Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Informace k začátku školního roku

Informace k začátku školního roku

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 8. 2021 000 10:03 | Kategorie: Aktuality
  1. Testování

K testování na začátku školního roku použijeme antigenní testy Genrui.

Ve středu 1. září proběhne testování od 8.00 v kmenové učebně.

Ve dnech 6. a 9. září se uskuteční testování od 7.30 v učebně, kde probíhá 1. hodina.

Pokud je třída na první hodinu dělena, tak testovací místnost pro celou třídu bude určena na změnách rozvrhu.

Na změnách rozvrhu bude také určeny učebny pro jednotlivé třídy sexty.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, vyzvedne si testovací sadu v kanceláři školy.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Tito žáci přijdou do školy v testovacích dnech v 8.00.

Informaci o termínu druhé dávky očkování nahlaste ihned třídnímu učiteli.

V případě, že se žák se z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor (vyšší gymnázium), nebo roušku (nižší gymnázium). Tento žák dále: nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, převléká se s odstupem od ostatních žáků a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu, přitom ale dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru. Uvedená opatření budou v platnosti do 10. září.

Věřím, že všichni žáci, kteří nebudou očkovaní, se testování zúčastní.

Stejná pravidla platí také pro zaměstnance školy.

Postup při testování je popsán zde.

Video naleznete zde.

Při odběru drží žák zkumavku v ruce, může si přinést kolíček na prádlo.

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky nebo respirátory, vyjma krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

V případě pozitivního výsledku u nezletilého žáka bude tento žák umístěn do izolační místnosti, škola kontaktuje zákonného zástupce k jeho okamžitému vyzvednutí.

Pokud je pozitivně testovaným zletilý žák, tak bez zbytečného odkladu opouští školu.

Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu: Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zletilý žák, nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen informovat o pozitivním testu svého lékaře, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Žákovi, který byl v jedné třídě nebo skupině s žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který má pozitivní výsledek testu při odběru 9. září, se neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu. Toto ustanovení se netýká řádně očkovaných žáků nebo žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě. Po testech 1. a 6. září žáci s negativním výsledkem testu zůstávají ve škole, i když se ve třídě objeví žák s pozitivním výsledkem testu.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje původně indikované kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, je zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku konfirmačního RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici jméno tohoto pozitivně testovaného žáka a seznam žáků, kteří byli ve škole ve stanovených dnech v kontaktu s tímto žákem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 

  1. Provoz školy

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.
V současné době žáci primy a sekundy rouškou, žáci tercie až sexty respirátorem.

Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni ve třídě, ochranný prostředek mít nemusí.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy, tak bude tato skutečnost neprodleně oznámena zákonnému zástupci žáka s žádostí o bezodkladné vyzvednutí dítěte. Zletilý žák odchází školy sám.

Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest.  Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy, nezletilý žák je umístěn do izolační místnosti. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

Zákonný zástupce nezletilého žáka, resp. zletilý žák telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

 

Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.