5.4.  Francouzský jazyk

5.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Francouzský jazyk jako další cizí jazyk je zařazen do výuky šestiletého gymnázia v 1. až 6. ročníku a čtyřletého gymnázia v 1. až 4. ročníku. Vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk oblasti Jazyk a jazyková komunikace RVP ZV a RVP G.

Integruje část oboru Výchova ke zdraví.

V předmětu jsou realizována následující průřezová témata:

• Osobnostní a sociální výchova

• Multikulturní výchova

• Mediální výchova

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

• Výchova ke zlepšení čtenářské gramotnosti

• Environmentální výchova

Průběžně jsou zařazovány reálie Francie, frankofonních zemí a aktuální informace o zemích Evropské unie.

Časové a organizační vymezení předmětu

Výuka francouzštiny v šestiletém studiu probíhá ve dvou variantách.

evropská třída s rozšířenou výukou francouzštiny formou CLIL:

v 1, 2. a 3. ročníku 3 hodiny francouzského jazyka, 1 – 2 hodiny tělesné výchovy ve francouzštině, 1-2 hodiny volitelné konverzace a divadelní průpravy ve francouzštině s rodilým mluvčím, ve 4. ročníku 4 hodiny francouzského jazyka, 1 hodina dějepisu a 1 hodina zeměpisu ve francouzštině, v 5. ročníku 3 hodiny francouzského jazyka, 1 hodina dějepisu a 2 hodiny povinně volitelného předmětu Francouzské reálie, v 6. ročníku 3 hodiny francouzského jazyka a 3 hodiny povinně volitelného předmětu Francouzské reálie

tradiční výuka:

tři hodiny týdně v 1., 2., 3., 5. a 6. ročníku a čtyři hodiny ve 4. ročníku. K prohloubení znalostí žáků přispívá volitelný seminář Praktická cvičení z francouzského jazyka ve třetím ročníku (2 hodiny) a čtvrtém ročníku (3 hodiny) a seminář Francouzská gramatika ve 4. ročníku (3 hodiny). 

Výuce francouzštiny ve čtyřletém studiu jsou věnovány tři hodiny týdně v 1., 3. a 4. ročníku, ve 2. ročníku čtyři hodiny. K prohloubení znalosti žáků přispívá volitelný seminář Praktická cvičení z francouzského jazyka ve třetím ročníku (2 hodiny) a čtvrtém ročníku (3 hodiny) a seminář Francouzská gramatika ve 4. ročníku (3 hodiny).

Osvojení cizího jazyka navazuje na poznání českého jazyka. Aktivní znalost cizích jazyků je v současné době nezbytná a vzhledem k začlenění České republiky do Evropské unie nabývá francouzština a její znalost na velkém významu. Z tohoto důvodu má výuka zejména tyto cíle: postupné zvládání mluvených a psaných projevů a vytváření komplexní komunikační kompetence.

Podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky má být v případě výuky druhého cizího jazyka dosaženo po čtyřech letech studia jazykové úrovně typu B1: „Žák rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se běžně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.“ S ohledem na tento fakt jsou ve všech ročnících do výuky systematicky zařazovány modelové úkoly mezinárodních zkoušek DELF A1, A2 a B1, které mohou žákovi pomoci v samostatné přípravě ke zkouškám DELF, k účasti na olympiádách a soutěžích.

Výuka probíhá ve třech specializovaných učebnách vybavených multimediální technikou a je vedena ve francouzském jazyce. V hodinách se využívají doprovodné autentické učební materiály, interaktivní tabule, časopisy, videonahrávky, nástěnné mapy a další obrazový materiál. Výuku doplňují aktivity francouzského divadelního ateliéru (nepovinný volitelný předmět s dvouhodinovou týdenní dotací), projekce francouzského filmového klubu, tematické poznávací zájezdy do Francie a výměnné jazykové pobyty.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

·  učitel zadáváním samostatné práce (projektů) vede žáky k vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů (učebnice, Internet, literatura, mapa)

·  dohlíží na soustavnou domácí přípravu, která směřuje jak k osvojení správných učebních návyků, tak zejména k nezbytné fixaci slovní zásoby

·  důsledným hodnocením práce žáků napomáhá rozvíjet jejich kritický postoj k vlastní práci

Kompetence k řešení problémů:

·  učitel modeluje různé komunikační situace, v nichž se žák může v realitě ocitnout, a podněcuje k využívání fantazie, intuice a představivosti při jejich řešení

Kompetence komunikativní:

·  učitel vybízí žáka k otevřenosti, k tomu, aby při slovním projevu dokázal odlišit podstatné informace od nepodstatných, aby své poznatky dokázal srozumitelně prezentovat a obhájit v diskusi, aby rozpoznal situaci a zvolil pro ni nejvhodnější jazykové vyjádření

·  nacvičuje s žáky vystupování před kolektivem nebo rodilým mluvčím

Kompetence sociální a interpersonální:

·  učitel zařazuje do vyučování týmovou práci, aby žáci respektovali schopnosti a potřeby ostatních členů kolektivu

·  zadáváním skupinové práce podporuje aktivitu žáků, ochotu při řešení problémů a dobré vztahy v rámci kolektivu

·  vede žáky k toleranci vůči názorům ostatních

Kompetence občanské:

·  učitel v písemných cvičeních podporuje zájem žáka o sledování dění ve třídě, škole, v místě bydliště a v celé společnosti

·  vybízí žáky ke sledování aktuálního dění ve frankofonních zemích a přivádí je k porovnávání jednotlivých kultur

Kompetence pracovní:

·  učitel vybízí k systematické práci, žáci si vytvářejí základní studijní návyky (pravidelná příprava)

·  pozitivním přístupem, zejména stálou hodnotící podporou, pomáhá zvyšovat sebevědomí žáka k ústní komunikaci v jazyce