Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část >

Základy společenských věd (Maturita – profilová část)

Maturitní témata ze základů společenských věd:

1) Psychologie jako věda, lidská psychika

 • vymezení pojmu psychologie, předmět a metody zkoumání
 • psychologické disciplíny
 • z dějin psychologie (vývoj názorů na duši; moderní psychologie)
 • definice lidské psychiky
 • pojmy prožívání, chování, vědomí, podvědomí

2) Poznávací procesy, paměť, pozornost

 • psychické procesy a stavy
 • proces vnímání, analyzátory, počitky a vjemy
 • myšlení, myšlenkové operace, inteligence
 • paměť, pozornost
 • psychologie učení – fáze, druhy, faktory ovlivňující výsledky učení

3) Psychologie osobnosti

 • determinace z hlediska biologického a sociálního
 • pojem osobnost, typologie osobnosti
 • struktura osobnosti (psychické vlastnosti, schopnosti, temperament, charakter)

4) City a vůle v chování člověka

 • city (definice, znaky citů, druhy citů)
 • vůle (volní procesy, volní vlastnosti)
 • zátěžové situace (stres, frustrace, deprivace, obranné mechanismy)
 • konflikty, závislosti (typy a příznaky)

5) Vývojová psychologie

 • předmět vývojové psychologie, pojem psychický vývoj
 • vybrané teorie periodizace duševního vývoje (např. Freud, Piaget, Erikson aj.)
 • základní charakteristika jednotlivých etap psychického vývoje

6) Sociologie

 • vznik sociologie jako vědy (A. Comte)
 • vymezení sociologie (její předmět, příbuzné obory), metody výzkumu
 • klasická sociologie po Comtovi (E. Durkheim, H. Spencer, M. Weber, …)
 • novodobé teorie v sociologii (dva základní pohledy, přehled moderních škol)

7) Socializace

 • socializace, resocializace, sociální role, soc. kontrola a sankce
 • rodina (definice, typy a funkce rodiny)
 • náhradní rodinná péče
 • proměna společnosti: tradiční v. moderní společnost

8) Struktura společnosti

 • sociální struktura, společenská rovnost a nerovnost
 • stratifikace společnosti: otrokářská společnost, systém kast, feudální společnost, třídní systém. K. Marx, M. Weber, třídy dnes
 • sociální status, sociální mobilita
 • klasifikace sociálních skupin, skupinové konflikty

9) Vybrané sociologické problémy

 • etnicita (etnikum, národ)
 • řešení interetnických vztahů (rasismus, předsudek, diskriminace, segregace, asimilace)
 • kultura (funkce, druhy) a subkultura (příklad)
 • proměny kultury: příčiny, globalizace, multikulturalismus
 • média (typy médií a jejich funkce, vliv médií na společnost, média a vládní moc, problémy spojené s novými médii – kyberšikana)

10) Základy ekonomie

 • vztah ekonomie a ekonomiky, makroekonomie – mikroekonomie
 • dějiny ekonomie (Smith, Keyness aj.)
 • základní ekonomické pojmy: potřeby, ekon. statek, výrobní faktory, ekon. subjekty
 • základní ekonomické subjekty, trh, nabídka, poptávka

11) Národní hospodářství

 • ekonomické systémy (centrálně plánovaný, tržní), úloha státu v tržním hospodářství
 • struktura národního hospodářství (odvětví a sektory)
 • makroekonomické ukazatele (HDP, HNP, nezaměstnanost, inflace, bilance)
 • státní rozpočet, daně

12) Peníze v tržní ekonomice

 • bankovní soustava
 • ČNB a její úloha
 • peníze (vznik, funkce, formy)
 • osobní a rodinné finance, bilance rozpočtu, zásady zdravého hospodaření

13) Politologie

 • předmět politologie, politologické disciplíny, pojem politika, příbuzné vědy
 • z dějin politologie (Platón, Aristotelés, T. Akvinský, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu)
 • politické ideologie (liberalismus, konzervatismus, socialismus), jejich kritika

14) Stát a demokracie

 • teorie vzniku státu, znaky, formy a typy, funkce státu (vnější, vnitřní)
 • vymezení demokracie, politická participace občanů (srovnání s totalitními systémy)
 • úskalí demokracie
 • typologie politických stran

15) Politický systém v ČR

 • volební právo, volební systémy (obecně, v ČR)
 • dělba moci, politický systém v ČR
 • systémy politických stran (obecně, v ČR)
 • Ústava ČR

16) Právo

 • vymezení pojmu právo (srovnat s etikou), zvykové a normativní právo
 • právní řád, prameny práva, právní norma, právní síla, platnost, působnost a účinnost právní normy,    právní vztah (právnická, fyzická osoba)
 • rozdíly právních systémů (evropsko-kontinentální, anglosaský, islámský)
 • systém práva (právo soukromé a veřejné), prameny jednotlivých oblastí práva
 • právo trestní: hmotné, procesní, přestupek, trestný čin, sankce, presumpce neviny, systém soudů

  17) Právní odvětví

 • zařazené do systému práva (právo soukromé a veřejné), prameny jednotlivých oblastí práva
 • právo občanské: prameny, uzavírání smluv, vlastnické, dědické právo
 • právo rodinné: manželství, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost, náhradní rodinná výchova
 • právo pracovní: pramen, vznik a zánik pracovního poměru a jeho druhy, práva zaměstnanců

18) Mezinárodní organizace

 • mezinárodní právo: politická, vojenská, ekonomická integrace Evropy a světa, pojem suverenity
 • vznik, význam, základní struktura a funkce nejvýznamnějších mezinárodních organizací (NATO,
 • OSN, EU, V4
 • členství České republiky v mezinárodních organizacích
 • funkce dalších významných mezinárodních organizací (G7, OPEC, INTERPOL, MMF, WHO, UNESCO, UNICEF)

19) Filozofie a počátky antické filozofie

 • pojem filozofie, vznik a smysl filozofie
 • filozofie a mýtus, náboženství
 • základní filozofické otázky, filozofické disciplíny
 • učení mílétských filozofů, pýthagorovci, eleaté, Hérakleitos, Empedoklés, Anaxagorás, atomisté
 • pojmy: pralátka, apeiron, logos, atom, nús

20) Vrcholné období antické filozofie 

 • sofisté a Sókratés (srovnání, sókratovský dialog)
 • Platón, Aristotelés (metafyzika, antropologie, etika)
 • význam pro další vývoj lidského myšlení

21) Filozofické školy helénismu a středověká filozofie

 • helénismus: stoicismus, epikureismus, skepticismus, eklekticismus, novoplatonismus
 • etapy středověké filozofie, charakteristické rysy, nejvýznamnější osobnosti
 • problém svobodné vůle a predestinace, vztah víry a rozumu
 • pojmy apologetika, patristika, scholastika, spor nominalistů a realistů

22) Novověká filozofie

 • renesanční filozofie (obecné rysy, její srovnání s filozofií středověku)
 • osobnosti: F. Bacon, R. Descartes, T. Hobbes, B. Spinoza a G. W. Leibniz
 • anglický empirismus: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume
 • osvícenství: Voltaire, J. J. Rousseau, encyklopedisté
 • pojmy: racionalismus, empirismus, idoly, monády, solipsismus

23) Německá filozofie 19. století

 • klasická německá filozofie: Kant, Hegel, Feuerbach, Marx
 • německý iracionalismus: A. Schopenhauer, F. Nietzsche
 • vysvětli pojmy: věc o sobě, kategorický imperativ, hypotetický imperativ, dialektika, historický materialismus, revoluce, voluntarismus

24) Filozofické směry 2. poloviny 19. a 20. století

 • pozitivismus (Comte), filozofie života (Bergson)
 • pragmatismus (Peirce, James), fenomenologie (Husserl), existencialismus (Kierkegaard, Sartre, Camus)
 • analytická filozofie, postmodernismus
 • pojmy: élan vital, existence, utilitarismus, fenomén, absurdita, odcizení

25) Česká filozofie

 • osobnosti J. Husa, P. Chelčického, J. A. Komenského,  A. Smetany, T. G. Masaryka, L. Klímy,

         J. Patočky, K. Kosíka, E. Bondyho, M. Machovce, E. Koháka

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.