6. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy

6.1 Hodnocení žáka

 1. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni: 

 1. Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:  

  1. 1 - velmi dobré 

  2. 2 - uspokojivé 

  3. 3 - neuspokojivé.

   1. Podrobnější informace o klasifikačních požadavcích a hodnocení žáků v jednotlivých předmětech tvoří samostatnou přílohu ŠVP.

              Hodnocení žáka je nezbytnou součástí vzdělávání. Motivuje žáka k dalšímu učení, je pro něj zpětnou vazbou, radí mu, jak napravovat chybné učební postupy. Vychovává ho k odpovědnosti a vytrvalosti. Je zpětnou vazbou pro učitele. Podle výsledků hodnocení přizpůsobuje výuku učebním potřebám žáků.Učitel seznamuje žáky se zásadami klasifikace na počátku školního roku. U některých aktivit dává žákům příležitost podílet se na stanovení dílčích kritérií a průběhu hodnocení. Žák se tak učí hodnotit sám sebe.

    Sebehodnocení žáka

              Při školní práci učitel vede žáka, aby komentoval svoje výkony a výsledky. Hodnocením svých výkonů posiluje žák svou sebedůvěru. Učitel se s žáky baví o chybách, kterých se přirozeně v procesu učení dopouštějí a učí je chápat chybu jako důležitý prostředek učení.

    Kritéria průběžného hodnocení sledují zvládnutí výstupů v jednotlivých předmětech a rozvoj klíčových kompetencí, především schopnost řešit problémové situace, úroveň komunikačních dovedností a tvůrčí přístup k úkolům. Hlavními kritérii v předmětech teoretického zaměření jsou:  

    • .znalost faktografie jako nutná podmínka pro vyšší poznávací činnosti 

    • .porozumění souvislostem, které umožňuje logicky třídit fakta  

    • .aplikace vědomostí ukazující samostatnost a tvořivost žákova myšlení 

    Formy ověřování vědomostí a dovedností, činnosti, při kterých je žák hodnocen, odpovídají různým stylům učení:

    • .písemné práce školní a domácí 

    • .ústní zkoušky 

    • .písemné zkoušky a písemné testy 

    • .pohybové zkoušky 

    Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

              Při hodnocení a klasifikaci vychází učitel z doporučení a závěrů pedagogicko-psychologické poradny. Žák je hodnocen s ohledem na své možnosti a schopnosti, je posuzován jeho individuální pokrok. Na žádost rodičů a při doporučení psychologa může být hodnocen slovně. Převod klasifikačních stupňů do složitější slovní podoby umožní objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu dítěte. Při slovním hodnocení se uvádí:

    1. a)ovládnutí učiva předepsaného osnovami 

    • .ovládá bezpečně 

    • .ovládá 

    • .podstatně ovládá 

    • .ovládá se značnými mezerami 

    • .neovládá 

    1. b)úroveň myšlení 

    • .pohotové, bystré, dobře chápe souvislosti 

    • .uvažuje samostatně 

    • .menší samostatnost myšlení 

    • .nesamostatné myšlení 

    • .odpovídá nesprávně i na návodné otázky 

    1. c)úroveň vyjadřování 

    • .výstižné, poměrně přesné 

    • .celkem výstižné 

    • .nedostatečně přesné 

    • .vyjadřuje se s obtížemi 

    • .nesprávné i s pomocí 

    1. d)úroveň aplikace vědomostí 

    • .spolehlivě, uvědoměle užívá vědomostí a dovedností 

    • .dovede používat vědomosti a dovednosti, dopouští se drobných chyb 

    • .s pomocí učitele řeší úkoly, překonává obtíže a odstraňuje chyby, jichž se dopouští  

    • .dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává 

    • .praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí učitele 

    1. e)píle a zájem o učení 

    • .aktivní, učí se svědomitě a se zájmem 

    • .učí se svědomitě 

    • .k učení a práci nepotřebuje mnoho podmětů 

    • .malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty 

    • .pomoc a pobízení k učení jsou neúčinné