2. Charakteristika školy

2.1 Velikost a vybavení školy

Kapacita školy je 640 žáků. Dlouhodobě otevíráme dvě třídy čtyřletého studia a dvě třídy šestiletého studia. S tímto počtem tříd počítáme i do budoucna. Celkem je ve škole 12 tříd šestiletého studia a 8 tříd čtyřletého studia. Počet žáků se zpravidla pohybuje v rozmezí 605 – 620 žáků. Naplněnost tříd se tedy pohybuje nad 30. Budova školy je prakticky v centru města, přístupná městskou hromadnou dopravou.

Budova školy je z roku 1898. Naše gymnázium (založené v roce 1978) v ní sídlí od roku 1980. V roce 1995 byla provedena dostavba šaten, která vyřešila dlouhodobé problémy s nevyhovujícími odkládacími prostory. Budova školy má dvě křídla, nazývané část Pospíšilova a část Šimkova. V prostoru spojujícím tato dvě křídla jsou umístěny dvě menší tělocvičny. Jedna je přednostně využívána ke gymnastice a aerobiku, druhá ke sportovním hrám (basketbalu a volejbalu). Obě křídla budovy mají bezbariérové vstupy, v části Pospíšilova je k dispozici i výtah. Přes tělocvičny, umístěné v přízemí a v 1. patře, je umožněn i přístup pro vozíčkáře do těchto částí v křídle Šimkova. Handicapovaní žáci se tak mohou integrovat mezi zdravé vrstevníky.

Budova školy pojme 20 tříd,disponuje množstvím odborných učeben a splňuje všechny hygienické podmínky. Ve škole máme počítačovou učebnu, 8 jazykových učeben, učebny dějepisu, zeměpisu, základů společenských věd, českého jazyka, hudební výchovy, výtvarné výchovy, informatiky. V učebně českého jazyku je knihovna pro studenty. Seznam knih je přístupný na webu školy. Pro výuku přírodovědných předmětů slouží laboratoře a odborné učebny fyziky, chemie a biologie. K výuce výtvarné výchovy využíváme také modelárnu s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Všechny odborné učebny jsou dobře vybavené, k dispozici pro výuku jsou ve většině z nich dataprojektory, počítač a připojení na internet. Ve škole jsou také nainstalované 3 interaktivní tabule. K výuce tělesné výchovy slouží kromě tělocvičen i dvě posilovny v malé budově na dvoře školy a školní hřiště s umělým povrchem pro míčové hry.

Žáci mohou využívat bufet, který je umístěn v suterénu školy. Stravování máme zajištěno v jídelně Hradecká naproti nové budově Univerzity HK.

2.2 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je stabilizovaný, odborně kvalifikovaný. Vedení školy podporuje všechny formy dalšího vzdělávání učitelů a řada učitelů této možnosti využívá. V následujících letech bude docházet k postupné obměně sboru vzhledem k jeho vyššímu věkovému průměru. Ve  škole vyučuje kolem 50 pedagogů.

K 1. 9. 2008 působilo na škole 48 interních a 4 externí učitelé. Na škole vyučuje rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka, 1 až 2 rodilí mluvčí v hodinách francouzského jazyka, již několik let působí na škole asistent pro výuku francouzského jazyka.

Výchovným problémům a kariérovému poradenství se věnuje výchovná poradkyně. Na škole působí koordinátor ŠVP, koordinátor ICT, preventista sociálně patologických jevů a pedagog zaměřený na environmentální výchovu.

 

2.3 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Dlouhodobě spolupracujeme se školami v Lythamu St. Annes (Anglie) a Würzburgu (Německo). S těmito školami se každý rok pravidelně střídáme v pořádání přírodovědného semináře (od roku 1997). Pořádáme také dvoustranné výměny (zeměpisné, dějepisné, výtvarné, hudební).

          Usilujeme i o kontakty s Francií. Tyto jsou realizovány zvláště prostřednictvím francouzského divadla (Ateliér Gybon), které je velmi úspěšné a často vyjíždí do zahraničí. Dobrým příkladem mezinárodní spolupráce je náš pěvecký sbor Gybon, který pravidelně vystupuje v zahraničí. V roce 2008 jsme zahájili výměnné akce se školou v Næstvedu (Dánsko).

Škola již několik let realizuje program protidrogové prevence (v 1. ročníku čtyřletého

a 3. ročníku šestiletého studia) a hodlá v něm pokračovat i do budoucna.

Do budoucna budeme usilovat i o ekologické programy. Máme zde vynikající zkušenost

s projektem Naturnet – Redime, kterého jsme se zúčastnili jako jedni z celkem 20 partnerů z celého světa.

Během studia žáci absolvují lyžařský kurz a sportovní kurz. Od školního roku 2008/2009 pořádáme adaptační kurz pro žáky, kteří nastupují na naši školu.

2.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Na škole působí od roku 2005 školská rada, která velmi úzce spolupracuje s vedením školy. Na podzim 2008 došlo k volbám do dalšího funkčního období. Rodiče mají možnost zapojit se do činnosti Klubu rodičů a přátel školy, který podporuje sportovní a kulturní zájmy žáků. Podílí se na financování nadstandardních aktivit školy.

Velký důraz klademe na informování rodičů o prospěchu a absenci žáků. Tyto údaje může rodič sledovat na webu školy po zadání přihlašovacího jména a hesla. Pravidelně dvakrát ročně (v listopadu a dubnu) organizujeme třídní schůzky. Rodiče mají možnost si také domluvit osobní konzultace, využívat mailového a telefonického kontaktu.

Při řešení výchovných problémů škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Škola je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně. Naše gymnázium je fakultní školou Univerzity Hradec Králové. Studenti učitelských oborů se tak mohou připravovat na své povolání.

Školu na veřejnosti reprezentuje pěvecký sbor Gybon a divadelní soubor Ateliér Gybon.