Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Maturita – profilová – způsoby hodnocení

Maturita – profilová – způsoby hodnocení

Anglický jazyk

Šk. rok 2018/19

Maturitní zkouška se skládá z písemné a ústní zkoušky.

Písemná část (trvá 90 min):
a) didaktický test
b) písemná práce

Ústní část: 20 tématických okruhů

Úspěšné složení zkoušky je podmíněno vykonáním jak písemné, tak ústní zkoušky s prospěchem alespoň dostatečným.

Váha dílčích zkoušek:

Didaktický test – 2
Písemná práce – 1
Ústní zkouška – 2

Úspěšnost zkoušky a převod bodové hodnoty výsledků zkoušky na známky

44–58,9% – dostatečný
59–73,9% – dobrý
74–87,9% – chvalitebný
88–100% – výborný

Bodové hodnocení dílčích zkoušek:

Didaktický test:
– Listening 10 b.
– Reading 8 b.
– Use of English 30 b.

Celkem: 48 bodů

Písemná práce – 24 bodů (viz. Deskriptory v tabulce pro hodnocení společné části maturitní zkoušky)

Ústní zkouška – 48 bodů (18b. zadání, obsah, projev, 12 b. lexikální kompetence, 12 b. gramatická kompetence, 6 b. fonologická kompetence)

Výsledná známka bude aritmetickým průměrem všech tří částí.

Biologie

Hodnocení profilové zkoušky z předmětu BIOLOGIE bude probíhat podle klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu školy.

Vyučující biologie: Mgr. Martin Vojta, Mgr. Milan Pertot, Mgr. Věra Lukášová, Mgr. Lenka Benedová

Dějepis

Hodnocení ústní profilové zkoušky z předmětu Dějepis bude probíhat podle klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu školy.

Vedoucí PK dějepisu  Ivo Kout

Deskriptivní geometrie

Zkouška se skládá ze dvou částí
a) vypracování maturitní práce a její obhajoba
b) ústní zkouška

– část praktická (vyrýsování zadané úlohy)
– část teoretická (popis teoretických východisek pro řešení praktické úlohy)

Hodnocení
a) vypracování maturitní práce a její obhajoba 3 body
b) ústní zkouška

část praktická                                                                         max. 3 body
část teoretická                                                                        max. 4 body

Celkové hodnocení

Výborně                        10 – 9 bodů
Chvalitebně                    8 – 7 bodů
Dobře                            6 – 5 bodů
Dostatečně                    4 – 3 body
Nedostatečně                 2 – 1 bod

Francouzský jazyk

 • 2 učitelé: vedoucí maturitní práce a oponent

2 známky: hodnocení psaného projevu (minimum 15 stran textu)            1/3 celkové známky
2 známky: ústní projev – monolog (prezentace ppt 5 minut)                     1/3 celkové známky
2 známky: ústní projev – rozhovor (10 minut)                                           1/3 celkové známky

Fyzika

Maturitní zkouška z fyziky bude hodnocena podle klasifikačního řádu (součást školního řádu naší školy).

Projednala a schválila předmětová komise fyziky 13. března 2020.

Hudební výchova

a) Praktická část – hra na nástroj nebo zpěv – tvoří cca 30 % výsledného hodnocení

 1. Etuda nebo technická skladba či lidová píseň
 2. Přednesová skladba či umělá píseň (árie)
 3. Poslech a rozbor díla: období – gregoriánský chorál, gotika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus, 20. století

b) Teoretická část – 25 otázek z dějin hudby a základní hudební teorie
– tvoří cca 70 % výsledného hodnocení

Chemie

Hodnocení ústní profilové zkoušky z předmětu Chemie bude probíhat podle klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu školy.

Vyučující chemie:   Mgr. Jana Vízková, Mgr. Milan Pertot

Informatika a výpočetní technika

Maturitní zkouška z IVT se skládá ze tří částí:

 1. praktická zkouška – 40 % celkové známky
  ◦ zkouška obsahuje zadání tří praktických příkladů
  ◦ na vypracování praktické zkoušky je 90 min. čistého času.
  ◦ za každý příklad je možné získat maximálně 5 bodů
  ◦ pro získání maximálního počtu bodů (10 bodů) stačí zpracovat bezchybně dva ze tří příkladů
 2. ústní zkouška – 40% celkové známky
  ◦ hodnocení výborný-nedostatečný (1-5)
 3. obhajoba maturitní práce – 20% celkové známky
  ◦ hodnocení výborný-nedostatečný (1-5)

Úspěšné složení zkoušky je podmíněno vykonáním každé ze tří částí s prospěchem alespoň
dostatečným. Výsledná známka se určí výpočtem:
praktická zkouška * 0,4 + ústní zkouška * 0,4 + obhajoba maturitní práce * 0,2
Maturitní zkouška z IVT bude hodnocena podle klasifikačního řádu (součást školního řádu naší školy).

Matematika

Hodnocení ústní profilové zkoušky

Předmětová komise matematiky stanovuje, že hodnocení ústní profilové zkoušky z předmětu matematika bude probíhat podle klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu školy.

Za předmětovou komisi matematiky: Mgr. Jitka Gloserová (vedoucí předmětové komise matematiky)

V Hradci Králové 3. 2. 2020

Německý jazyk

Maturitní zkouška se skládá z písemné části a ústní zkoušky.

Písemná část /trvá 120 minut/:   a/ didaktický test   b/ písemná práce

Ústní zkouška: 25 tematických okruhů

Úspěšné složení zkoušky je podmíněno vykonáním  všech tří dílčích částí.

Váha dílčích částí:  1 : 1 : 1

didaktický test  –   1         písemná práce –  1        ústní zkouška –  1

Úspěšnost zkoušky  a převod bodové hodnoty výsledků zkoušek na známky:

Bodové hodnocení dílčích zkoušek:

Didaktický test:
Hörverstehen – 16 b.
Leseverstehen – 15 b.
Sprachbausteine – 15 b.

Celkem – 46 bodů

Didaktický test: 100-88%(46-41 b.) – výborný 87-74%(40-34 b.) – chvalitebný 73-59% (33-27 b.)- dobrý 58-44% (26-20 b.) – dostatečný – 43-0% (19-0 b.) – nedostatečný

Písemná práce: deskriptory – forma + obsah – 5 bodů, prostředky textové návaznosti + syntax – 5 bodů, gramatické jevy – 5 bodů, lexikální stránka – 5 bodů

2 písemné práce – celkem 20 bodů

Celkový počet bodů: DT – 46 bodů, PP – 20 bodů

Ústní zkouška – 20 bodů /5 b.- zadání, obsah, projev, 5 b. – lexikální kompetence, 5 b. – gramatické kompetence a prostředky textové návaznosti, 5 b.–fonologické kompetence/
/20-18 b. – výborný, 17-15 b. chvalitebný, 14-12 b. – dobrý, 11-9 b. – dostatečný, 8-0 b. – nedostatatečný/

Výsledná známka bude aritmetickým průměrem všech tří částí.

Za předmětovou komisi NJ: PaedDr. Jiřina Radochová, Mgr. Jarmila Pokorná, Mgr. Taťána Kostrhúnová, Mgr. Lenka Popélyová, Mgr. Miluše Brixi

Ruský jazyk

Maturitní zkouška se skládá z písemné části a ústní zkoušky.

Písemná část / 120 min./:
a/ didaktický test
b/ písemná práce
– 1.část – rozsah 120 – 150 slov
– 2.část – rozsah 60-70 slov

Ústní část /15 min./

Váha dílčích zkoušek:
didaktický test 1, písemná zkouška 1, ústní zkouška 1
1 : 1 : 1

Výsledná známku bude aritmetickým průměrem věch tří částí.

Úspěšnost celkové zkoušky a převod bodové hodnoty výsledků zkoušek na známky:
50 % – 64 % – dostatečný, 65% – 79% – dobrý, 80% – 89% – chvalitebný, 
90% -100% – výborný

Složení zkoušky je podmíněno úspěšným vykonáním všech tří dílčích zkoušek.

Výtvarná výchova

Maturitní zkouška se skládá z

1/ Praktické části
2/ Obhajoby praktické části
3/ Ústní zkoušky
– A/ část teoretická: otázky v rozsahu 1-25 témat
– B/ část poznávací: složka s ukázkami děl ke každému z maturitních témat

1/ Praktická část
Vypracování výtvarné/popřípadě teoreticko-výtvarné práce na zadané téma. Úspěšná realizace práce je podmíněna připuštěním k maturitní zkoušce.

Váha= 1/3 celkové známky (33%) Známkování= 1-5

2/ Obhajoba praktické části
Je samostatnou částí maturitní zkoušky. Délka obhajoby je 15 – 30 minut. Úspěšná obhajoba je podmínkou pokračování v maturitní zkoušce.

Váha= 1/3 celkové známky (33%) Známkování= 1-5

3/ Ústní zkouška
Na vylosované téma probíhá teoretická zkouška z dějin umění doprovázená poznáváním uměleckých děl (v rozsahu 5-20).
Je součástí maturitní zkoušky, její trvání je do 15 minut.

Váha A+B celkově= 1/3 celkové známky (33%) Známkování= 1-5

Výsledná známka je průměrem všech tří částí.

Základy společenských věd

Hodnocení ústní profilové zkoušky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD bude probíhat podle klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu školy.

Hradec Králové 28. 3. 2018

Za předmětovou komisi Gymnázia Boženy Němcové

Mgr. Alexandra Štefková

Zeměpis

Hodnocení ústní profilové zkoušky z předmětu zeměpis bude probíhat podle klasifikačního řádu, který je přílohou školního řádu školy.

Vyučující zeměpis:   Zuzana Paulů, Jaroslav Čáp, Jaromír Schejbal

Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com