Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Autor: Jan Štěrba | Publikováno 27. 5. 2020 000 9:33 | Kategorie: Aktuality

Návrat žáků nematuritních ročníků do školy

Žáci nematuritních tříd mohou vstoupit do školy od 8. června.

Tento návrat bude probíhat podle pravidel, která jsou stanovena v hygienických pokynech – viz níže. Výslovně zde upozorňuji na nutnost odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Vzhledem k probíhajícím maturitním a přijímacím zkouškám je možný návrat do školy ve dnech 10. – 12. června, 19. června, 22. a 23. června. V jiných dnech jen zcela výjimečně. Klasifikace bude uzavřena 23. června, vysvědčení žáci obdrží 26. června.

Protože účast žáků je dobrovolná, nebude organizována výuka podle rozvrhu. Učitelé si mohou se žáky dohodnout konzultace, přitom bude zachován maximální počet patnácti žáků ve skupině. Předpokládáme, že půjde o doplnění distanční výuky, která zůstane i nadále hlavní částí výuky.

Přítomnost žáků ve škole lze také využít k doladění klasifikace.

 

 

Hygienické pokyny pro návrat žáků do školy

Vstup do školy

Žáci přicházejí do školy vchodem u šaten, nepřezouvají se, pokračují plynule do dané učebny.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák čestné prohlášení, které je ke stažení na našich webových stránkách:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Prohlášení u nezletilého žáka podepisuje jeho zákonný zástupce, zletilý žák jej podepisuje sám. Bez tohoto čestného prohlášení nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

V budově

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Neprodleně po vstupu do budovy školy použije žák dezinfekci na ruce.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.
Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z vyučování.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.

Ve třídě

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v jedné lavici a doporučený odstup mezi žáky – 2 metry.
Vyučující může rozhodnout, že nemusí on ani žáci roušku nosit, pokud je zachován rozestup 2 metry.
Pokud dochází při výuce k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce. Dezinfekce je v každé třídě a na dalších patnácti místech v budově. Je vhodné si vzít vlastní dezinfekci.

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud zletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 opustí školu v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaným odstupem. Žák kontaktuje telefonicky svého lékaře, případně hygienu. Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo ven s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

Pokud nezletilý žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 bude umístěn do samostatné místnosti a kontaktován jeho zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. Zákonný zástupce kontaktuje telefonicky lékaře, případně hygienu. Ostatní žáci se pak umístí do jiné místnosti nebo ven s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
  s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např.
  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  b) při protinádorové léčbě,
  c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuji, aby zákonní zástupci nezletilého žáka (popřípadě zletilý žák) zodpovědně zvážili tyto rizikové faktory, pokud patří žák do rizikové skupiny, a rozhodli se o účasti žáka ve škole s tímto vědomím.

 

V Hradci Králové   27. května 2020                      Jan Štěrba

 

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.