5.5.  Občanská výchova

5.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Časové, organizační a obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní základ RVP ZV. Integruje vzdělávací obsah oblasti Člověk a zdraví a jednotlivé tematické okruhy průřezových témat Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, Environmentální výchova a Mediální výchova.

Smyslem předmětu Občanská výchova je usnadnit žákovi orientaci v současné společnosti, připravit ho na samostatný a odpovědný občanský život s aktivním přístupem ke svému sociálnímu prostředí. Předmět přináší žákům znalosti a vědomosti o podstatě lidské psychiky, o uspořádání společnosti a zákonitostech, na nichž stojí lidská společnost. Umožní mu lépe se orientovat a posuzovat různé přístupy k řešení každodenních problémů, uplatňovat svá práva a případně hájit i práva druhých.

Hodinová dotace předmětu je jedna hodina týdně v primě a dvě hodiny týdně sekundě.

Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat rozličnými metodami. Frontální výuku bude doplňovat skupinová práce, projektové vyučování, přednášky a besedy.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

  učitel vytváří modelové situace, při nichž mohou žáci aplikovat své znalosti a občanské dovednosti

  pravidelným zadáváním úloh, referátů a projektů vede žáky ke správným studijním návykům

  motivuje žáky k sebevzdělávání sledováním aktuální politické a společenské situace

Kompetence k řešení problémů:

  učitel předkládáním problémových situací vede žáka k analyzování, k vyvozování závěrů a k obhajování vlastních postojů

  prostřednictvím skupinové práce či diskuse vytváří příležitosti k tomu, aby žáci promýšleli různé životní scénáře k určité modelové situaci a dokázali je svými argumenty obhájit nebo vyvrátit

  uvádí žákům příklady, kde mohou využívat znalosti z jiného předmětu

Kompetence komunikativní:

  učitel vede žáky ke správné argumentaci při posuzování aktuálních společenských problémů a vytváří prostor k interpretaci vlastních myšlenek

  vhodnými příklady a úkoly učí žáky klást jasné a srozumitelné dotazy, uvádět argumenty a protiargumenty, vyjednávat při řešení problémových nebo konfliktních situací

  vede žáky k vyhledávání potřebných informací a jejich zpracování

Kompetence sociální a personální:

  učitel vytváří příležitosti, kde žáci mohou spolupracovat ve skupině, doporučuje možnosti, jak jednotlivci se svými schopnostmi mohou být pro skupinovou práci přínosem

  vytváří řízené diskuze či dialogy, v nichž žáci zaujmou opačná stanoviska na určitou společenskou otázku

  seznamuje žáky s různými způsoby sebepoznání, sebehodnocení

  motivuje žáky k zamyšlení nad osobními morálními pravidly

  navozuje aktivity, během nichž žák konstruktivně řeší problémy s ostatními

Kompetence občanské:

  učitel důslednou a systematickou kontrolou zadaných prací navozuje situace k získání vědomí odpovědnosti za vlastní práci

  vytváří modelové situace, v nichž si žáci osvojují hraní různých rolí, se kterými se mohou setkat v reálném životě

  motivuje žáky ke sledování aktuální společenské, ekonomické, sociální a politické situace v ČR i ve světě a vytváří příležitosti k jejich zhodnocení

  vytváří dostatek příležitostí k získání praktických zkušeností a zejména postojů v oblasti ochrany duchovních hodnot a lidských práv

 

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA