5.6.  Základy společenských věd

5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Základy společenských věd vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP G. Integruje vzdělávací obsah oblasti Člověk a svět práce a jednotlivé tematické okruhy průřezových témat Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmentální výchova a Mediální výchova.

Smyslem předmětu Základy společenských věd je usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti, připravit ho na samostatný a odpovědný občanský život s aktivním přístupem ke svému sociálnímu prostředí. Předmět přináší žákům základní informace z mnoha humanitních oborů, žák získá znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o uspořádání společnosti a zákonitostech, na nichž stojí lidská společnost, o filozofickém pohledu na život a svět. Umožní mu lépe se orientovat na trhu práce, uplatňovat svá práva a případně hájit i práva druhých.

Hodinová dotace předmětu je dvě hodiny týdně v prvním až čtvrtém ročníku a na vzdělávací obsah předmětu navazuje volitelný předmět Společenskovědní seminář s dotací dvou vyučovacích hodin týdně ve třetím ročníku a pří vyučovacích hodin ve čtvrtém ročníku.

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat rozličnými metodami. Frontální výuku bude doplňovat skupinová práce, projektové vyučování, exkurze, přednášky a besedy.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

  učitel zadáváním vhodných úloh a přípravou dostatečných zdrojů dat motivuje žáky k posuzování a vyhodnocování pravdivosti a důležitosti získaných informací

  vytváří modelové situace, při nichž mohou žáci aplikovat své znalosti a občanské dovednosti

  pravidelným zadáváním úloh, referátů a projektů vede žáky ke správným studijním návykům

  motivuje žáky k sebevzdělávání sledováním aktuální politické a společenské situace

Kompetence k řešení problémů:

  učitel předkládáním problémových situací vede žáka k analyzování, k vyvozování závěrů a k obhajování vlastních postojů

  prostřednictvím skupinové práce či diskuse vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a dokázali je svými argumenty obhájit nebo vyvrátit

  uvádí žákům příklady, kde mohou využívat znalosti z jiného předmětu

Kompetence komunikativní:

  učitel vede žáky ke správné argumentaci při posuzování aktuálních společenských problémů a vytváří prostor k interpretaci vlastních myšlenek

  vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty, vyjednávat při řešení problémových nebo konfliktních situací

  vede žáky k vyhledávání potřebných informací a jejich zpracování

Kompetence sociální a personální:

  učitel vytváří příležitosti, kde žáci mohou spolupracovat ve skupině, doporučuje možnosti, jak jednotlivci se svými schopnostmi mohou být pro skupinovou práci přínosem

  vytváří řízené diskuze či dialogy, v nichž žáci zaujmou opačná stanoviska na určitou společenskou otázku

  seznamuje žáky s různými způsoby sebepoznání, sebehodnocení

  motivuje žáky k zamyšlení nad osobními morálními pravidly

  navozuje aktivity, během nichž žák konstruktivně řeší problémy s ostatními

Kompetence občanské:

  učitel důslednou a systematickou kontrolou zadaných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za vlastní práci

  vytváří modelové situace, v nichž si žáci osvojují hraní různých rolí, se kterými se mohou setkat v reálném životě

  motivuje žáky ke sledování aktuální společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti k jejich zhodnocení

  vytváří dostatek příležitostí k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany duchovních hodnot a lidských práv

 

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA