Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – společná část > Dějepis (Maturita – profilová část)

Dějepis (Maturita – profilová část)

Maturitní témata z dějepisu:

 1. Vymezení historie a pravěký vývoj lidstva

Význam historie, pomocné vědy historické, datovací metody, periodizace pravěku, charakteristika jednotlivých období z hlediska sociálního, hospodářského, kulturního a myšlenkového vývoje.

 

 1. Oblasti nejstarších civilizací

Charakteristika podmínek a příčin vzniku staroorientálních despocií, jejich hospodářský, politický a sociální vývoj, kulturní přínos nejstarších civilizací.

 

 1. Antické Řecko

Předřecké období, periodizace řeckých dějin, formy státních zřízení, hospodářský, politický, společenský, kulturní  vývoj  (Kréta, Mykény, městský stát a jeho typy – Athény, Sparta, řecko-perské války, peloponéská válka, helénistická monarchie, řecká kultura a vzdělanost).

 

 1. Antický Řím

Osídlení Apeninského poloostrova, periodizace římských dějin, charakteristika forem státního zřízení, politický, společenský, hospodářský a kulturní  vývoj ( Řím a jeho cesta k hegemonii, formy císařství, krize a zánik západořímské říše, vývoj vztahu ke křesťanství).

 

 1. Evropa v období raného středověku  (6. – 11.století )

Charakter utváření středověké společnosti, vznik prvních států a jejich typické rysy v západní Evropě, franská říše, Vikingové, vliv byzantské a arabské říše na evropské dějiny.

 

 1. Slované a jejich první státní útvary  (5. – 11.století )

Příchod Slovanů do Evropy, vznik Samovy „říše“, Velká Morava, Kyjevská Rus, polský stát, Slované na Balkáně (stručný politický, společenský, kulturní vývoj ), uherský stát.

 

 1. Středověká Evropa (11. – 14. století)

Typické znaky vrcholně středověké společnosti, mocenské soupeření Anglie a Francie, charakter Svaté říše římské, příčiny a výsledky křížových výprav, vývoj v církvi, Rusko pod nadvládou Mongolů, turecká expanze.

 

 1. Charakter českého státu v době vlády Přemyslovců (11. – počátek 14. století)

Český stát na prahu vrcholného středověku a jeho měnící se role v evropské politice, doložte na průběhu vlády Přemysla Otakara II. a Václava II. cestu k vrcholu přemyslovské síly moci, příčiny a důsledky kolonizace u nás.   

 

 1. Vývoj kultury a společnosti v 6. – 14. století

Struktura středověké společnosti, venkovská a městská civilizace, vývoj zemědělství, řemesel, obchodu, funkce měst v hospodářském a politickém životě, románské a gotické umění, role církve v oblasti politické, církevní řády, hospodářské i kulturní, vývoj evropské vzdělanosti.

 

 1. Lucemburská epocha ve střední Evropě a v českých zemích

Situace českého státu v boji o přemyslovské dědictví, zhodnoťte vládu Jana Lucemburského, Karla IV., Václava IV., popište nejvýznamnější události, dokumenty, příčiny krize českého státu.

 

 1. Evropa počátku novověku (polovina15. – polovina 16. století)

Renesance, humanismus (uveďte nejvýznamnější myšlenky a představitele), reformace  a protireformace (její formy a projevy, Svatá říše římská), objevné plavby a jejich význam i důsledky.

 

 1. Český stát na přechodu k novověku (15. a 16.století )

Příčiny, průběh, výsledky i důsledky husitství, osobnost Mistra Jana Husa, strukturu stavovského státu za vlády Jiřího z Poděbrad, Jagellonců, nástup Habsburků (po vládu Rudolfa II.).

 

 1. Evropa v 16. století

Charakter absolutistických států, stavovských monarchií, boj za náboženskou i národní svobodu, dokažte na vývoji Anglie, Francie, Španělska (Nizozemí), Rusko v 15-16.stol., barokní  kultura.

 

 1. Vyvrcholení náboženských a společenských konfliktů v Evropě 17. století

Příčiny, průběh, výsledky a důsledky třicetileté války, střet absolutismu s parlamentarismem, revoluce v Anglii, Francie Ludvíka XIV.

 

 1. Vzestup nových velmocí a jejich politika

Prusko, Rusko (zahraniční a vnitřní situace, vojenská politika ),Polsko (expanzivní síly evropských států), protiturecké války, příčiny odporu britských osad v Severní Americe, průběh a výsledky války za nezávislost.

 

 1. České země jako součást habsburské monarchie (17. a 18. století)

Zápas o náboženskou toleranci a zachování stavovských výsad, povstání (1618-1620) a jeho důsledky, nástup habsburského absolutismu, osvícenský charakter vlády Marie Terezie a Josefa II.

 

 1. Osvícenství a ideje svobody, francouzská buržoazní revoluce  

Osvícenství, napětí a revoluční situace za vlády Ludvíka XVI., průběh a výsledky francouzské revoluce, Napoleon Bonaparte – vnitřní a zahraniční politika.

 

 1. Vývoj a charakter Evropy po Vídeňském kongresu

Výsledky kongresu, Svatá aliance, metternichovské období, vývoj v Evropě 1815-1847 liberalismus, nacionalismus, demokratismus, 1. průmyslová  revoluce, evropské revoluce 1848 – 49 (cíle, průběh, výsledky).

 

 1. Proces emancipace českého národa a počátky konstitucionalismu v habsburské monarchii (1790 – 1910)

Národního obrození, formování politického programu, průběh revoluce 1848 – 1849, bachovský absolutismus, fundamentální články, vznik politických stran a skupin, punktace, boj za všeobecné hlasovací právo, rozvoj českého myšlení, vědy a kultury.

 

 1. Ekonomické, politické, sociální proměny světa ve 2. polovině 19. století

Charakter vyspělé ekonomiky, postavení Velké Británie a Francie, průběh a důsledky sjednocení Itálie a Německa, USA od počátku občanské války ke světovému  mocenskému  postavení,  příčiny rozporů mezi velmocemi.

 

 1. Boj evropských mocností o světovou hegemonii

Mezinárodní vztahy v závěru 19. a počátkem 20. století, mocenské bloky, lokální konflikty, záminka války, cíle válčících zemí, průběh, výsledky a důsledky 1. světové války.

 

 1. Pokus o mírové uspořádání světa (léta 1919 – 1939)

Versailleský mírový systém a jeho doplnění washingtonskými smlouvami, nová mapa Evropy, hospodářská situace 20. let, světová hospodářská krize a její důsledky, snahy o smluvní zajištění evropské bezpečnosti.

 

 1. Vznik totalitních diktatur a jejich vývoj v 1. polovině 20. století

Podstata totalitního myšlení, politický vývoj v Rusku a SSSR, v Itálii a Německu, srovnání nacismu, komunismu a fašismu.

 

 1. Vznik a vývoj ČSR ve 20. a 30. letech 20. století

Češi a Slováci v průběhu I. světové války, domácí i zahraniční odboj, vznik republiky, její politický charakter, hospodářský rozvoj ve 20. letech, zásah světové  hospodářské  krize,  zahraniční i vnitřní politické situace republiky, Mnichov, zánik 1. republiky.

 

 1. Druhá světová válka

Příčiny válečného konfliktu, charakteristika rozhodujících vojenských událostí v průběhu  války,   vznik a jednání protihitlerovské koalice, genocida židovského národa, podmínky a příčiny vítězství spojenců, důsledky války.

 

 1. Boj Čechů a Slováků proti fašismu

Situace po rozdělení a obsazení státu v březnu 1939, domácí i zahraniční odboj, důsledky atentátu na R. Heydricha, Slovenské národní povstání, Pražské květnové povstání, Košický vládní program a jeho důsledky.

 

 1. Svět po 2. světové válce – vývoj mezinárodních vztahů

Studená válka, bipolární rozdělení světa, začátky západoevropské hospodářské spolupráce, vytvoření sovětského bloku, ohniska napětí i vojenská řešení (korejská a kubánská krize, arabsko – izraelský konflikt, Vietnam, Perský záliv), dekolonizace, cesta k vzájemné koexistenci a integraci Evropy.

 

 1. Poválečný vývoj v Československu

Boj o charakter republiky, únorový převrat a jeho důsledky, reformní úsilí v 60. letech, období normalizace, význam a výsledky listopadových událostí roku 1989, vznik České republiky a její účast v evropském sjednocovacím procesu.

 

 1. Svět po 2. světové válce – charakter vývoje nejvýznamnějších zemí

Politické, hospodářské a společenské odlišnosti: USA, SSSR, SRN, ČLR …

 

 1. Dějiny Hradce Králové

Počátky osídlení, slovanské obyvatelstvo, městský statut, stavební rozvoj, husitství, doba pobělohorská, pevnost, změny v 2. polovině 19. století, „Salon republiky“, významné osobnosti v dějinách města.

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.