5.16.  Tělesná výchova

5.16.1. Charakteristika vyučovacího předmětu  

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví, ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví RVP ZV a RVP G. Je určen žákům 1. - 6. ročníku šestiletého studia a 1. - 4. ročníku čtyřletého studia.

Tělesná výchova je na Gymnáziu B. Němcové realizována 2 vyučovacími hodinami týdně. Mimo tuto základní vyučovací povinnost probíhá volitelná tělesná výchova (sportovní hry). Výuku zajišťují aprobovaní učitelé tělesné výchovy.

Náplň hodin je ovlivňována prostorovými možnostmi, rozdílnou dovednostní úrovní jednotlivých skupin, v neposlední řadě i zájmy žáků.

Během studia žáci absolvují tyto kurzy: 1. ročník čtyřletého a tercie víceletého gymnázia absolvují lyžařský kurz, 3. ročníky a kvinty sportovně-turistický kurz, pro zdatné lyžaře je určen výběrový lyžařský kurz v Rakousku. Rozsah těchto aktivit je vždy cca 5 dní. Od roku 2008/2009 je pro nově příchozí třídy organizován adaptační kurz v rozsahu cca 3 dny, jehož součástí jsou též pohybové aktivity.

V rámci hodin tělesné výchovy je kladen důraz především na přístup studentů k jednotlivým pohybovým aktivitám a k tělesné výchově jako celku. Individuální výkonnost je porovnávána především v rámci každého jednotlivce, tj. nerozhodují absolutní výkony, ale průběžné zlepšování vlastních výkonů během studia. Tím se snažíme zajistit dostatečnou motivaci pro studenty i s horší absolutní výkonností.

Výuka je zaměřena na atletické disciplíny, tj. skok daleký, vysoký, trojskok (chlapci), vrh koulí, hod granátem, běh na krátké a dlouhé tratě. Dále pak doplňující měřitelné výkony – skok z místa, hod medicinbalem, popř. počet shybů na hrazdě apod. Z her je zařazovaná kopaná, odbíjená, basketbal, softbal, házená, floorbal. Gymnastika zahrnuje cvičení na hrazdě, akrobacii, přeskok, kladinu (dívky).

Výuka probíhá v podzimním a jarním období v okolí školy a na školním hřišti. Pro výuku atletiky, především vytrvalostních běhů, jsou využívány Šimkovy sady. V zimním období a při chladném počasí jsou k dispozici 2 tělocvičny, z nichž jedna je určena především pro hry, druhá pro výuku gymnastiky. Využívána je téměř po celý rok i posilovna, nacházející se v přilehlé budově.

V rámci LVVZ probíhá především výuka dalšího zdokonalování lyžařské, sjezdové a běžecké techniky a snowboardingu. V současné době jsou využívána střediska s dobrými sněhovými podmínkami, včetně zahraničních středisek.

Sportovně-turistické kurzy probíhají mimo Hradec Králové. Studenti si mohou vybrat ze dvou možností. Kurz, kde převažují vodácké aktivity (Vltava), nebo cykloturistický (Deštné v Orlických horách). Náplň kurzu není pouze sportovní, ale jsou zde zařazena i další témata, EVVO, Člověk a zdraví apod.

Tělesná výchova je součástí komplexního vzdělávání žáků v problematice zdraví a v poznání vlastních pohybových možností. Jejím smyslem je samostatně hodnotit úroveň své zdatnosti, řadit pohybovou aktivitu do denního režimu tak, aby uspokojovala vlastní pohybové potřeby i zájmy a zároveň rozvíjela výkonnost žáka, sloužila k regeneraci i kompenzaci dalších zatížení.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Kompetence komunikativní:

Kompetence sociální a personální:

Kompetence občanské:

Kompetence pracovní: