Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Historie školy

Historie školy

Dnešní Gymnázium Boženy Němcové bylo založeno roku 1978 v reakci na potřebu
vzniku druhého gymnázia v rychle rostoucím městě. Do té doby jediné hradecké
Gymnázium Josefa Kajetána Tyla už svou kapacitou nestačilo pokrývat poptávku po
studiu gymnaziálního typu, a proto bylo rozhodnuto o zřízení nové školy. První školní
rok studovalo na gymnáziu celkem osm tříd, které byly převedeny z GJKT a které
vyučoval šestnáctičlenný pedagogický sbor, který do nově vzniklého gymnázia přešel
taktéž z GJKT.

Zázemí nové gymnázium našlo v pouchovské budově, jejíž adresa se odrazila i v
prvním názvu instituce – Gymnázium Velká ulice 3. Ředitelem byl ustanoven Mgr.
Vladimír Král, který společně s dalšími zaměstnanci školy během letních prázdnin
roku 1978 intenzivně pracoval na vybavení a zútulnění budovy pro účely výuky, díky
čemuž bylo možné 1. září přivítat první studenty, úspěšně zahájit nový školní rok a
začít psát historii školy. Podmínky budovy na Pouchově byly velice skromné – ve
spojení s nadšením a kreativitou učitelského sboru však posloužily jako dostatečný
odrazový můstek pro rozvoj školy.

Školní rok 1980/81 znamenal pro budoucí směrování gymnázia významný mezník –
poprvé se totiž díl výuky přesunul do části budovy ZŠ v Šimkově ulici, kterou bylo pro
potřeby gymnázia možné uvolnit díky vzniku nových školních budov ve městě.
Společně s přidělením nových prostor bylo do školy přesunuto dalších devět tříd
z GJKT společně s odpovídajícím počtem pedagogů. Výuka na škole, která se nově
jmenovala Gymnázium v Šimkově ulici, probíhala současně ve dvou budovách, které
od sebe byly vzdáleny několik kilometrů, což bylo hlavně organizačně velmi náročné.
Tato situace byla brzy vyřešena – v roce 1983 se uzavřela etapa gymnázia spojená
s pouchovskou budovou a proběhlo doposud poslední velké stěhování školy – škola
totiž získala celou budovu zrušené základní školy na Pospíšilově třídě. Také toto
stěhování bylo spojeno se změnou názvu školy – nově Gymnázium v Pospíšilově třídě.
Ani po nalezení nového domova nečekala gymnázium zcela klidná etapa – období
velkých stěhování bylo nahrazeno obdobím velkých rekonstrukcí – budova bývalé
základní školy totiž plně nevyhovovala potřebám kvalitní gymnaziální výuky, chyběly
hlavně odborné učebny. Díky přestavbám v následujících letech vznikly například
posluchárny a laboratoře chemie, fyziky nebo biologie, učebna jazyků nebo výpočetní
techniky. Růst kvality zázemí pro výuku pomáhal v rozvoji školy, jehož odrazem je
školní rok 1986/87, ve kterém studovalo na gymnáziu 770 studentů ve 24 třídách, což
byla nejvyšší čísla v historii školy.

Události listopadu 1989 měly vliv i na život gymnázia – duch svobody s sebou přinesl
velké množství hlubokých proměn – ať už v obsahu výuky, metodách nebo
samostatnosti v rozhodování.

V roce 1991 došlo k přejmenování školy na Gymnázium Boženy Němcové – po debatě
zvítězil tento název nad druhou možností, která název školy spojovala s osobností prof.
Drtiny. Výnos Ministerstva školství z roku 1936 sice celý komplex budov pojmenoval
„Školy prof. Drtiny“, nad pokračováním tradice pojmenování školy po tomto
významném filosofovi a pedagogovi však zvítězila vazba na bezprostřední umístění
sochy slavné české spisovatelky, která se už od roku 1950 nacházela před školní
budovou. Novým názvem se zároveň podařilo poukázat na nově vzniklou tradici
spojení budovy a gymnázia, bez vazby na předchozí typy škol.

V následujících letech proběhly další významné stavební úpravy – byly vybudovány
podzemní šatny a nový hlavní vstup do školy (při stavbě byla socha Boženy Němcové
dočasně přemístěna) a došlo k úpravě prostor před školou – v okolí sochy vznikly
sadové úpravy, lavičky a chodníky.

Od školního roku 1992/93 došlo k zavedení šestiletého studia, které nejprve doplnilo
klasické studium čtyřleté a v budoucnu se stalo jediným typem studia na Gymnáziu
Boženy Němcové – poslední maturanti čtyřletého studia maturovali v roce 2015.
Školní rok 2004/2005 přinesl novinku – rozšíření nabídky volitelných předmětů, díky
čemuž si studenti volí dle vlastních preferencí předměty v následujícím rozsahu: pro
předposlední ročník studia se jedná o šest hodin týdne a v maturitním ročníku o hodin
dvanáct. Důraz je tedy kladen na vlastní volbu studentu, která je přímo spojena se
zodpovědností za tuto svou volbu.

Vybavení školy procházelo i v dalších letech neustálou modernizací – v učebnách jsou
k dispozici počítače, dataprojektory nebo interaktivní tabule. Zaveden byl také
elektronický systém, který zcela nahradil papírovou třídní knihu a který učitelům
usnadňuje každodenní administraci výuky a umožnuje žákům i rodičům online přístup
k informacím např. o známkách nebo absencích.

V rámci rekonstrukcí budovy přišlo na řadu také na výměnu oken, která na škole byla
dokončena roku 2016.

Ve školním roce 2017/2018, ve kterém jsme si připomínali čtyřicáté výročí vzniku
gymnázia, studovalo na škole v osmnácti třídách celkem 536 studentů, které vyučovalo 46
interních učitelů a 4 externí učitelé.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.