3. Charakteristika ŠVP

3.1 Zaměření školy

Za hlavní prioritu školy považujeme spojení vzdělávací a výchovné funkce školy, tedy vytváření postojů, získávání dovedností a znalostí žáků v jednotě s výchovou svobodného člověka cítícího odpovědnost ke svému okolí. K dosažení těchto cílů je třeba vytvářet pozitivní atmosféru ve škole a povědomí společného zájmu učitelů, žáků a rodičů.

Úkolem učitelů je naučit žáky myslet, formulovat a vyjádřit vlastní názor a pomáhat jim při vytváření kvalitní hodnotové orientace. Důležité je také naučit žáky pracovat v týmu, rozvíjet schopnosti učit se a motivovat je k tomu, aby sami usilovali o co nejvyšší úroveň svých znalostí a dovedností. Přitom je důležité založit vztah mezi žákem a učitelem na vzájemném respektu a partnerství.

Škola nabízí čtyřleté a šestileté studium. Do šestiletého studia přichází žáci po absolvování 7. třídy základní školy. Oba typy studia jsou všeobecné. Až na drobné výjimky (zvláště druhý cizí jazyk) je ŠVP pro čtyřleté studium a vyšší stupeň šestiletého studia koncipován stejně. Žáci tedy dostanou potřebné základy ze všech povinných předmětů a své zaměření si zvolí v posledních dvou letech studia výběrem volitelných předmětů.

Prioritními předměty školy jsou matematika (ve světě plném informací je třeba umět vybrat podstatné a s tím pracovat), český jazyk a literatura (zvýšení důrazu na zlepšování vyjadřovacích schopností a analýzu textu), anglický jazyk (je povinným 1. jazykem pro všechny studenty) a druhý cizí jazyk (absolvent gymnázia by měl ovládat 2 cizí jazyky). Druhý cizí jazyk zařazujeme již od 1. ročníku šestiletého studia. Nabízíme německý, francouzský, ruský jazyk. Jazyková výuka je obohacena rodilými mluvčími, výměnnými pobyty a poznávacími zájezdy. Od školního roku 2008/2009 otevíráme v šestiletém studiu evropskou třídu s posílením výuky francouzského jazyka. V přírodovědných předmětech jsou alespoň v jednom ročníku pravidelně zařazovány laboratorní práce.

            V posledních dvou letech studia je kladen důraz na vysokou volitelnost předmětů. V předposledním ročníku výběrem 3 předmětů – dvouhodinových- v celkové dotaci 6 hodin. V těchto předmětech žák pokračuje v posledním ročníku a volí si 4. předmět – všechny tyto předměty mají dotaci 3 hodiny - tedy celkově 12 hodin. Studijní program bývá doplněn i nepovinnými předměty: keramika, sborový zpěv, francouzské divadlo, sportovní hry dějiny umění, tvůrčí psaní.

3.2 Profil absolventa

Absolvent je vybaven znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP GV ve všech vzdělávacích oblastech a odpovídajícím požadavkům RVP ZV pro nižší stupeň šestiletého studia.  Je osobností s širokým všeobecným základem, díky velké volitelnosti v posledních dvou ročnících studia je kvalitně připraven k vysokoškolskému vzdělávání.

 Má rozvinuté schopnosti učit se, je motivován k tomu, aby sám usiloval o co nejvyšší úroveň svých znalostí a dovedností. Má schopnost vyhledávat, zpracovat a poté správně využít informace. Je osobností s vědomým hodnotovým systémem, člověkem cítícím odpovědnost ke svému okolí. Dokáže vyjádřit vlastní názor, je schopen pracovat v týmu. Ovládá dva cizí jazyky, má možnost přípravy k mezinárodně uznávaným zkouškám. Uvědomuje si zásady zdravého životního stylu. Postupně si vytváří soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které rozvíjí jeho osobnost a pomohou uplatnit se v životě.

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

Kompetence k podnikavosti

3.3 Organizace přijímacího řízení

Přijímací řízení se řídí platnou legislativou (školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT). I nadále předpokládáme přijímání dvou tříd šestiletého studia a dvou tříd čtyřletého studia. Bez přijímací zkoušky mohou být přijati uchazeči, kteří získali výrazný úspěch v předmětové soutěži a mají současně vynikající prospěch z předchozího vzdělávání.

Ostatní uchazeči skládají písemné přijímací zkoušky. O přijetí ke studiu rozhoduje pořadí, které je dáno součtem všech přidělených bodů v přijímacím řízení (body za prospěch z předchozího vzdělávání, z jednotlivých přijímacích zkoušek, za úspěchy v předmětových soutěžích). Přesné informace o kritériích přijímacího řízení (přijetí bez přijímací zkoušky, body za jednotlivé části přijímacího řízení) včetně počtu přijímaných uchazečů jsou zveřejňovány každoročně v termínu daném platnou legislativou na webu školy a nástěnce ve škole.

3.4 Organizace maturitní zkoušky

Organizace maturitní zkoušky se řídí platnou legislativou (školským zákonem a příslušnou vyhláškou MŠMT). Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část je určena platnou legislativou. V roce 2010 by měla obsahovat 2 zkoušky – český jazyk a literatura a cizí jazyk nebo matematika, od roku 2012 by měla obsahovat 3 zkoušky – český jazyk a literatura, cizí jazyk a volitelný předmět. Volitelným předmětem může být v roce 2012 matematika, společenskovědní základ, informačně technologický základ, od roku 2013 pouze matematika, společenskovědní základ (výběr omezen rozhodnutím ředitele ze dne 20. 11. 2008).

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří volitelných zkoušek v souladu s platnou legislativou. Konkrétní forma profilové zkoušky z jednotlivých předmětů bude zveřejněna vždy do 31. března předcházejícího školního roku včetně seznamu literárních děl na školní nástěnce a webových stránkách školy.

3.5 Formy a metody vzdělávání, vzdělávací strategie

Formy a metody vzdělávání jsou v kompetenci učitelů jednotlivých předmětů. Využívají v různé míře frontální, skupinové a projektové vyučování tak, aby žákům s různými styly učení umožnili rozvíjení jejich schopností a připravili je ke studiu na vysokých školách.

Individuální přístup k žákům umožňuje především dělení žáků do menších skupin v rámci třídy nebo ročníku. Je tomu tak v některých hodinách předmětů český jazyk a literatura, matematika, fyzika, chemie, biologie a ve všech hodinách informatiky. Skupiny podle zájmu nebo úrovně jsou vytvářeny v cizích jazycích a estetických výchovách. Některé cíle vzdělávání jsou naplňovány v rámci kurzů, besed s odborníky a výukových projektů.

Profilování jednotlivých studentů napomáhá systém volitelných předmětů ve vyšších ročnících. Mají převážně formu seminářů a staví na samostatné i skupinové práci. Doplňujícími formami vzdělávání jsou dlouhodobé projekty, na kterých se podílí žáci v případě zájmu, a soutěže, do kterých se zapojují žáci podle svých schopností.

Vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence občanské

Kompetence pracovní

Kompetence k podnikavosti

 

3.6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Škola je vybavena bezbariérovými vstupy. Žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním a žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí je umožněna individuální integrace do běžných tříd. Mají možnost spolupráce s výchovnou poradkyní a odborníky z pedagogicko psychologické poradny, speciálně pedagogického centra a střediska výchovné péče.

K žákům přistupujeme individuálně na základě konzultací s odborníky.

S ohledem na jejich potřeby je jim na základě doporučení umožněno studium podle individuálního vzdělávacího plánu, jsou jim poskytovány konzultace a mají možnost individuálních zkoušek. Pro tyto žáky může být vhodným způsobem, při dodržení platné legislativy, upravena maturitní zkouška.

 

3.7 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

          Při studiu je věnována individuální péče a podpora žákům s mimořádným nadáním. Systém volitelných předmětů umožňuje žákům vybrat si obory podle svých zájmů, předpokladů a potřeb. V jazycích a jazykových seminářích dochází k diferenciaci tak, aby výuka byla pro každého jedince co nejvíce efektivní.

          Žáci se zapojují do středoškolské odborné činnosti, olympiád a různých soutěží pořádaných na krajské či celostátní úrovni. Mají možnost zpracovávat vlastní projekty, podílet se na mezinárodních projektech, aktivně se zapojit do projektů, které vysoké školy organizují pro žáky středních škol.

          Žáci mimořádně nadaní mohou během studia na gymnáziu využít nabídky ročního pobytu v zahraničí nebo složit mezinárodní jazykovou zkoušku. Škola podpoří další rozvoj mimořádně nadaného žáka akcelerací studia, pokud žák uspěje při přezkoušení.

          Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který je vydáván zpravidla na dobu jednoho školního roku a může být obnovován. Možnost studia podle IVP mají také žáci se sportovním a uměleckým nadáním.