5.3. Německý jazyk  

5.3.1. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Obsahové, časové a organizační vymezení

Vyučovací předmět Německý jazyk je vytvořen  ze vzdělávacího oboru cizí jazyk z RVG ZV a RVP G.

Německý jazyk je možné studovat jako druhý cizí jazyk na nižším i vyšším stupni šestiletého gymnázia i na gymnáziu čtyřletém. Navazuje na poznání mateřského jazyka a má i podobné cíle, tj. jazykové znalosti, komunikační dovednosti, ale i některé specifické cíle jen pro cizí jazyk, které vyplývají z potřeb současné společnosti. Podle potřeb Společného evropského referenčního rámce má být dosaženo jazykové úrovně B1.

Vzdělání vede k osvojení mluvené i psané podoby jazyka od úplných začátků až po pokročilou úroveň s možností složit mezinárodně uznávané zkoušky.

Na hodiny se ve všech ročnících třídy dělí. Výuka probíhá od primy s následující časovou dotací: prima- 3 hodiny, sekunda - 3 hodiny, tercie - 3 hodiny, kvarta - 4 hodiny, kvinta - 3 hodiny, sexta - 3 hodiny. Ve čtyřletém studiu: 1. ročník - 3 hodiny, 2. ročník – 4 hodiny, 3.  ročník – 3 hodiny, 4. ročník - 3 hodiny. Předmět chce prohlubovat znalosti žáků, a proto jim umožňuje rozšířit své znalosti ve speciálních seminářích Praktická cvičení a Německá gramatika s hodinovou dotací v kvintě a ve 3. ročníku - 2 hodiny, v sextě a ve čtvrtém ročníku 3 hodiny.

Při výuce je využívána práce s učebnicí (pracovní sešity, audio- a videonahrávky, hry, hudba). Dále pak autentické materiály jako letáky, prospekty, německý tisk, filmy. Hodiny jsou doplňovány poznávacími, jazykovými i výměnnými pobyty (Siebold – Gymnasium Würzburg), účastí žáků na soutěžích, návštěvou divadelních představení, odběrem německého tisku a účastí na mezinárodních projektech. Výuka většinou probíhá ve specializovaných učebnách vybavených multimediální technikou.

Do předmětu jsou integrována tato průřezová témata a tematické okruhy : Poznávání a rozvoj osobnosti, Globální problémy, jejich příčiny a důsledky, Žijeme v Evropě z průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, tematické okruhy Základní problémy sociokulturních rozdílů a vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí z průřezového tématu Multikulturní výchova, okruh Člověk a životní prostředí tématu Environmentální výchova a tematický okruh Média a mediální produkce z průřezového tématu Mediální výchova.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

  učitel nechává prostor pro vlastní postup práce - práce se sešitem, tvorba dotazníků, nedokončené příběhy, problémové situace...

  zařazuje do výuky práci se slovníkem, jinými informačními zdroji, zadává testy, pravidelně zkouší a kontroluje zadané úkoly, pravidelnými poslechovými cvičeními cvičí poslechovou paměť

  žák zpracovává úkoly do podoby referátů, zpráv, prezentací a přednáší je před spolužáky, využívaje různých zdrojů informací – internet, cizojazyčný tisk, cizojazyčnou literaturu

Kompetence k řešení problémů

  učitel vede žáky k uplatňování dosud osvojené slovní zásoby a logických úvah při odvozování neznámých výrazů v kontextu

  zařazuje do výuky motivační úkoly, zadává žákům časově náročnější úkoly

Kompetence komunikativní:

  učitel vede žáka řízeným dialogem ke komunikaci v cizím jazyce

  vede žáka k reprodukci slyšeného, ke komunikaci ve dvojci i ve skupině, nacvičuje s žáky vystupování před kolektivem nebo rodilým mluvčím

Kompetence sociální a personální

  učitel s žáky procvičuje vyjadřování stanovisek a názorů (v diskusi, rozhovoru, přidělí role...)

  zařazuje práci kooperativní a týmovou, usiluje o vytváření dobrých vztahů v žákovském kolektivu (společné řešení problémů, tvorba projektů …)

  podporuje dotazy, zájem o problémy ostatních a vzájemnou pomoc při výuce německého jazyka

  žák dostává příležitost prezentovat svoji práci před spolužáky

Kompetence občanské

  učitel zadává úkoly, ve kterých žák srovnává způsob života v německy mluvících zemích a u nás, organizuje setkání s rodilými mluvčími, výměnné či studijní pobyty, diskutuje o odlišnostech života v těchto zemích

Kompetence pracovní

  učitel napomáhá žákům používat při práci vhodné pomůcky a technologie

  zadává žákovi domácí úkoly a tak vytváří u žáka pravidelné studijní a pracovní návyky