5.15.  Hudební výchova

5.15.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova RVP ZV a Hudební obor oblasti Umění a kultura RVP G. Integruje témata z okruhu Umělecká tvorba a komunikace.

Časová dotace pro tento předmět je na nižším stupni gymnázia 1 hodina týdně. Předmět se vyučuje v 1. a 2. ročníku. K výuce využíváme učebnic A. Charalambidise: Hudební výchova pro 8. a 9. třídu základních škol, dále pak zpěvníky Já, písnička (I., II., III., IV.) a noty ze zahraničních sborníků.

V průběhu roku se žáci zúčastňují dvou výchovných koncertů. Jeden bývá zaměřen na artificiální hudbu, druhý na hudbu nonartificiální. Nejlepší žáci mohou změřit své pěvecké síly v soutěži Hradecký slavík. Žáci se mohou také stát členy Hudební mládeže Hradec Králové, která sdružuje mladé lidi se zájmem o kvalitní hudbu ve věku od 14 do 26 let. Její členové pak mohou bezplatně navštěvovat abonentní koncerty Filharmonie Hradec Králové a zúčastňovat se zajímavých uměleckých projektů.

Na vyšším gymnáziu je předmět vyučován v 1. a 2. ročníku čtyřletého studia a 3. a 4. ročníku šestiletého studia. Časová dotace je 2 hodiny týdně.

Předmět se realizuje ve čtyřech základních činnostech, které se prolínají v různé míře v každém ročníku (vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti). Všechny tyto činnosti prostupují odborné teoretické i praktické hudební pojmy. Součástí výuky jsou dva výchovné koncerty, návštěva hudebního oddělení Okresní knihovny v Hradci Králové a hudební exkurze do Prahy. V hodinách jsou využívány tyto učebnice a zpěvníky: Hudební výchova pro gymnázia 1, 2 (autoři Charalambidis, Císař, Hurník), Já, písnička (I –IV) a zahraniční sborníky pro mládež.

Výuka předmětu Hudební výchova probíhá ve specializované učebně. Žáci se dělí na skupiny. Ve škole od roku 1998 působí smíšený studentský sbor Gybon, který úspěšně reprezentuje školu, město, region i republiku na domácích i zahraničních soutěžích a festivalech.

Vyučovací předmět Hudební výchova v sobě ve větší či menší míře (viz pak jednotlivé učební osnovy) zahrnuje tato průřezová témata s danými tematickými okruhy:

Multikulturní výchova

Mediální výchova

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

· učitel rozhovorem vede žáky k tomu, aby si osvojili důležité poznatky a na jejich základě poznávali význam a přínos hudební výchovy pro život a činnosti člověka

· rozhovorem upřesňuje u žáků nazírání na svět hudby, která ho obklopuje (mimoškolní hudební recepce a zpětná vazba žáka)

· formou samostatných referátů rozvíjí v žácích schopnost vyhledávat a získávat informace z různých informačních zdrojů a samostatně rozebírat hudební ukázky na základě předchozích znalostí získaných při výuce

· výkladem seznamuje žáky s odbornými pojmy z oblasti hudby

 

Kompetence komunikativní:

· učitel formou diskuze na dané téma učí žáky srozumitelně a jasně formulovat svůj názor, používat odborné výrazy vycházející z hudební teorie a vést dialog

· aktivně zapojuje žáky při interpretaci písní a skladeb

· formou skupinové práce připravuje a realizuje hudební projekt (písně, skladby a jejich doprovody, improvizace …)

· prostřednictvím žákova referátu vytváří podmínky pro diskuzi, jejímž cílem je tento referát zhodnotit

Kompetence sociální a personální:

· učitel formou dialogu utváří u žáků toleranci vůči názorům ostatních a vede je k respektování jejich hudebního zaměření

· s využitím exkurzí, přednášek, návštěv koncertů či divadel ukazuje žákům pravidla společenské etikety

Kompetence občanské:

· učitel formou referátů vybízí žáky ke sledování aktuálního dění ve světě hudby a v oblastech, které s hudbou úzce souvisí

· nabízí dle svých dispozic žákům různé aktivity (členství v pěveckém sboru, orchestru, kapele, v Hudební mládeži HK, ...)

Kompetence pracovní:

· učitel názornou ukázkou a stálou kontrolou vede žáky ke správnému používání hudebních nástrojů

Kompetence k řešení problémů:

· učitel používá hudební ukázky a následně vede diskuzi, při které žák poznává hudbu ve všech žánrových i funkčních podobách

· analyzuje s žáky dané hudební ukázky

· zadá samostatné práce (referáty, projekty, recenze) a společně se žáky najde návody na jejich zpracování, určí zdroje informací