5.10.  Fyzika

5.10.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Nižší gymnázium

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Obsahové vymezení předmětu:

Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika RVP ZV a RVP G. Týká se i výchovy k dobrému vztahu k životnímu prostředí, evropské i světové spolupráce a významně rozvíjí osobnost studenta.

Cílem výuky předmětu je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, jejich použití k řešení problémů denního života a rozvíjení přirozeného sklonu k poznávání světa.

 

Časové vymezení předmětu:

Fyzika je vyučována jako povinná v šestiletém studiu na nižším gymnáziu v 1. a 2. ročníku s dotací 2 hodiny týdně, na vyšším gymnáziu ve 3. ročníku 3 hodiny, z toho jedna dělená jako cvičení v laboratoři fyziky, ve 4. ročníku 2hodiny a v 5. ročníku 3 hodiny týdně. Stejné jsou hodinové dotace v 1. až 3. ročníku čtyřletého studia.  

Organizační vymezení předmětu:

Fyzika bude vyučována podle aktuálního rozvrhu, alespoň jednou týdně v posluchárně fyziky. Během studia se mohou studenti každoročně účastnit fyzikální olympiády.

Výchovné a vzdělávací strategie

Pro utváření základních schopností a dovedností studentů využívá učitel následující metody a formy práce:

· Vede studenty k pozitivnímu vztahu k učení, ke kritickému posuzování dosažených výsledků.

· Vede studenty k samostatnosti při řešení jednoduchých problémů.

· Vede studenty k tvorbě vlastního názoru na řešený problém.

· Vede studenty k používání správné terminologie a vyžaduje, aby studenti vysvětlovali svůj postup pomocí fyzikálních zákonů.

· Vede studenty k využívání poznatků z jiných předmětů (zejména matematiky).

· Vyžaduje dodržování stanovených pravidel (provozní řády učeben…).

· Vyhledává a podporuje talenty pomocí soutěží (fyzikální olympiáda).

· Motivuje studenty k učení praktickými ukázkami učiva (demonstrační pokusy, příklady ze života).

· Vede ke schopnosti porozumět textu, grafu i mluvenému projevu.

· Formou diskuse vede studenty ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory a vést dialog.

 

Vyšší gymnázium

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Obsahové vymezení předmětu:

Předmět vychází ze vzdělávacího oboru Fyzika RVP GV. Týká se i výchovy k dobrému vztahu k životnímu prostředí, evropské i světové spolupráce a významně rozvíjí i osobnost studenta.

Cílem výuky předmětu je osvojení základních fyzikálních pojmů a zákonitostí, jejich použití k řešení problémů denního života a rozvíjení přirozeného sklonu k poznávání světa.

 

Časové vymezení předmětu:

Fyzika je vyučována jako povinná v třetím až pátém ročníku. Ve třetím ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně s celou třídou a jedna hodina vždy s půlkou třídy v laboratoři fyziky jako cvičení. Jeho náplní jsou laboratorní měření a řešení úloh k probrané látce. Ve čtvrtém ročníku jsou vyučovány 2 hodiny týdně s celou třídou. V pátém ročníku jsou vyučovány 3 hodiny týdně s celou třídou.

Organizační vymezení předmětu:

Fyzika bude vyučována podle aktuálního rozvrhu, aspoň jednou týdně v posluchárně fyziky. Během studia se mohou studenti každoročně účastnit fyzikální olympiády.

Výchovné a vzdělávací přístupy

Pro utváření základních schopností a dovedností studentů využívá učitel následující metody a formy práce:

· Vede studenty k pozitivnímu vztahu k učení, ke kritickému posuzování dosažených výsledků.

· Vede studenty k samostatnosti při řešení jednoduchých problémů.

· Vede studenty k tvorbě vlastního názoru na řešený problém.

· Vede studenty k používání správné terminologie a vyžaduje, aby studenti vysvětlovali svůj postup pomocí fyzikálních zákonů.

· Vede studenty k využívání poznatků z jiných předmětů (zejména matematiky).

· Vyžaduje dodržování stanovených pravidel (provozní řády učeben…).

· Vyhledává a podporuje talenty pomocí soutěží (fyzikální olympiáda).

· Motivuje studenty k učení praktickými ukázkami učiva (demonstrační pokusy, příklady ze života).

· Vede ke schopnosti porozumět textu, grafu i mluvenému projevu.

· Formou diskuse vede studenty ke schopnosti jasně a logicky formulovat svůj názor, vhodně argumentovat, vyslechnout jiné názory a vést dialog.