Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Hudební výchova (Maturita – profilová část)

Hudební výchova (Maturita – profilová část)

 Maturitní témata z hudební výchovy:

1. Periodizace dějin hudby. Pravěk. Starověk (Východní civilizace – Čína, Egypt,
antika – Řecko, Řím. Doklady o existenci hudby, nejstarší hudební nástroje.)
2. Gregoriánský chorál. Světská hudba gotická. Počátky vícehlasu, ars antiqua.
Hudební nástroje gotiky. Historický vývoj notace.
3. Ars nova. Nejstarší středověké české památky. Česká hudba za husitství. Česká renesance.
4. Světová renesance.(Vysvětlení pojmu, specifika v hudbě, polyfonie, hudební
formy. Hlavní představitelé.)
5. Baroko v Itálii, Francii, Anglii. Antonio Vivaldi (charakteristika barokního slohu.
Monteverdi, Corelli, Pergolesi, Scarlatti, Lully, Purcell. Život a dílo A. Vivaldiho, jeho význam
v instrumentální tvorbě)
6. Světové baroko. Georg Friedrich Händel. (Vysvětlení pojmu, vymezení etapy,
rozvoj instrumentální hudby). Barokní tance. České baroko (zvláštnosti a specifika českého
baroka, hlavní představitelé)
7. Světové baroko. Johann Sebastian Bach (Znaky barokní hudby, nové hudební
formy. Život, dílo a význam uvedeného mistra). Temperované ladění.
8. Světový klasicismus. Joseph Haydn. (Vymezení období, charakteristika hudby.
Haydn jako představitel první vídeňské školy.)
9. Světový klasicismus. Wolfgang Amadeus Mozart. (Nově vzniklé hudební
formy. Další představitel první vídeňské školy a jeho význam.)
10. Světový klasicismus. Ludwig van Beethoven. (Znaky klasické hudby, změny
ve větách v symfonii. Význam posledního představitele první vídeňské školy.)
11. Český klasicismus v emigraci i na domácí půdě. (Hlavní přestavitelé a jejich
význam. Důvody emigrace, směry emigrace. Zvláštnosti českého klasicismu.)
12. Raný německý romantismus. (Vymezení směru. Znaky romantické hudby,
nové hudební formy. Schubert, Weber, Mendelssohn, Schumann – zaměření a význam jejich
tvorby.)
13. Opera za romantismu. (Průřez operní tvorbou od G. Rossiniho
přes G. Verdiho k verismu a G. Puccinimu). Stručný vývoj opery od baroka.
14. Ruský hudební romantismus. Mocná hrstka. Musorgskij, Rimskij- Korsakov,
Petr Iljič Čajkovskij. Polská národní škola (Chopin).
15. Novoromantismus. (Základní znaky novoromantické hudby, nové hudební
formy, národní školy. Hlavní představitelé novoromantismu a jejich přínos
do hudebních dějin. Pojmy idee fixe, leitmotiv, Gesamtkunstwerk.)
16. Pozdní romantismus. Richard Strauss. Gustav Mahler.
Vrcholný romantismus (Bruckner, Brahms, Grieg)
17. Česká národní škola. Bedřich Smetana – život a dílo.
18. Antonín Dvořák – světově proslulý český skladatel.
19. Česká hudba 2. poloviny 19. století. Zdeněk Fibich. (Význam našeho jediného typicky
romantického skladatele). Hudební formy. (Základní dělení a přehled, příklady postupného
vývoje…)
20. Impresionismus. (Vysvětlení pojmu, vymezení trvání. Hlavní světoví představitelé.
Expresionismus. (Vysvětlení pojmu, vymezení trvání, znaky. Druhá vídeňská škola
a její hlavní představitelé).
21. Česká moderna. Josef Bohuslav Foerster. Vítězslav Novák. Josef Suk.
22. Hudba 1. poloviny 20. století u nás. Leoš Janáček. Bohuslav Martinů. Jaroslav Ježek.
23. 20. století ve světové hudbě. Základní znaky moderní hudby, skladebné techniky.
Pařížská šestka. Ruská vlna. Igor Stravinskij, Sergej Prokofjev. Dmitrij Šostakovič.
24. 20. století v české hudbě. (Uvést stěžejní skladatelské osobnosti převážně 2. poloviny
20. století – Trojan, Pauer, Hurník, Lukáš, Eben, Mácha, Raichl, Neumann, Jurkovič,
Loudová…) Vývoj operety a muzikálu. (Kořeny, hlavní představitelé ve světě i u nás).
Lidský hlas jako specifický nástroj (dělení hlasů, sbory, hlasová hygiena)
25. Vývoj nonartificiální hudby v průběhu 20. století (rozdíly mezi hudbou art a nonart, stručný
přehled). Jazz, jeho charakteristika, vývoj, využití jazzových prvků ve vážné hudbě. Gershwin.

Praktická část
1. Etuda nebo technická skladba či lidová píseň
2. Přednesová skladba či umělá píseň (árie)
3. Poslech a rozbor díla: období – středověk, gotika, renesance, baroko, klasicismus,
romantismus, impresionismus, 20. století

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.