5.14.  Výtvarná výchova

5.14.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Časové a obsahové vymezení předmětu

Šestileté studium

1. ročník (prima) a 2. ročník (sekunda) - 1 hod. týdně

3. ročník (tercie) a 4. ročník (kvarta) - 2 hod. týdně

Čtyřleté studium

1. ročník, 2. ročník - 2 hod. týdně

 

Obsahové vymezení předmětu

Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Výtvarný obor RVP ZV (1., 2. ročník šestiletého studia) a RVP G (3. a 4. ročník šestiletého studia, 1. a 2. ročník čtyřletého studia).

Výtvarná výchova je výrazně zaměřena na tvůrčí činnosti, při nichž se studenti seznámí se základními technikami výtvarného umění – klasických oborů (malba, kresba, grafika, plastika...) i oborů netradičních (objektová tvorba, akční tvorba...). Studenti by se měli v rámci možností seznámit s moderními technologiemi (počítačová grafika ...).

Náplň předmětu tvoří dále přiblížení hlavních směrů, autorů a děl starších období i moderního umění, s důrazem na vnímání děl a jejich interpretaci.

Předmět výtvarná výchova má význam pro formování estetického a pocitového vnímání studentů, a tudíž pro výchovu komplexní osobnosti – intelektuálně i citově vyrovnané.

Žák je veden k tomu, aby

· pěstoval potřebu setkávání se s uměním,

· chápal význam uměleckého díla i v historickém kontextu

· uplatňoval své kreativní schopnosti v práci samostatné i týmové

· podílel se na vytváření kultivovaného a příjemného prostředí

Organizační vymezení předmětu

Výuka je realizována v odborných učebnách - kreslírně a keramické dílně – modelovně, je doplněna návštěvami výstav a galerií v Hradci Králové, odbornými exkurzemi (např. do pražských galerií), podle možností prací v plenéru.

Žáci šestiletého studia mají hudební i výtvarnou výchovu v 1. a 2. ročníku (primě a sekundě),

ve 3. a 4. ročníku (tercii a kvartě) si volí mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Žáci čtyřletého studia si vybírají mezi hudební a výtvarnou výchovou.

Po ukončení 2. ročníku čtyřletého studia a po ukončení 4. ročníku šestiletého studia si žáci mohou zvolit navazující volitelný dvouletý seminář Dějiny umění.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel klade důraz na individuální přístup k žákům a na rozvoj jejich vlastních schopností – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální.

· Organizuje návštěvy výstav - formuje tím postoje žáků k emotivním a pocitovým prožitkům, rozvíjí jejich kulturní rozhled – kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální.

· Organizuje studentům práci jednak individuální, jednak týmovou formou společných projektů. Rozvíjí tak jejich schopnosti spolupráce s ostatními a pocit zodpovědnosti za společné dílo – kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

· Zadává referáty a projekty ke skupinovému nebo k samostatnému zpracování či prezentace - kompetence k učení, kompetence komunikativní.