Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Organizační pokyny zajištění maturitních zkoušek v souvislosti s epidemií koronaviru

Organizační pokyny zajištění maturitních zkoušek v souvislosti s epidemií koronaviru

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 25. 5. 2020 000 10:05 | Kategorie: Aktuality

Organizační pokyny zajištění maturitních zkoušek v souvislosti s epidemií koronaviru

 

Vstup do školy

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Do budovy školy lze kromě žáků vpustit i další osoby, které v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek maturitních zkoušek se jich chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).

Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.

 

Písemné zkoušky a didaktické testy

Před konáním zkoušky musí každý použít dezinfekci na ruce.

V jedné lavici vždy sedí pouze jeden žák. Po dobu konání zkoušek bude dodržen stejný zasedací pořádek.

Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.

Po dobu, kdy budou žáci sedět v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku, po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.

 

Ústní zkoušky

Před zkouškou musí každý použít dezinfekci na ruce.

Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky v rámci zásady její veřejnosti přítomni další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti bude vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud to bude možné.

V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku.

Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.

Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.

 

Praktické zkoušky

Před zkouškou musí každý použít dezinfekci na ruce.

Maximální počet osob ve skupině je 15.

Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit.

Při praktických zkouškách maturitní zkoušky se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)

s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

např. hypertenze.

Porucha imunitního systému, např.

při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

při protinádorové léčbě,

po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, bude usazen tak, aby byla v maximální míře zajištěna ochrana jeho zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit interakci s ostatními.

Pokud žák spadá do vymezené rizikové skupiny, musí to oznámit třídnímu učiteli nejpozději do 28. 5. 2020.

 

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem 

Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. O této skutečnosti neprodleně informuje třídního učitele. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

 

V Hradci Králové 25. 5. 2020                                           Jan Štěrba, ředitel školy

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.