Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová část > Zeměpis (Maturita – profilová část)

Zeměpis (Maturita – profilová část)

Maturitní témata ze zeměpisu:

1. Země

 • jako vesmírné těleso
 • tvar a velikost Země
 • pohyby Země
 • slapové jevy
 • DPZ

2. Kartografie

 • mapa – měřítko mapy, vznik mapy, obsah mapy, druhy map
 • kartografická zobrazení, projekce
 • základní mapová díla
 • historie kartografie
 • GPS, GIS

3. Atmosféra

 • stavba a složení atmosféry
 • počasí a základní meteorologické děje
 • podnebí a základní podnebná pásma
 • vzduchové hmoty a atmosférické fronty
 • všeobecný oběh atmosféry
 • monzuny a místní větry

4. Hydrosféra a kryosféra

 • oběh a rozdělení vody a na Zemi
 • vodní toky – pojmy, klasifikace
 • jezera a ostatní vodní nádrže
 • voda ve sněhu a ledu
 • podpovrchová voda

5. Litosféra

 • stavba a složení Země
 • zemská kůra – složení, zvětrávání, planetární členění
 • georeliéf
 • endogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu
 • exogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu
 • geomorfologický cyklus

6. Biosféra

 • základní poznatky o biosféře
 • pedosféra – základní údaje o půdě, půdní druhy, půdní typy, rozšíření půd na Zemi
 • bioklimatické pásy pevnin
 • bioklimatické výškové stupně
 • bioklimatické pásy oceánů a moří

7. Geografie obyvatelstva

 • rozmístění, růst počtu obyvatelstva
 • stát, státní hranice, státní území
 • skladba obyvatelstva
 • pohyb obyvatelstva
 • sídla, urbanizace

8. Geografie světového hospodářství –  průmysl

 • klasifikace průmyslu
 • lokalizační faktory
 • rozmístění průmyslu
 • jednotlivá odvětví – základní údaje

9. Geografie světového hospodářství – zemědělství, rybolov, lesnictví (primární sféra)

 • charakteristika zemědělství
 • podmínky rozmístění zemědělské výroby
 • RV
 • ŽV
 • rybolov
 • lesnictví

10. Geografie světového hospodářství – doprava, služby, cestovní ruch, rekreace

 • definice a rozmístění dopravy
 • klasifikace dopravy a charakteristika jednotlivých odvětví dopravy
 • základní pojmy spojené s dopravou
 • služby
 • cestovní ruch
 • významné mezinárodní organizace

11. Česká republika – přírodní podmínky

 • reliéf
 • charakter podnebí
 • hydrologické poměry
 • půdní pokryv
 • ochrana přírody
 • přírodní rizika

12. Česká republika – hospodářství

 • průmysl ČR
 • zemědělství, rybolov, lesnictví
 • doprava
 • obslužná sféra

13. Česká republika – obyvatelstvo, historický a územní vývoj, regionální členění

 • obyvatelstvo ČR
 • sídelní struktura, sídla
 • historický a územní vývoj
 • regionální členění
 • charakteristika místního regionu

14. Střední Evropa – Polsko, Slovensko, Maďarsko

 • vymezení regionu
 • základní údaje o střední Evropě
 • geografická charakteristika vybraných zemí
 • významné destinace CR

15. Západní Evropa – Francie, Britské ostrovy, Benelux

 • vymezení regionu
 • geografická charakteristika zemí
 • významné destinace CR

16. Západní Evropa – Německo, Alpské země

 • vymezení regionu
 • Německo – ekonomická evropská velmoc
 • geografická charakteristika zemí

17. Severní Evropa – Pobaltí, ostatní země severní Evropy

 • vymezení regionu
 • národy S Evropy
 • geografická charakteristika zemí S Evropy

18. Jižní Evropa – Pyrenejský, Apeninský poloostrov

 • vymezení regionu
 • geografická charakteristika zemí J Evropy
 • významné destinace CR

19. JV Evropa Balkánský poloostrov

 • vymezení regionu
 • geografická charakteristika zemí JV Evropy
 • významné destinace CR

20. Východní Evropa a Rusko

 • vymezení regionu
 • Ruská federace
 • geografická charakteristika ostatních zemí V Evropy

21. Jihozápadní Asie a Zakavkazsko

 • vymezení regionu
 • základní údaje o JZ Asii a Zakavkazsku
 • ohnisko mezinárodního napětí
 • geografická charakteristika vybraných zemí JZ Asie, Z

22. Jižní a Jihovýchodní Asie

 • vymezení regionu J a JV Asie
 • základní údaje o J a JV Asii
 • geografická charakteristika vybraných zemí
 • asijští draci

23. Střední a Východní Asie

 • vymezení regionu
 • základní údaje a geografická charakteristika Střední a V Asie
 • Čína, Japonsko – geografický přehled

24. Severní Amerika

 • vymezení regionu
 • základní údaje o Severní Americe
 • geografická charakteristika USA, Kanady

25. Střední Amerika

 • vymezení regionu
 • základní údaje o střední  Americe
 • dvě rozdílné oblasti a jejich geografická charakteristika

26. Jižní Amerika

 • vymezení regionu
 • základní údaje o Jižní Americe
 • geografická charakteristika vybraných zemí Jižní Ameriky

27. Severní  Afrika

 • vymezení regionu
 • základní údaje o Severní Africe
 • země Severní Afriky
 • země obratníku Raka
 • významné destinace CR

28. Subsaharská Afrika

 • vymezení regionu
 • základní údaje a geografická charakteristika subsaharské Afriky
 • Jihoafrická republika

29. Austrálie a Oceánie

 • vymezení regionu, jeho geografická charakteristika
 • Austrálie
 • Nový Zéland
 • Oceánie

30. Polární oblasti, světový oceán

 • Arktida, Antarktida – základní  údaje  a  geografická charakteristika
 • světový oceán
  • vymezení a rozdělení světového oceán
  • podmořský reliéf
  • vlastnosti mořské vody
  • pohyby mořské vody
  • oceánskoklimatické jevy
  • hospodářské využití světového oceánu
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.