5.2.   Anglický jazyk

5.2.1. Charakteristika vyučovacího předmětu

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Anglický jazyk je vytvořen ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk v RVP ZV a RVP G. Anglický jazyk navazuje v nižším gymnáziu na úroveň A1 a ve vyšším na úroveň A2.

Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků, rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení schopností žáků dorozumět se v běžných situacích, vyjadřovat vlastní názory. Cílem je dosažení úrovně B2 a poznatků pro získání mezinárodně uznávaných zkoušek.

V rámci vyučovacího procesu jsou zároveň integrována následující průřezová témata:

·  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

·  Environmentální výchova

·  Mediální výchova

·  Multikulturní výchova

Časové vymezení předmětu

Nižší gymnázium: 1. ročník 3 hodiny týdně a 2. ročník 4 hodiny týdně

Vyšší gymnázium: 1. a 2. ročník 3 hodiny týdně, 3. a 4. ročník 4 hodiny týdně

Organizační vymezení předmětu

Na hodiny se třídy dělí ve všech ročnících. Hodiny probíhají v jazykových učebnách vybavených audiovizuální technikou. Na předmět navazují volitelné předměty. Škola pravidelně organizuje zájezdy do Velké Británie.

Výchovné a vzdělávací strategie

Základními kompetencemi, které jsou při výuce rozvíjeny, jsou:

Kompetence k učení:

·  učitel zařazuje práci se slovníky

·  navozuje problémové situace

·  podporuje využívání dalších zdrojů informací

Kompetence k řešení problémů:

·  učitel navozuje modelové situace vedoucí k řešení problémů

Kompetence komunikativní:

·  učitel rozvíjí schopnosti žáků prezentovat své názory a myšlenky

Kompetence sociální a personální:

·  učitel zařazuje do hodin týmovou práci

·  usiluje o posilování dobrých vztahů mezi žáky

Kompetence občanská:

·  učitel diskutuje se žáky o odlišnostech způsobu života v anglicky mluvících zemích

· vede je k zaujímání stanovisek ke společenským, kulturním, geografickým a ekologickým odlišnostem

·  vybízí ke sledování aktuálního dění doma i ve světě