Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Nejnovější články

Přijímací řízení

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 19. 5. 2020 000 9:58 | Kategorie: Aktuality

Informace k přijímacímu řízení v roce 2020

Písemné přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka a literatury se konají formou testů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání do záznamových archů dne 9. 6. od 8.00 v budově školy na Pospíšilově třídě.

Veškeré podrobnosti naleznou uchazeči v materiálech, které jim přijdou doporučeně poštou.

V obálce dostanou:

 1. Naši pozvánku ke zkouškám.
 2. Pozvánku ke zkouškám z  Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 3. Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru.
 4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 5. Komentář k dalšímu postupu v přijímacím řízení na Gymnázium Boženy Němcové.
 6. Volbu druhého cizího jazyka.

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií koronaviru vycházejí ze současné situace. V případě změn zveřejníme aktualizace na webových stránkách.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění podepsané zákonným zástupcem odevzdá uchazeč při vstupu do budovy. Pokud jej neodevzdá, nemůže do budovy vstoupit.

Uchazeč také přinese vyplněnou volbu druhého cizího jazyka.

 

V Hradci Králové 19. 5. 2020                                       Jan Štěrba, ředitel školy

Termíny maturitních zkoušek včetně času

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 15. 5. 2020 000 13:57 | Kategorie: Aktuality

Přehled termínů maturitní zkoušky

1. 6. 2020

8:00 didaktický test z matematiky

13:00 didaktický test z anglického jazyka

2. 6. 2020

8:00 didaktický test z českého jazyka a literatury

13:00 didaktický test z německého jazyka

13:00 didaktický test z ruského jazyka

3. 6. 2020

9:00 didaktický test z matematiky+ – koná se na jiné škole

4. 6. 2020

8:00 písemná práce profilové zkoušky z anglického jazyka

5. 6. 2020

8:00 písemná práce profilové zkoušky z německého jazyka

8:00 písemná práce profilové zkoušky z ruského jazyka

8:00 praktická zkouška z informatiky

15. 6. 2020

praktická zkouška z hudební výchovy

15. 6. – 19. 6. 2020

ústní maturitní zkoušky

 

V Hradci Králové 15. 5. 2020                                           Jan Štěrba, ředitel školy

Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 27. 5. 2020 000 9:33 | Kategorie: Aktuality

Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Žáci nematuritních tříd mohou vstoupit do školy od 8. června.

Tento návrat bude probíhat podle pravidel, která jsou stanovena v hygienických pokynech – viz níže. Výslovně zde upozorňuji na nutnost odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Vzhledem k probíhajícím maturitním a přijímacím zkouškám je možný návrat do školy ve dnech 10. – 12. června, 19. června, 22. a 23. června. V jiných dnech jen zcela výjimečně. Klasifikace bude uzavřena 23. června, vysvědčení žáci obdrží 26. června.

Protože účast žáků je dobrovolná, nebude organizována výuka podle rozvrhu. Učitelé si mohou se žáky dohodnout konzultace, přitom bude zachován maximální počet patnácti žáků ve skupině. Předpokládáme, že půjde o doplnění distanční výuky, která zůstane i nadále hlavní částí výuky.

Přítomnost žáků ve škole lze také využít k doladění klasifikace.

 

 

Hygienické pokyny pro návrat žáků do školy

Vstup do školy

Žáci přicházejí do školy vchodem u šaten, nepřezouvají se, pokračují plynule do dané učebny.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je ke stažení na našich webových stránkách:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prohlášení u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce, zletilý žák jej podepisuje sám. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

V budově

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Neprodleně po vstupu do budovy školy použije žák dezinfekci na ruce.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z vyučování.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.

Ve třídě

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v jedné lavici a doporučený odstup mezi žáky – 2 metry.
Vyučující může rozhodnout, že nemusí on ani žáci roušku nosit, pokud je zachován rozestup 2 metry.
Pokud dochází při výuce k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce. Dezinfekce je v každé třídě a na dalších patnácti místech v budově. Je vhodné si vzít vlastní dezinfekci.

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud zletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaným odstupem. Žák kontaktuje telefonicky svého lékaře, případně hygienu. Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo ven s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud nezletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce kontaktuje telefonicky lékaře, případně hygienu. Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo ven s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci nezletilého žáka (popřípadě zletilý žák) zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří žák do rizikové skupiny, a rozhodli se o účasti žáka ve škole s tímto vědomím.

 

V Hradci Králové   27. května 2020                      Jan Štěrba

 

Bücherwurm 2020 – předčítání v němčině

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno | Kategorie: Aktuality, Německý jazyk

25. května 2020 proběhlo distančně školní kolo soutěže v předčítání v německém jazyce Bücherwurm 2020. V kategorii nižšího gymnázia zvítězila Pavlína Petrová ze sekundy B a na vyšším gymnáziu je vítězkou Adéla Šormová z kvarty A. Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí v oblastním kole, které pořádá Goethe-Zentrum Pardubice.

Všem účastníkům patří velký dík a uznání za mimořádnou aktivitu v mimořádných podmínkách!

Volné dny

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Vyhlašuji volné dny na 9. června 2020 z důvodu konání přijímacích zkoušek a 29. – 30. června 2020 z provozních důvodů.

V Hradci Králové 27. května 2020                                  Jan Štěrba, ředitel školy

Organizační pokyny zajištění maturitních zkoušek v souvislosti s epidemií koronaviru

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 5. 2020 000 10:05 | Kategorie: Aktuality

Organizační pokyny zajištění maturitních zkoušek v souvislosti s epidemií koronaviru

 

Vstup do školy

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Do budovy školy lze kromě žáků vpustit i další osoby, které v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek maturitních zkoušek se jich chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.

 

Písemné zkoušky a didaktické testy

Před konáním zkoušky musí každý použít dezinfekci na ruce.

V jedné lavici vždy sedí pouze jeden žák. Po dobu konání zkoušek bude dodržen stejný zasedací pořádek.

Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.

Po dobu, kdy budou žáci sedět v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku, po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.

 

Ústní zkoušky

Před zkouškou musí každý použít dezinfekci na ruce.

Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky v rámci zásady její veřejnosti přítomni další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti bude vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud to bude možné.

V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.

Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

 

Praktické zkoušky

Před zkouškou musí každý použít dezinfekci na ruce.

Maximální počet osob ve skupině je 15.

Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit.

Při praktických zkouškách maturitní zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

např. hypertenze.

Porucha imunitního systému, např.

při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

při protinádorové léčbě,

po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, bude usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Pokud žák spadá do vymezené rizikové skupiny, musí to oznámit třídnímu učiteli nejpozději do 28. 5. 2020.

 

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem 

Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. O této skutečnosti neprodleně informuje třídního učitele. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

 

V Hradci Králové 25. 5. 2020                                           Jan Štěrba, ředitel školy

Letní sportovní kurzy 2020/21

Autor: admin | Publikováno 24. 5. 2020 000 11:31 | Kategorie: Aktuality, Tělesná výchova

V příštím školním roce 2020/21 se studenti kvint (současné kvarty – 4. ročníky) zúčastní letního sportovního kurzu. Na kurz je nutné se elektronicky přihlásit. Více informací o kurzech, termínech a elektronické přihlášení je dostupné v Moodle:
https://moodle.gybon.cz/course/view.php?id=62#section-1
Elektronické přihlášení bude otevřeno  25.5.2020 v 8.00

Pozdravy od Juliana Wilda

Autor: admin | Publikováno 20. 5. 2020 000 11:18 | Kategorie: Angličtina

I am delighted to send my best wishes to all the staff and students at Gybon from my home in Lytham, England.
Usually at this time of year I am looking forward to my annual visit to Gybon. It is always a pleasure to teach a number of English lessons at the school. The standard of English of students of all ages is always impressively high and I am warmly welcomed by Jan Šterba and all the teachers.
This year because of the Covid 19 pandemic my visit will have to wait until the autumn. At that time too I hope that it will be possible to have the presentation for 2020 travel awards.
The British Ambassador in Prague, Nick Archer, has told me that this will be a priority in his diary and he will present the prizes to the three winners, Heřman Dušek, Eliška Saifrtová and Magdaléna Poleňhová, and certificates of achievement to all the entrants.
I am glad to hear that Gybon has reopened in part for the maturitá students and send my good wishes to them in particular for every success at this stressful time.
Stay safe and be strong, everyone !

Julian Wilde

Nástup maturitních tříd do školy

Autor: admin | Publikováno 6. 5. 2020 000 15:45 | Kategorie: Aktuality

Od 11.5. 2020 je možné, aby studenti maturitních ročníků začali navštěvovat školu za dodržení všech hygienických pravidel, které vydalo ministerstvo školství.

Příspěvek obsahuje soubor, který popisuje skupiny pro třídnickou hodinu v pondělí v 8.00 a dále soubory s rozvrhy konzultací na jednotlivé dny po-pá pro studenty závěrečných ročníků. Rozvrh konzultací, který bude platný po tři týdny do zahájení vlastních maturit, vychází ze standardního rozvrhu, podle kterého probíhala výuka při prezenčním studiu. Hodiny označené tmavou šedou barvou jsou zrušené – z těchto předmětů nebude nikdo maturovat, hodiny označené zeleně jsou bez problémů – skupiny budou vždy do počtu 15ti studentů, hodiny označené v rozvrhu červenou barvou jsou ty, kde může dojít ke konfliktu z důvodu většího počtu studentů než je v současné době povolený. Pokud tato situace nastane, je nutné ji vyřešit po dohodě s vyučujícím.

Někteří vyučující budou po celou dobu období konzultací nabízet konzultace pouze distančně – jedná se o vyučující:  Mgr. Martin Vojta, Mgr. Lenka Popélyová, Mgr. Jan Černoš, Mgr. Václav Šáda.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Autor: admin | Publikováno 4. 5. 2020 000 14:08 | Kategorie: Aktuality
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com