Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Volitelné předměty

Volitelné předměty

Biologie volitelná – 5. a 6. roč (Mgr. Martin Vojta)

 • je určena všem studentům se zájmem o biologii, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v tomto oboru s ohledem na maturitu, příjímací zkoušky s biologickým zaměřením, Bio, SOČ.

5. ročník (2 hodiny týdně)

 • témata dle výběru a požadavků studentů
 • obvyklá témata – etologie, smyslové soustavy živočichů a člověka, bakteriologie, virologie, genetika
 • pravidelná praktická cvičení (závisí na přihlášeném počtu studentů)

6. ročník (3 hodiny týdně)

 • výuka zaměřena na všechny maturitní okruhy (vyjma biologie člověka, genetiky, fylogeneze orgánových soustav a ekologie)

Cvičení z matematiky – 6. roč. (RNDr. Dolejší Dagmar)

Jednoletý volitelný předmět Cvičení z matematiky se zaměřuje na zopakování, shrnutí a procvičení učiva matematiky, vytvoření přehledu, upevnění logických souvislostí a vztahů. Cílem je naučit žáky prostřednictvím řešení různých typů úloh najít optimální strategii, připravit je ke společné části maturitní zkoušky z matematiky a zároveň k profilové zkoušce.

Deskriptivní geometrie – 5. roč. (Mgr. Wagnerová Blanka)

Prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané v geometrii (rovinné i prostorové). Hlavní objektem zkoumání v DG je promítání-tedy různé způsoby zakreslení trojrozměrných útvarů na dvojrozměrný papír, aby bylo možné ze znalosti dvojrozměrného obrazu jednoznačně zrekonstruovat trojrozměrnou realitu. DG tak podporuje rozvoj prostorové představivosti a zároveň trénuje nejen zručnost při používání rýsovacích pomůcek, ale také při kreslení náčrtků volnou rukou.

DG je vhodná pro zájemce o studium na všech technických fakultách (ČVUT, VUT, TU Liberec, Ostrava…). Některé z nich mají znalosti z DG jako součást přijímacích zkoušek, některé v prvním semestru v navazují na znalosti získané na střední škole.

Dějepis volitelný – 5. roč. (Mgr. Eva Černošová)

2 hodiny týdně

Seminář je určen všem studentům se zájmem o historii, kteří si chtějí rozšířit a prohloubit znalosti v tomto oboru. Pomůže rovněž s přípravou na maturitu, příjímací zkoušky, případně na soutěže SOČ.
V hodinách bude kladen důraz na samostatnou práci studentů a jejich seznámení se
s prací historika (práce s prameny, příprava ročníkové seminární práce…).

Součástí práce v semináři bude návštěva archivu, muzeí a výstav, projekce dokumentárních filmů, seznámení studentů s historickými zajímavostmi, regionální dějiny, reakce na nové informace z oboru, práce s historickými prameny a literaturou. Studenti se blíže seznámí také s archeologií a pomocnými vědami historickými.

Výběrová témata spoluurčují sami studenti.

Chemie volitelná – 5. a 6. roč. (Mgr. Jana Vízková)

Chemie volitelná je určena pro zájemce o studium chemie na Chemicko-technologických fakultách, o studium na Lékařských fakultách, Přírodovědeckých fakultách, ale i dalších fakultách, kde je potřeba chemie. Je zaveden v pátém ročníku po dvou hodinách týdně a v šestém ročníku po třech hodinách týdně.

Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a vzájemné propojení poznatků získaných v jednotlivých předmětech. Slouží nejen k upevnění již získaných poznatků, ale také k jejich rozšíření a k aplikaci takto získaných poznatků i v jiných přírodovědných předmětech. Příprava v průběhu hodin je vedena k úspěšnému složení maturitní zkoušky. V chemii volitelné je žák připravován i k úspěšnému složení přijímací zkoušky z chemie na VŠ. Umožňujeme žákům seznámit se s otázkami pro přijímací zkoušky na VŠ a pomáháme jim s jejich řešením.

Praktická cvičení z německého jazyka (Mgr. Pokorná Jarmila)

Cílem tohoto semináře je upevnění a prohloubení znalostí základů německého jazyka jako prostředku komunikace. Výuka navazuje na úroveň B1, v maturitním ročníku přechází na úroveň B2 .

Důraz bude kladen na zvládnutí všech čtyř komplexních řečových dovedností /poslech, čtení, ústní a písemné vyjadřování/.

Studenti budou připravováni na zvládnutí maturitní zkoušky, dle zájmu na certifikáty /ZD – B1, Mittelstufe Deutsch – B2/.

Výstupy:

Žák zná jazyk tak, aby se domluvil a vyjadřoval pomocí své aktivní slovní zásoby s menší  mírou zaváhání a opisných jazykových prostředků v rámci tematických okruhů podle úrovní B1, B2. Dokáže smysluplně komunikovat, iniciovat, udržet v chodu a ukončit konverzaci v rámci tematických okruhů. Rozumí i delším promluvám, dokáže sledovat i složitější výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Umí napsat srozumitelné texty dobře uspořádané.

Programování – 5. a 6. roč. (Ing. Ondřej Rusek)

Volitelný předmět programování je dvouletý – pro ročník pátý (kvinty) a šestý (sexty). Pro toho, kdo uvažuje o maturitě z Informatiky je víceméně nutností, většin a témat, která pokrývají maturitní otázky, se probírá až v těchto seminářích. Cílem seminářů z programování není pouze prohloubení programátorské zdatnosti, ale i seznámení se z ostatními tématy, které zahrnuje široký obor Informatiky. Ze zkušeností našich absolventů, kteří pokračovali ve studiu Informatiky na VŠ, je možné říci, že absolvování tohoto semináře bylo pro ně velice užitečné.

Látka je rozdělena na dvou let a logicky na sebe navazuje, není možné do semináře „naskočit“ až druhém roce.

5. ročník – v předchozích letech se studenti seznámili při hodinách IVT se základy programování. Již n2kolik let se na naší 3kole pro výuku programování používá moderní programovací jazyk Python 3. První rok semináře si klade za cíl rozšířit znalosti o tomto jazyku. Probírají se složitější datové struktury jako je seznam, množina, slovník. Programovací techniky z funkcionálního programování, zpracování textových formátů jako je CSV, XML. Student se seznámí s objektovým základem jazyka i s tvorbou vlastních objektů.

6. ročník – je daleko pestřejší. Věnujeme se operačnímu systému GNU/Linux. Student se seznámí s instalací vlastního systému a po zbytek školního roku má možnost využívat vlastní linuxový virtuální počítač. V rámci výuky budeme pracovat s databázovým serverem MySQL, s webovým serverem Apache a s programovacím jazykem PHP. To vše na svém virtuálním počítači. Důležitým blokem je výuka protokolu TCP/IP, „fungování“ Internetu a síťové služby. Nedílnou součástí semináře je opakování a příprava na maturitu.

Příprava na certifikát CAE – 5. a 6. ročník

Seminář je určen pro žáky, kteří si chtějí prohloubit a posunout své znalosti anglického jazyka tak, aby nejpozději na konci sexty dosáhli úrovně C1.

Cílem předmětu je připravit žáka na mezinárodně uznávané zkoušky CAE (na úrovní C1 podle Společného evropského rámce pro jazyky), které se skládají z poslechu, čtení a použití angličtiny, psaní, mluvení. V rámci semináře se budou systematicky procvičovat všechny typy cvičení této zkoušky a student se do hloubky zaměří na zlepšování svých jazykových dovedností. V oblasti gramatiky se budou probírat jevy objevující se v konkrétních cvičeních nazvaných Use of English. Dále student porozumí zkouškovým strategiím obzvláště v oblasti poslechu, čtení a mluvení. Kombinace všech těchto aspektů dopomůže studentovi ke zdárnému složení zkoušky.

Mluvení bude procvičováno ne jen formou diskuzí a rozhovorů, ať už v rámci celé třídy, skupinově nebo ve dvojicích, ale také formou prezentací, kde si student vyzkouší souvislý mluvený projev. Ve specifické přípravě na zkoušku se student zaměří na zlepšení dovedností jak vést rozhovor, reagovat na otázky a popisovat obrázky.

Předpokládaná vstupní znalost je B2, kterou student musí prokázat

 • oficiálním certifikátem B2 nebo
 • výsledkem zkoušky nanečisto pořádanou naší školou (vždy na podzim), která dokazuje úroveň B2 nebo
 • napsáním vstupního testu FCE (všichni studenti kvart budou informováni přes Komens)

a to nejpozději v den ukončení přihlašování se na semináře. Pokud žák neprokáže jednou z předchozích možností úroveň B2, nemusí být do semináře přijat. V případě splněného certifikátu na úrovni B2 nebo oficiálního výsledku zkoušky nanečisto musíte jedno nebo druhé zaslat e-mailem na dlouha@gybon.cz. Seminář není určen pro studenty s úrovní nižší nebo vyšší než B2.

Povinností žáka je si zakoupit učebnici, se kterou se bude v rámci semináře pracovat. Učebnice bude specifikována nejpozději první týden v září.

Náplní semináře nejsou maturitní témata.

Formy a podmínky klasifikace:

 • Testy CAE (částečné i celé)
 • Prezentace
 • Písemný projev

Podmínkou klasifikace je min. 1 prezentace, 1 sloh v hodině, 1 sloh za domácí úkol za školní rok (možno i více dle vyučujícího)

Příprava na certifikát FCE – 5. a 6. ročník

Seminář je určen pro žáky, kteří si chtějí prohloubit a posunout své znalosti anglického jazyka tak, aby nejpozději na konci sexty dosáhli úrovně B2 (B2+) .

Cílem předmětu je připravit žáka na mezinárodně uznávané zkoušky FCE (na úrovní B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky), které se skládají z poslechu, čtení a použití angličtiny, psaní, mluvení. V rámci semináře se budou systematicky procvičovat všechny typy cvičení této zkoušky a student se do hloubky zaměří na zlepšování svých jazykových dovedností. V oblasti gramatiky se budou probírat jevy objevující se v konkrétních cvičeních nazvaných Use of English. Dále student porozumí zkouškovým strategiím obzvláště v oblasti poslechu, čtení a mluvení. Kombinace všech těchto aspektů dopomůže studentovi ke zdárnému složení zkoušky.

Mluvení bude procvičováno ne jen formou diskuzí a rozhovorů, ať už v rámci celé třídy, skupinově nebo ve dvojicích, ale také formou prezentací, kde si student vyzkouší souvislý mluvený projev. Ve specifické přípravě na zkoušku se student zaměří na zlepšení dovedností jak vést rozhovor, reagovat na otázky a popisovat obrázky.

Předpokládaná vstupní znalost je B1+.

Náplní semináře nejsou maturitní témata.

Formy a podmínky klasifikace:

 • Testy FCE (částečné i celé)
 • Testy na aktuálně probíranou gramatiku
 • Prezentace
 • Písemný projev
 • Podmínkou klasifikace je min. 1 prezentace, 1 sloh v hodině, 1 sloh za domácí úkol za školní rok (možno i více dle vyučujícího)

Příprava na maturitní zkoušku z AJ

Cílem semináře je studenta systematicky připravit na maturitní zkoušku z anglického jazyka. Bude kladen důraz na prohloubení faktických znalostí v tématech maturitní zkoušky pomocí např. práce s textem, poslechových cvičení nebo diskuzí (různé diskuzní techniky a aktivity).

Dále bude procvičována schopnost žáků vést rozhovor, reagovat na otázky, popisovat obrázky a rozšiřovat si slovní zásobu v konkrétních oblastech.

Součástí je také příprava na písemnou část maturitní zkoušky, která bude probíhat v rámci hodin, ale i samostatnou přípravou doma. V rámci písemné i ústní zpětné vazby bude kladen důraz na dodržení zadání a daného rozsahu, na kvalitu použitého jazyka a eliminaci gramatických a lexikálních chyb.

Formy a podmínky klasifikace:

 • Testy na faktické znalosti maturitních témat
 • Testy na slovní zásobu
 • Prezentace
 • Eseje
 • Podmínkou klasifikace je min. 1 prezentace, 1 sloh v hodině, 1 sloh za domácí úkol za školní rok (možno i více dle vyučujícího)

Psaní a literatura v anglickém jazyce (Parker Dan)

Seminář je rovnoměrně rozdělen mezi psaní a literaturu. V psaní si student procvičí různé aspekty a styly, s důrazem na prózu a kreativní psaní. Literární část semináře zahrnuje čtení jak doma, tak v hodině a bude zaměřena na různé druhy textů od dramatu (např. The Crucible, úryvky ze Shakespeara), přes poezii (např. Langston Hughes, Robert Frost, Emily Dickinson, William Blake) po krátké povídky a novely (např. Charles Dickens, Virginia Wolf).

Podmínky klasifikace:

 • účast 3 „workshopech“
 • 1 písemný projev za pololetí
 • 1 test/kvíz

Seminář dějin výtvarného umění – 5. a 6. ročník (Mgr. Černoš Jan)

Seminář je určen pro všechny, kdo mají rádi výtvarné umění. Je koncipován tak, aby poskytl základní seznámení s charakterem a vývojem výtvarné kultury obecně.

5. ročník

Úvodní blok – všeobecné poučení o druzích výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, užité umění), o základních pojmech a o oborech souvisejících. Cílem je hlubší orientace v oborech, umění „číst“ dílo.

Blok dějin umění – přiblížení charakteristiky doby a výtvarného projevu ve všech oborech (stavby, sochy, obrazy, nábytek, móda, …)
V tomto roce je na programu přehled vývoje od pravěku po 19. století (pravěk a umění přírodních národů, Egypt, antická kolébka evropské kultury, románský a gotický sloh, renesance a baroko, klasicistní a romantická tvorba…, to vše ve světě i u nás).

6. ročník

Pokračuje blok dějin umění – nástup moderních uměleckých směrů, přehled o vývoji v 1. a 2. polovině 20. století (fauvismus, expresionismus….surrealismus …. pop art, konceptuální tvorba, land art, body art…), charakteristika základních tendencí architektury (funkcionalismus…. postmodernismus…) i sochařství a designu.

Důležitým doplňkem práce v obou ročnících je sledování a návštěva výstav v hradeckých galeriích, zájezdy na zajímavé výstavy do Prahy apod. Pojetí semináře nevylučuje ani občasné výtvarné činnosti jako výraz snahy vyjádřit svůj vztah ke světu, nechat po sobě stopu, komentovat a interpretovat díla či období.

Práce v semináři může být zakončena maturitní zkouškou z výtvarné výchovy – ta sestává z obhajoby tzv. praktické části (výtvarné dílo či teoretická práce z oboru výtvarného umění) a ze zkoušky z dějin umění.

Seminář pomáhá rozšířit obecné povědomí o estetice, dokáže připravit na zkoušky na vysoké školy (zejména architektura a ČVUT).

Seminář Španělský jazyk – 5. a 6. roč. (Mgr. Dlouhá Eliška)

Seminář je určen pro úplné začátečníky, kteří se v rámci dvouletého studia dostanou na úroveň A2 (v rámci Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Student si musí zakoupit učebnici Nueva Aventura 1, která bude sloužit jako hlavní materiál ve výuce. V průběhu maturitního ročníku jsou studenti již schopni vést rozhovor na základní témata (rodina, cestování, koníčky, apod.) a vést souvislý mluvený projev, což prokážou připravenou prezentací. 

Seminář z biologie – 6. roč. (Mgr. Martin Vojta)

2 hodiny týdně

 • je zaměřen především na biologii člověka, fylogenezi orgánových soustav, genetiku a ekologii
 • vhodný jako příprava na přijímací zkoušky (lékařské fakulty, fyzioterapie aj.)
 • doplňuje znalosti k maturitě (vyjma témat probíraných v Biv)
 • pravidelná praktická cvičení (závisí na přihlášeném počtu studentů)

Seminář z chemie – 6. roč. (Mgr. Milan Pertot)

Výuka tohoto předmětu je založena téměř výhradně na experimentech v laboratoři.

Zvýšená pozornost i pro účely hodnocení žáka bude věnována

• zlepšení manuálních dovedností a zručnosti žáků při práci v chemické laboratoři
• zvyšování míry samostatnosti práce žáka
• úrovni schopnosti žáka úspěšně aplikovat teoretické vědomosti v laboratorní praxi
• úrovni kvality zpracování získaných dat do tabulek, grafů apod.
• formální úrovni laboratorních protokolů
• přesnosti, výstižnosti a odbornosti ústního i písemného vyjadřování žáka

Seminář z chemie – 6. roč. (Mgr. Jana Vízková)

Výuka tohoto předmětu je založena na experimentech v laboratoři a přípravě na příjímací zkoušky.

Zvýšená pozornost i pro účely hodnocení žáka bude věnována

• zlepšení manuálních dovedností a zručnosti žáků při práci v chemické laboratoři
• zvyšování míry samostatnosti práce žáka
• úrovni schopnosti žáka úspěšně aplikovat teoretické vědomosti v laboratorní praxi
• úrovni kvality zpracování získaných dat do tabulek, grafů apod.
• formální úrovni laboratorních protokolů
• přesnosti, výstižnosti a odbornosti ústního i písemného vyjadřování žáka
• přesnému vyjadřování odborných termínů
• schopnosti vybrat z testových otázek správné řešení
• schopnosti nalézt a zdůvodnit chyby v textu
• úspěšně aplikovat teoretické vědomosti při řešení problémů

Seminář z francouzského jazyka – 5. a 6. ročník (Mgr. Petra Špilka Kykalová)

Seminář je dotován 2 hodinami v 5. a 3 hodinami v 6. ročníku.

Obsahem semináře je příprava na mezinárodně uznávané zkoušky DELF B1, B2, (C1), příprava na přijímací zkoušky na VŠ, procvičování maturitních témat, rozvíjení jazykových dovedností (mluvení, poslech, psaní, čtení, gramatika). Volba témat semináře vychází z potřeb a požadavků studentek a studentů.

Důraz je kladen také na schopnost prezentovat své myšlenky a argumentovat metodou francouzské „dissertation“ (úvod, teze, antiteze, syntéza, závěr).

Seminář z matematiky – 5. a 6. roč. (Mgr. Drahotský Petr)

V následující nabídce je uveden širší okruh možností, čemu se v hodinách semináře věnovat.

Z této nabídky pak na začátku každého roku (po dohodě se studenty) dojde k závaznému výběru témat tak, aby bylo možné jejich výuku v daném čase realizovat.

5. ročník

 Výrok, operace s výroky, zákony výrokového kalkulu, negování složených a kvantifikovaných výroků, negace implikace a ekvivalence. Úsudky a úsudková schemata, kontrola správnosti úsudků. Definice, věty, axiomy. Důkazy v matematice (přímý, nepřímý, sporem, matematickou indukcí, existence, unicity). Základní poznatky o množinách, množinové operace, souvislosti množinových a logických pojmů. Rozšíření poznatků o dělitelnosti čísel, důkazové úlohy na dělitelnost, zbytkové třídy, Diofantské rovnice. Výrokové formy, definiční obor a obor pravdivosti výrokové formy.

2. Úvod do lineární algebry

n-rozměrné aritmetické vektory. Lineární kombinace a lineární závislost vektorů. Pojem matice, hodnost matice, matice regulární, matice singulární, elementární úpravy matic, ekvivalence matic. Řešení soustav m lineárních rovnic o n neznámých pomocí GEM (event. JEM), Frobeniova věta. Pojem determinantu, základní vlastnosti, metody výpočtu determinantů s důrazem na Sarussovo pravidlo, Laplaceův rozvoj determinantu dle prvků jedné řady. Cramerovo pravidlo. Užití determinantů, především v analytické geometrii.

Součet matic, součin reálného čísla a matice, součin matic. Inverzní matice, adjungovaná matice, řešení jednoduchých maticových rovnic.

3. Limita posloupnosti, nekonečné řady

Vlastnosti posloupností. Pojem limity. Vlastní limita posloupnosti. Rozšířená reálná osa, aritmetika s nevlastními čísly, neurčité limitní výrazy. Nevlastní limita posloupnosti. Posloupnosti konvergentní, určitě divergentní a neurčitě divergentní. Věty a pravidla pro počítání limit. Výpočty limit posloupností, číslo e. Sumační symbolika, pojem nekonečné řady, pojem součtu nekonečné řady. Nekonečná řada konvergentní, určitě divergentní a neurčitě divergentní. Nekonečná geometrická řada a její užití.

4. Funkce jako zobrazení

Kartézský součin množin, binární relace, grafy relací, zobrazení z množiny do množiny. Druhy zobrazení, prosté zobrazení, inverzní zobrazení, funkce. Grafy a vlastnosti elementárních funkcí. Funkce signum, celá část, zlomková část. Inverzní funkce. Funkce odmocnina, počítání s odmocninami, úpravy surdických výrazů. Řešení iracionálních rovnic a nerovnic. Funkce exponenciální a logaritmická. Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice. Funkce cyklometrické a jejich užití v analytické geometrii, planimetrii a stereometrii a při řešení goniometrických rovnic.

6. ročník

1. Rozšíření poznatků z analytické geometrie

Kulová plocha, kulová plocha a přímka, kulová plocha a rovina. Parametrické rovnice kružnice, elipsy, paraboly a hyperboly. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky s důrazem na tečny kuželoseček a asymptoty hyperboly. (opakování k maturitní zkoušce resp. přijímacím zkouškám na VŠ). Užití determinantů v analytické geometrii.

2. Rozšíření poznatků z diferenciálního počtu

Spojitost funkce v bodě a intervalu. Limita funkce v bodě, jednostranné limity fce v bodě. Vlastní a nevlastní limita funkce ve vlastním i nevlastním bodě. Výpočet limit funkcí, druhy bodů nespojitosti. Derivace funkce, zvláště funkce složené. Logaritmická derivace, derivace implicitní funkce, (derivace cyklometrických funkcí). Diferenciál funkce a jeho užití k přibližným výpočtům a výpočtům chyb. Užití diferenciálního počtu k vyšetřování průběhu funkce a k řešení extremálních úloh.

3. Rozšíření poznatků z integrálního počtu

Určování primitivních funkcí s důrazem na metodu per partes a metodu substituční. Integrace racionální lomené funkce rozkladem na součet parciálních zlomků. Užití určitého integrálu k výpočtu obsahu elementárních oblastí a k výpočtu objemu rotačních těles.(Event. výpočet délky rovinné křivky, výpočet obsahu pláště rotačního tělesa, pojem nevlastního integrálu.)

4. Rozšíření poznatků o komplexních číslech.

Složkový tvar komplexního čísla, algebraický tvar komplexního čísla, goniometrický tvar komplexního čísla, exponenciální tvar komplexního čísla. Operace s komplexními čísly s důrazem na n-tou odmocninu v oboru C. Geometrický význam absolutní hodnoty komplexního čísla. Znázorňování množin komplexních čísel dané vlastnosti v Gaussově rovině.

5. Řešitelnost algebraických rovnic n-tého stupně v oboru C

Základní pojmy o algebraických rovnicích. Základní věta algebry, Vietovy zobecněné vzorce a některé další věty o algebraických rovnicích. Kvadratická rovnice s imaginárními koeficienty v oboru C, binomické rovnice a reciproké rovnice v oboru C.

Společenskovědní seminář – 5. roč. (Mgr. Štefková Alexandra)

Hlavní náplní semináře je shrnutí, zopakování a rozšíření učiva ZSV požadovaného k maturitní zkoušce (témata odpovídající 3. – 5. ročníku:

psychologie, sociologie, ekonomie, politologie), součástí bude i řešení testů používaných při přijímacích zkouškách na VŠ. V průběhu školního roku budou studenti diskutovat o aktuálních událostech v souvislostech, prohloubí práci s odbornou literaturou. Průběžně bude dbáno na zvyšování mediální gramotnosti, budou začleňovány externí odborné přednášky či exkurze (Poslanecká sněmovna PČR aj.)


Výtvarná výchova volitelná – 6. roč (Mgr. Černoš Jan)

V semináři se studenti detailně seznámí s technikou malby, akrylové malby, prací u stojanu-ateliérové malby.

Seminář pro 6. ročníky slouží jako doplněk k teoreticky pojatým dějinám umění. Je zaměřen na praktickou stránku.

Důraz je kladen na rozšíření a zdokonalení technik kresby a malby, ale také na výuku dalších forem výtvarného umění (stencil-šablonový tisk, sprejování, akvarelová malba a popřípadě základy práce s digitální fotografií).

Cílem semináře je naučit, zdokonalit a poradit studentům s různými technikami výtvarného umění a dovést je k vlastní tvorbě.

Seminář je otevřen všem a není podmínkou k maturitě, nicméně může výrazně pomoci při tvorbě vlastní maturitní práce.

Zeměpisný seminář – 5. a 6. roč. (Mgr. Paulů Zuzana)

Geografie představuje podle UK jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, který má výsledky i na mezinárodní úrovni. Geografie jako věda se zabývá rozložením jevů a procesů v prostoru a v čase, zajímá ji nejen současný stav, ale i jeho historické příčiny a budoucí důsledky.

„Představa o tom, že téměř všichni geografové jsou profesionální cestovatelé, je mylná a zavádějící. Devizou geografů je, že jsou schopni pomocí sofistikovaných metod sociálně-geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru a ve vzájemných vazbách i hodnotit prostorové dopady různých jevů na společnost a přírodu,” vysvětlil vedoucí Oddělení vnějších vztahů Přírodovědecké fakulty UK Michal Andrle.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.