5. Učební osnovy

V tabulkách učebních osnov vyučovacích předmětů je používáno označení 1. až 6. ročník. 

1. až 4. ročník čtyřletého studia je označován jako 3. až 6. ročník.

5.1.  Český jazyk a literatura

5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura z RVP ZV a ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura z RVP G.

Cílem předmětu je dovést žáky k dobrým znalostem mateřského jazyka, k orientaci v různých komunikativních situacích, chceme vést své žáky k tomu, aby tyto komunikativní situace jazykově zvládli. Žáci by měli dokázat posoudit kvalitu literárního nebo filmového díla a divadelního představení, tato díla interpretovat, aktivně vřadit do kulturního kontextu. Žáci také získají základní přehled o historickém vývoji literatury, zařadí jednotlivé umělecké směry do vývoje lidstva. Zejm. literární hodiny také pomáhají tříbit vkus žáka, mohou kladně ovlivňovat jeho názory, postoje, hodnotovou orientaci, formovat jeho mravní a sociální cítění, spoluvytvářet světový názor.

Předmět Český jazyk a literatura úzce spolupracuje s celou řadou dalších vyučovacích předmětů, s jejichž náplní obsahově souvisí. Jedná se o tyto předměty:

·  dějepis (historický a společenský kontext)

· cizí jazyky (jazykové jevy příbuzné, odlišné; významné osobnosti světové literatury i kultury a jejich dílo)

·  hudební a výtvarná výchova (základní charakteristika uměleckých směrů)

·  společenské vědy (náboženské a filozofické systémy, lidská psychika, sociální i politické problémy lidstva)

·  informační a komunikační technologie.

Časová dotace

Nižší stupeň šestiletého gymnázia

 

 

Jazyková výchova

Komunikace

Literatura a slohová výchova

 

Prima

4 hodiny

2 hodiny

1 hodina

1 hodina

Sekunda

5 hodin

2 hodiny

2 hodiny

1 hodina

V primě i sekundě využíváme pro 1 vyučovací hodinu týdně formu půlené hodiny. Zvýšíme tak efektivitu vyučovacího procesu, žáci mají větší prostor procvičit probrané učivo, prezentovat výsledky své práce. Obsahem půlené hodiny je v primě nejčastěji téma jazykové výchovy, v sekundě téma jazykové výchovy nebo téma komunikace a slohové výchovy.

Vyšší stupeň šestiletého gymnázia

 

 

Český jazyk a komunikace

Literatura

Tercie, 1. ročník

3 hodiny

1 hodina

2 hodiny

Kvarta, 2. ročník

4 hodiny

1 hodina

3 hodiny

Kvinta, 3. ročník

3 hodiny

1 hodina

2 hodiny

Sexta, 4. ročník

4 hodiny

1 hodina

3 hodiny

 

 

 

 

 

V tercii (1. ročníku) a kvintě (3. ročníku) využíváme pro 1 vyučovací hodinu týdně formu půlené hodiny. Zvýšíme tak efektivitu vyučovacího procesu, žáci mají větší prostor procvičit probrané učivo, prezentovat výsledky své práce. Obsahem půlené hodiny je nejčastěji téma oblasti Český jazyk a komunikace.

Žáci mají možnosti rozšířit své znalosti a dovednosti také ve dvou volitelných seminářích. Nabízíme dvouletý seminář Literatura a styl (2 hodiny v kvintě (3. ročníku) a 3 hodiny v sextě (4. ročníku)) a jednoletý seminář Literatura a film (3 hodiny v sextě (4. ročníku)).

Program předmětu doplňují také pravidelná filmová a divadelní představení.

Výchovné a vzdělávací strategie

K naplnění jednotlivých klíčových kompetencí žáků směřují učitelé prostřednictvím realizace následujících výchovných a vzdělávacích strategií:

Kompetence k učení:

·  frontální, skupinová, individuální výuka

·  referáty, diskuse

·  aktivní práce s různými zdroji informací, jejich porovnávání, zhodnocení přínosu, kritické posouzení.

Kompetence k řešení problémů:

·  samostatná četba, písemné a ústní formulování vlastních čtenářských zážitků a postřehů, hodnocení, interpretace díla nebo ukázky, formulace kritických soudů

·  prezentace vlastní práce, referáty

·  diskuse

·  aktivní práce s různými zdroji informací, jejich porovnávání, zhodnocení přínosu, kritické posouzení

·  samostatná domácí i školní činnost

·  dramatický přednes, mluvnická a umělecká vystoupení

·  účast v soutěžích