Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > UBUNTU – škola demokratického občanství

UBUNTU – škola demokratického občanství

Od září 2018 jsme zapojeni do projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008129, s názvem “UBUNTU – škola demokratického občanství”, který realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., společně s programem Varianty Člověka v tísni. Projekt je podpořen z OP VVV, výzva Budování kapacit pro rozvoj škol II.

Hlavním cílem projektu UBUNTU je podpořit pedagogy a žáky středních škol v rozvoji kompetencí pro demokratickou kulturu, a to skrze vytvoření a ověření ucelených vzdělávacích programů pro žáky i pedagogy. Jejich jádro tvoří kolegiální podpora pedagogů a komunitní žákovský projekt – tedy zapojení žáků do rozhodovacích procesů a veřejného života v místě, kde žijí či studují. Cílem projektu je dále budování hodnot lidské důstojnosti a lidských práv, hodnot demokracie a právního státu, občanského postoje a rozvoj dovedností spolupráce, řešení problémů a dovedností ke kritickému pochopení světa. Sdílení a spolupráce pedagogů i žáků navzájem, je jedním ze základních pilířů pro dlouhodobý rozvoj demokratické kultury na škole.

„Osoba s ubuntu je otevřená a přístupná ostatním, dodává jistotu a sebevědomí druhým, necítí se ohrožena, že jsou jiní schopní a dobří, protože on či ona má sám v sobě jistotu, která pochází z vědomí, že patří do většího celku a že slábne, když jiní slábnou nebo jsou pokořeni, když jsou jiní mučeni nebo utlačováni.“

(Arcibiskup Desmond Tutu)

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.