozdíly ovlivňující projev (jeho obsah, formu, délku, technizaci i zvukovou a nonverbální složku). Praktická část: nácvik smutečního projevu (smrt příbuzného či známého: nekrolog ve smuteční síni).
 7. Logický aspekt projevů: Sofistika a eristické taktiky, nevěcná argumentace, manipulace. Praktická část: nácvik politického projevu (přesvědčování spoluobčanů o konkrétních nezbytných změnách ve společnosti, např. schůze SVJ atp.); rozbor: manipulace v projevech československých prezidentů.
 8. Pragmatický aspekt projevů: maximy, komunikační funkce, zdvořilost (přímé a nepřímé strategie), tvář a maska, řečové struktury, modalita. Praktická část: pragmatická analýza běžných českých vět; analýza vykonstruovaných politických soudních procesů 50. let minulého století (komunikační strategie: verbální agrese, útok na tvář obviněného, příznakové jevy v projevu vyslýchaného; výrazové prostředky líčení procesu v dobových novinách).
 9. Příprava projevu: rady, pseudorady a použití techniky. Praktická část: nácvik projevů odborného stylu (popularizační příspěvek z různých oborů malého rozsahu 3-5 minut).
 10. Rozbory slavných českých i zahraničních projevů. Rozbory odborných projevů. Praktická část: nácvik projevů odborného stylu (odborný příspěvek z různých oborů malého rozsahu 3-5 minut: referát, projev u maturitní zkoušky).

 

Literatura výběrově:

BUCHTOVÁ, B. Rétorika. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-0868-X.

KRAUS, J. a kol. Člověk mluvící: řečníci bez tribuny čtením i poslechem. Voznice: Leda, 2011. ISBN 978-80-7335-258-5 (váz.).

LOTKO, E. Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc: UP, 2009. ISBN 978-80-244-2309-8.

ŠPAČKOVÁ, A. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1704-2.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.