5.11.  Chemie

5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Obsahové vymezení předmětu:

Předmět zahrnuje vzdělávací obsah oboru Chemie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda RVP ZV a RVP G. Dva ročníky nižšího gymnázia představují ucelený základní kurz od obecné chemie až po základní poznatky z biochemie. Na vyšším gymnáziu jsou žáci vedeni k hlubšímu poznávání struktury látek, k rozsáhlejšímu využití chemických výpočtů, k výraznějšímu přiblížení k současným představám o složení a přeměně látek. Rozšiřují své poznání fyzikální, analytické chemie a biochemie.

Časové vymezení předmětu:

Na nižším gymnáziu je chemie vyučována v 1. a 2. ročníku dvě vyučovací hodiny týdně. Na vyšším gymnáziu se chemie vyučuje v 1. až 3. ročníku čtyřletého studia a v odpovídajících ročnících šestiletého studia vždy 2 hodiny týdně. V prvním ročníku vyššího gymnázia jsou zařazeny 1 x za 14 dní 2 hodiny laboratorních cvičení.

Organizační vymezení předmětu:

Výuka probíhá převážně v odborné učebně chemie s možností experimentální činnosti a využití projekční techniky. Laboratorní cvičení probíhají v chemické laboratoři. Žáci se mohou zúčastnit chemické olympiády příslušných kategorií D, C, B, A.

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení:

· učitel vede žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací, systemizaci poznatků a hledání souvislostí  

· rozvíjí v žácích schopnost pozorovat přírodní děje a experimenty, získané poznatky kriticky posuzovat a vyvozovat závěry

Kompetence k řešení problémů:

· učitel zařazuje vhodné problémové úlohy  

· podporuje žáky ve vytváření hypotéz, vede debatu ke konečným řešením

Kompetence komunikativní:

· učitel dbá na přesné a srozumitelné formulace

· umožňuje žákům vysvětlit a obhájit svůj názor

· zadává samostatné úkoly s diferencovanou obtížností, požaduje písemnou i ústní prezentaci jejich řešení

Kompetence sociální a personální:

· učitel zařazuje skupinovou práci

· rozvíjí u žáků schopnost sebereflexe a schopnost hodnotit výsledky své práce

Kompetence pracovní:

· učitele vede žáky k posuzování chemických experimentů a chemických výrob z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví

· vytváří u žáků základní návyky pro bezpečnou práci

Kompetence občanské:

· učitel směruje žáky k pochopení základních ekologických souvislostí

· vede žáky ke sledování médií a aktuálnímu posuzování ekologických problémů v běžném životě