Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality

Oznámení termínu voleb do školské rady

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 2. 9. 2021 000 10:41 | Kategorie: Aktuality

Oznámení termínu voleb do školské rady

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a Volebního řádu pro volby členů školské rady pro školy zřizované Královéhradeckým krajem účinného od 1. 5. 2012 sděluji podrobnosti k volbám do školské rady.

V souladu se školským zákonem zřizuje Rada Královéhradeckého kraje školskou radu.

Tato rada má 6 členů:

 • 2 členy jmenuje Rada Královéhradeckého kraje
 • 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
 • 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy.

Za účelem volby zřizuji přípravný výbor.

Jeho členy jsou Mgr. Jitka Gloserová, Mgr. Jana Vízková, Vojtěch Kokrda.

Zvoleni do školské rady mohou být osoby způsobilé k právním úkonům.

Kandidáty je možné písemně navrhovat Mgr. Ivetě Jalůvkové nejpozději do 24. 9. 2021.

 

 1. Volba členů rady pedagogickými pracovníky

Oprávněni volit jsou pedagogičtí pracovníci školy.

Volby členů školské rady proběhnou 6. 10. 2021 od 11.45 do 14.30 v multimediální učebně.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše 2 kandidáty a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň polovina pedagogických pracovníků.

Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

 1. Volba členů rady zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků

Oprávněni volit jsou zletilí žáci (v den konání voleb jsou starší 18 let) a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Volby členů školské rady proběhnou 6. 10. 2021 od 11.45 do 16.00 v multimediální učebně.

Volič obdrží hlasovací lístek se seznamem kandidátů (čtvereček, jméno a příjmení kandidáta).

Na místě určeném k úpravě lístku zaškrtne nejvýše 2 kandidáty a odevzdá lístek do urny.

Pokud zaškrtne více kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Za platné se považují volby, jichž se zúčastní alespoň pětina z celkového počtu zletilých žáků

a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

 

V Hradci Králové 2. 9. 2021                                                Jan Štěrba, ředitel školy

Sportovní kurz kvint

Autor: Petr Slezák | Publikováno 1. 9. 2021 000 14:29 | Kategorie: Aktuality

Informační schůzka ohledně sportovních kurzů proběhne ve středu 8. 9. v 9:42 v tělocvičně (horní – Alpy, dolní – Jizerky).

Informace o sportovním kurzu v Alpách 2021

Informace o sportovním kurzu v Jizerkách 2021

Prohlášení o zdravotním stavu

Přihláška zletilého na mimoškolní­ akci

Souhlas zákonného zástupce s akcí

Broumovské diskuse 2021

Autor: Lenka Popélyová | Publikováno | Kategorie: Aktuality

3. – 6. listopadu 2021 se koná 8. ročník konference Broumovské diskuse, letos s tématem Hodnoty a společnost. Jedná se o sérii setkání se zajímavými osobnostmi z různých oborů, které diskutují s účastníky o aktuálních tématech současnosti a možnostech dalšího vývoje společnosti z pohledu vědy, politiky, umění i filosofie. Účastníci si vybírají speciální workshopy s vybranými osobnostmi konference. Mezi potvrzenými hosty jsou např. Jan Kysela (ústavní právník), Klára Plecitá (socioložka), Petr Prokop Siostrzonek (arciopat břevnovský a broumovský), Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje), Jan Školník (zakladatel Vzdělávacího a kulturního centra Broumov), Miroslav Kalousek (bývalý ministr financí ČR), Tomáš Petříček (bývalý ministr zahraničí ČR), Jiří Hlavenka (podnikatel a investor), Libor Winkler (podnikatel a filantrop), Zbyšek Záliš (podnikatel, předseda Podnikatelského klubu Broumovska), Iva Holmerová (gerontoložka), Jan Hábl (komeniolog a pedagog) a další, mezi moderátory bude i Světlana Witowská.

Zájemci z řad studentů se můžou ucházet o stipendium, podmínkou je napsání eseje na vybrané téma – do 25. září 2021.

Informace pro zájemce: https://www.broumovskediskuse.cz/pro-studenty

Další informace a podpora: Lenka Popélyová

INFORMACE K ADAPTAČNÍMU KURZU

Autor: admin | Publikováno 31. 8. 2021 000 12:57 | Kategorie: Aktuality

INFORMACE K ADAPTAČNÍMU KURZU v Jedlové v Orlických horách pro třídy 1A, 1B, 1C
Chata Kristýna, telefon: 494663244

 • Pro třídu 1C (třídní učitelka: Mgr. R. Fiedlerová) je termín 6. 9. – 8. 9. 2021
 • Sraz účastníků v pondělí 6. 9. v 8.15 v učebně HV. (Upraveno!)
 • Návrat ve středu 8. 9. v cca 12 hodin ke škole
 • Pro třídu 1A (TU: Mgr. L. Čejchan) a 1B (TU: Mgr. J. Gloserová) je termín 8. – 10. 9. 2021
 • Sraz účastníků ve středu 8. 9. v 9.15 v učebnách A1 (třída 1.A) a A3 (třída 1.B ) (Upraveno!)
 • Návrat v pátek 10. 9. v cca 12 hodin ke škole

Informace pro všechny:

 • Náklady: cca 900 Kč budou hrazeny po návratu z kurzu (informace během září/října na www.gybon.cz)
 • Doprava: autobusem, jednoduché ubytování ve zděném objektu, strava: plná penze (začínáme obědem, končíme snídaní), pitný režim
 • Vybavení: sportovní oblečení (i na převlečení), sportovní obuv (i náhradní – po ránu bývá mokro), pláštěnka, přezůvky, hygienické potřeby, šátek, baterka, svíčka, zápisník, tužka, pastelky
 • Další podmínky pro konání kurzu se budou odvíjet od momentální situace.

 

Nezapomeňte si vzít s sebou průkaz zdravotní pojišťovny a potřebné léky, potvrzení o bezinfekčnosti /na www.gybon.cz/

Před odjezdem proběhne testování žáků dle pokynů třídních učitelů a učitelek.

 

Mgr. Iva Čeloudová, vedoucí kurzu a školní metodička prevence (celoudova@gybon.cz, 732976678)

Informace k začátku školního roku

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 8. 2021 000 10:03 | Kategorie: Aktuality
 1. Testování

K testování na začátku školního roku použijeme antigenní testy Genrui.

Ve středu 1. září proběhne testování od 8.00 v kmenové učebně.

Ve dnech 6. a 9. září se uskuteční testování od 7.30 v učebně, kde probíhá 1. hodina.

Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu.

Na změnách rozvrhu bude také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci přijdou do školy v testovacích dnech v 8.00.

Informaci o termínu druhé dávky očkování nahlaste ihned třídnímu učiteli.

V případě, že se žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, přitom ale dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Uvedená opatření budou v platnosti do 10. září.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní.

Stejná pravidla platí také pro zaměstnance školy.

Postup při testování je popsán zde.

Video naleznete zde.

Při odběru drží žák zkumavku v ruce, může si přinést kolíček na prádlo.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka bude tento žák umístěn do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonného zástupce k jeho okamžitému vyzvednutí.

Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu při odběru 9. září, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. Po testech 1. a 6. září žáci s negativním výsledkem testu zůstávají ve škole, i když se ve třídě objeví žák s pozitivním výsledkem testu.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole ve stanovených dnech v kontaktu s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

 1. Provoz školy

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.
V současné době žáci primy a sekundy rouškou, žáci tercie až sexty respirátorem.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, tak bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci žáka s žádostí o bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zletilý žák odchází školy sám.

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest.  Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy, nezletilý žák je umístěn do izolační místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý žák telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

Jan Štěrba, ředitel školy

Burza učebnic

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 24. 8. 2021 000 12:44 | Kategorie: Aktuality

Burza učebnic proběhne v pátek 3. září 2021 od 7:30 v dolní tělocvičně.

V průběhu burzy je třeba mít zakrytá ústa a nos respirátorem (u žáků primy a sekundy postačí rouška).

Jan Štěrba

Úřední den o prázdninách

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 8. 7. 2021 000 10:15 | Kategorie: Aktuality

Během prázdnin stanovuji úřední den na středu 8:00 – 12:00.

Jan Štěrba

Sportovní den

Autor: Petr Slezák | Publikováno 16. 6. 2021 000 14:09 | Kategorie: Aktuality

Dne 28. 6. se na naší škole bude konat sportovní den. Více informací naleznete zde: Sportovní den 2021

Schůzka rodičů a focení přijatých žáků

Autor: Jan Štěrba | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Vážení rodiče,
potvrzuji termín schůzky, který je uveden na rozhodnutí o přijetí.
Schůzka se uskuteční 23. června od 17.00 v horní tělocvičně školy. Použijte vchod za sochou Boženy Němcové, na dveřích budovy bude uvedeno, jak se do tělocvičny dostanete. Po společném setkání budou následovat schůzky s třídními učiteli.
Seznam tříd je uveden zde.
Ve stejnou dobu provedeme v dolní tělocvičně školy focení Vašich dětí na ISIC kartu.
Toto setkání proběhne při dodržení platných protiepidemických opatření, zdůrazňuji použití respirátoru v budově školy.
Těším se na setkání s Vámi!
Jan Štěrba

 

Staronová přednášková noc R-NOC

Autor: admin | Publikováno | Kategorie: Aktuality

Nová přednášková noc na míru epidemickým opatřením!

Pojďte si poslechnout přednášky studentů nebo si připravte svoji vlastní. Podívejte se do nočních laboratoří nebo se prostě jen seznamte se spoustou nových lidí se stejnými zájmy.

Přjďte 18. 6. 2021 na R-NOC na naší škole!

Pokud vás tato akce zaujala, registrujte se již dnes na webových stránkách: https://rnoc.cz/  

Pro více informací sledujte: https://www.facebook.com/rnoc.cz/

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com