Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Přijímací zkoušky – pokyny

Přijímací zkoušky – pokyny

Poznámky k přijímacímu řízení

  1. Umožnění přítomnosti na přijímací zkoušce

Uchazeči se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.
Škola, ve které je uchazeč žákem, je povinna provést na jeho žádost preventivní test a vydat o výsledku testu doklad.

Tento doklad může uchazeč nahradit
a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pro potřeby přijímací zkoušky 5. nebo 6. května může být test proveden nejdříve 29. dubna 2021.

Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.

 

  1. Průběh přijímací zkoušky

Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám.
Po vstupu do budovy použije uchazeč dezinfekci na ruce.
Uchazeči nosí v prostorách školy chirurgickou roušku nebo respirátor podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli postačuje zdravotnická rouška, není nutný respirátor FFP2.
Ochranu úst a nosu musí mít nasazenu i v průběhu písemné zkoušky.
Dodržuje se zásada jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude zachován totožný zasedací pořádek.
Učebna je před zahájením zkoušky a po každém písemném testu řádně vyvětrána.

 

  1. Postup v případě, kdy uchazeč má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem

Pokud má uchazeč konat přijímací zkoušku a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstoupit. Pokud zákonný zástupce omluví uchazeče nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, vykoná uchazeč zkoušku v náhradním termínu.

Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice na straně žáka. Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se zadavatelem. Uchazeč je umístěn do izolační místnosti a je kontaktován zákonný zástupce ohledně jeho převzetí.

 

4. Přihláška ke studiu

Přihlášku ke studiu je možné osobně odevzdat v pracovních dnech v kanceláři školy nejpozději do 1. března 2021. Úřední hodiny jsou uvedeny na webu školy. Přihlášku je možné odeslat poštou či datovou schránkou. Také v tomto případě musí být ve škole nejpozději do 1. března 2021.

Zde je umístěn vzor vyplnění formuláře přihlášky:

Prihláška - Vzor Vyplnění 2021
Prihláška - Vzor Vyplnění 2021
Prihlaska-vzor-vyplneni-2021.xlsx
28.7 KiB
514 Downloads
Detaily

Ve vzoru vyplnění přihlášky jsou použity 3 barvy:

Modře vyznačeno je to, co je třeba vyplnit přesně takto (název a adresa školy, obor vzdělání).

Červeně je vyznačeno to, co je třeba vyplnit Vašimi konkrétními údaji.

Zeleně jsou pouze poznámky vysvětlující vyplnění.

Nezapomeňte prosím hlavně jméno a příjmení zákonného zástupce a adresu pro doručování (většinou bude v kolonce adresa trvalého pobytu).

Pokud uchazeč požaduje úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání, zaškrtne na přihlášce ano v příslušné kolonce a přiloží doporučení školského poradenského zařízení.

Potvrzení od lékaře není třeba.

Také nepřikládejte výstupní hodnocení.

Na druhé straně přihlášky, kde je potvrzení školy o prospěchu uchazeče, uveďte do kolonky Schopnosti, vědomosti informaci o volbě druhého cizího jazyka (německý, francouzský, ruský). 1. jazykem je anglický jazyk. Do této kolonky případně doplňte informaci o umístění v soutěži. K započítání bodů za určené soutěže je třeba přiložit kopii diplomu.

 

5. Pozvánka k přijímacím zkouškám

14 dnů před konáním přijímací zkoušky odesílá škola uchazeči pozvánku k přijímací zkoušce. K pozvánce bude přiložen dotazník k volbě druhého cizího jazyka. Uchazeč si tak závazně zvolí druhý cizí jazyk.

Spolu s pozvánkou uchazeč obdrží podrobné informace o postupu po přijímacích zkouškách.

 

6. Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky proběhnou 5. května a 6. května 2021 formou testů připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání. 5. května 2021 koná přijímací zkoušku uchazeč, který uvedl naši školu na prvním místě. 6. května 2021 koná přijímací zkoušku uchazeč, který uvedl naši školu na druhém místě.

Informace o těchto zkouškách uchazeč nalezne zde.

 

7. Po přijímacích zkouškách

Uchazeč bude postupovat podle informací, které obdrží spolu s pozvánkou. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy.

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com