Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Základy společenských věd (Maturita – profilová část)

Základy společenských věd (Maturita – profilová část)

MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

 

1) Psychologie jako věda, lidská psychika

– vymezení pojmu psychologie

– předmět psychologie, členění psychologie

– z dějin psychologie (vývoj názorů na duši; moderní psychologie)

– definice lidské psychiky

– determinace z hlediska biologického a sociálního

– pojmy prožívání, chování, vědomí, podvědomí

 

2) Poznávací procesy, paměť, pozornost

– proces vnímání, analyzátory

– počitky a vjemy

– myšlení, myšlenkové operace, pojem

– paměť, pozornost

– psychologie učení – průběh, výsledky, fáze, druhy, faktory ovlivňující výsledky učení

 

3) Psychologie osobnosti

– pojem osobnost, typologie osobnosti

– struktura osobnosti (psychické vlastnosti, rysy…)

– chyby v posuzování osobnosti

 

4) City a vůle v chování člověka

– city (definice, projevy citů, ambivalence, druhy citů)

– vůle (volní procesy, volní vlastnosti, fáze volního jednání)

– zátěžové situace, konflikty (stres, frustrace, deprivace), techniky řešení

 

5) Vývojová psychologie

– předmět vývojové psychologie, pojem psychický vývoj

– vybrané teorie periodizace duševního vývoje

– jednotlivé etapy psychického vývoje

 

 6) Sociologie

– vznik sociologie jako vědy (A. Comte)

– vymezení sociologie (její předmět, příbuzné obory)

– klasická sociologie po Comtovi (E. Durkheim, H. Spencer, M. Weber, …)

– novodobé teorie v sociologii (dva základní pohledy, přehled moderních škol)

 

7) Socializace

– pojem socializace, sociální role, resocializace

– smysl a typy sankcí (soc. kontrola)

– rodina, krize rodiny

– tradiční v. moderní společnost

 

8) Struktura společnosti

– stratifikace společnosti, společenský status, společenská rovnost a nerovnost

– otrokářská společnost, systém kast, feudální společnost, třídní systém. K. Marx, M. Weber, třídy dnes

– sociální mobilita

– klasifikace sociálních skupin, skupinové konflikty (dav dle G. Le Bona)

 

9) Vybrané sociologické problémy

– etnicita (etniku, národ), rasa

– řešení interetnických vztahů (rasismus, předsudek, diskriminace, segregace, asimilace)

– kultura (funkce, druhy) a subkultura (příklad)

– proměny kultury: příčiny, globalizace, multikulturalismus

– vliv médií na společnost (masová média)

– média (typy médií a jejich funkce, vliv médií na společnost, média a vládní moc, problémy spojené s novými médii – kyberšikana)

 

10) Politologie

– předmět politologie, politologické disciplíny, pojem politika, příbuzné vědy

– z dějin politologie (Platón, Aristotelés, T. Akvinský, Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquie)

– politické ideologie (liberalismus, konzervatismus, socialismus), jejich kritika

 

11) Stát a demokracie

– teorie vzniku státu, znaky, formy a typy, funkce státu (vnější, vnitřní)

– vymezení demokracie, politická participace občanů (srovnání s totalitními systémy)

– úskalí demokracie

– typologie politických stran

 

12) Politický systém v ČR

– volební právo, volební systémy (obecně, v ČR)

– dělba moci, politický systém v ČR

– systémy politických stran (obecně, v ČR)

– Ústava ČR

 

13) Právo

– vymezení pojmu právo (srovnat s etikou), zvykové a normativní právo

– právní řád, prameny práva, právní norma, právní síla, platnost, působnost a účinnost právní normy, právní vztah (právnická, fyzická osoba)

– rozdíly právních systémů (evropsko-kontinentální, anglosaský, islámský)

– systém práva (právo soukromé a veřejné), prameny jednotlivých oblastí práva

– právo trestní: hmotné, procesní, přestupek, trestný čin, sankce, presumpce neviny, systém soudů

 

14) Právní odvětví

– zařazené do systému práva (právo soukromé a veřejné), prameny jednotlivých oblastí práva

– právo občanské: prameny, uzavírání smluv, vlastnické, dědické právo

– právo rodinné: manželství, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost, náhradní rodinná výchova

– právo pracovní: pramen, vznik a zánik pracovního poměru a jeho druhy, práva zaměstnanců

 

15) Mezinárodní organizace

– mezinárodní právo: politická, vojenská, ekonomická integrace Evropy a světa, pojem suverenity

– vznik, význam, základní struktura a funkce nejvýznamnějších mezinárodních organizací (NATO, OSN, EU, V4)

– členství České republiky v mezinárodních organizacích

– funkce dalších významných mezinárodních organizací (G7, OPEC, INTERPOL, MMF, WHO, UNESCO, UNICEF)

 

16) Základy ekonomie

– vztah ekonomie a ekonomiky, makroekonomie – mikroekonomie

– dějiny ekonomie (Smith, Keyness aj.)

– základní ekonomické pojmy: potřeby, ekon. statek, výrobní faktory, ekon. subjekty

– základní ekonomické subjekty, trh, nabídka, poptávka

 

17) Národní hospodářství

– ekonomické systémy (centrálně plánovaný, tržní), úloha státu v tržním hospodářství

– struktura národního hospodářství (odvětví a sektory)

– makroekonomické ukazatele (HDP, HNP, nezaměstnanost, inflace)

– státní rozpočet, daně

 

18) Peníze v tržní ekonomice

– peníze (vznik, funkce, formy)

– bankovní soustava

– ČNB a její úloha

– osobní a rodinné finance

 

19) Filozofie a náboženství

– pojem filozofie, vznik a smysl filozofie

– filozofie a mýtus, náboženství, speciální vědy, umění

– základní filozofické otázky, filozofické disciplíny

– základní etapy vývoje filozofického myšlení, hlavní problémy

– charakteristika největších světových náboženství

 

20) Počátky antické filozofie

– učení mílétských filozofů, pýthagorovci, eleaté, Hérakleitos, Empedoklés, Anaxagorás,

atomisté (vysvětli zákl. problémy a důležité pojmy – např. otázka pralátky, apeiron, logos, atom, nús)

 

21) Vrcholné období antické filozofie 

– sofisté a Sókratés (srovnání, sókratovský dialog)

– Platón, Aristotelés (metafyzika, antropologie, etika)

– význam pro další vývoj lidského myšlení

 

22) Filozofické školy helénismu  a středověká filozofie

– helénismus: stoicismus, epikureismus, skepticismus, eklekticismus, novoplatonismus

– etapy středověké filozofie, charakteristické rysy, nejvýznamnější osobnosti

– problém svobodné vůle a predestinace, vztah víry a rozumu, pojmy apologetika, patristika, scholastika, spor nominalistů a realistů

 

23) Období  novověké filozofie

– renesanční filozofie (obecné rysy, její srovnání s filozofií středověku, významní zástupci))

– osobnosti F. Bacona, T. Hobbese, R. Descarta, B. Spinozy a G. W. Leibnize

– vysvětli pojmy: metoda indukce, idoly, racionalismus, monády, …

 

 

24) Filozofie osvícenství

– pojem osvícenství

– anglický empirismus: J. Locke, G. Berkeley, D. Hume, pojmy empirismus, idealismus

– francouzské osvícenství: Ch. L. Montesquieu, Voltaire, J. J. Rousseau, encyklopedisté,

materialisté

– důsledky smluvních koncepcí J. Locka a J. J. Rousseaua

 

25)  Německá klasická filozofie

– hlavní rysy, představitelé: Kant, Hegel, Feuerbach, Marx

– vysvětli pojmy: věc o sobě, kategorický imperativ, hypotetický imperativ, dialektika, historický materialismus, společenská třídy, revoluce, odcizení

 

26) Německý iracionalismus, Kierkegaard, filozofie života

– A. Schopenhauer, F. Nietzsche, S. Kirkegaard, H. Bergson

– předpoklady, obecné rysy, zákl. pojmy: subjektivismus, individualismus, voluntarismus,

iracionalismus, élan vital

 

27) Filozofické směry 2. poloviny 19. a 20. století

– pozitivismus, pragmatismus, rozvíjení marxismu, fenomenologie, existencialismus,

– analytická filozofie, postmodernismus (student podá stručné charakteristiky a podrobněji se zaměří na jeden či dva směry)

– pojmy: filozofický scientismus, antropologické směry, existence, utilitarismus, absurdita, fenomén

 

28) Česká filozofie

– osobnosti J. Husa, P. Chelčického, J. A. Komenského,  A. Smetany, T. G. Masaryka, L. Klímy, J. Patočky, K. Kosíka, E. Bondyho, M. Machovce, E. Koháka

 

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.