Gymnázium Boženy Němcové

co je nového na Gybonu

Gymnázium Boženy Němcové > Přijímací zkoušky – kritéria

Přijímací zkoušky – kritéria

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Předpokládaný počet přijímaných žáků ve školním roce 2017/2018:

79 – 41 – K/61  Gymnázium (šestileté studium) 90 žáků

Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky a písemného testu z českého jazyka a literatury. Tyto testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Stanovené termíny přijímací zkoušky: 18. 4. 2017, 20. 4. 2017.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

   1. Hodnocení prospěchu ze ZŠ
    Za vysvědčení z druhého pololetí 6. ročníku a za vysvědčení z prvního pololetí 7. ročníku jsou v závislosti na hodnotě průměru přiděleny body podle následující tabulky (nejvýše 24 bodů):

    1,00 = 12 bodů 1,31 = 5,8 bodů
    1,01 = 11,8 1,32 = 5,6
    1,02 = 11,6 1,33 = 5,4
    1,03 = 11,4 1,34 = 5,2
    1,04 = 11,2 1,35 = 5
    1,05 = 11 1,36 = 4,8
    1,06 = 10,8 1,37 = 4,6
    1,07 = 10,6 1,38 = 4,4
    1,08 = 10,4 1,39 = 4,2
    1,09 = 10,2 1,40 = 4
    1,10 = 10 1,41 = 3,8
    1,11 = 9,8 1,42 = 3,6
    1,12 = 9,6 1,43 = 3,4
    1,13 = 9,4 1,44 = 3,2
    1,14 = 9,2 1,45 = 3
    1,15 = 9 1,46 = 2,8
    1,16 = 8,8 1,47 = 2,6
    1,17 = 8,6 1,48 = 2,4
    1,18 = 8,4 1,49 = 2,2
    1,19 = 8,2 1,50 = 2
    1,20 = 8 1,51 = 1,8
    1,21 = 7,8 1,52 = 1,6
    1,22 = 7,6 1,53 = 1,4
    1,23 = 7,4 1,54 = 1,2
    1,24 = 7,2 1,55 = 1
    1,25 = 7 1,56 = 0,8
    1,26 = 6,8 1,57 = 0,6
    1,27 = 6,6 1,58 = 0,4
    1,28 = 6,4 1,59 = 0,2
    1,29 = 6,2 1,60 a více = 0
    1,30 = 6

     

   2. Hodnocení přijímací zkoušky
    Testy z matematiky a českého jazyka a literatury budou vyhodnoceny centrálně. Uchazeč může získat nejvýše 50 bodů z každého testu.
   3. Bonifikace
    Pokud se žák umístil na 1. – 3. místě níže uvedené soutěže, získává bonifikaci podle tabulky.

    1. místo v soutěži okresního, krajského kola            20 bodů
    2. místo v soutěži okresního, krajského kola            15 bodů
    3. místo v soutěži okresního, krajského kola            10 bodů


    soutěž                                                 kategorie

    Matematická olympiáda Z6, Z7, Z8, Z9
    Fyzikální olympiáda E, F, G
    Chemická olympiáda D
    Biologická olympiáda C, D
    Soutěže v cizích jazycích
         Anglický jazyk I. A, II. A, II. C
         Německý jazyk I. A, II. A, II. C
         Francouzský jazyk A1, A2
         Ruský jazyk
    Olympiáda v českém jazyce
    Dějepisná olympiáda
    Zeměpisná olympiáda A, B, C

    Započítáváme nejvýše dvě soutěže v posledních dvou školních rocích.

    Doklad o dosaženém výsledku (diplom, kopie diplomu) je nejlépe doručit naší škole současně s přihláškou do 1. března 2017. Pokud se soutěž koná později, tak neprodleně po získání diplomu, nejpozději však 20. dubna 2017.

   4. Celkové hodnocení
    Celkové hodnocení je součtem hodnocení prospěchu ze ZŠ, hodnocení přijímací zkoušky a bonifikace. V případě rovnosti bodů rozhodují následující kritéria (v daném pořadí):
   1. hodnocení přijímací zkoušky
   2. hodnocení přijímací zkoušky z matematiky
   3. hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z matematiky
   4. hodnocení za otevřené úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka
   5. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z matematiky ověřující dovednost aplikovat vědomosti při řešení nestandardních úloh a problémů
   6. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z matematiky ověřující osvojení znalostí v oblasti závislostí a vztahů, osvojení dovedností číst a třídit informace a pracovat s daty
   7. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z matematiky ověřující osvojení znalostí
    a dovedností v oblasti geometrie v rovině a prostoru
   8. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka ověřující porozumění textu
   9. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka ověřující znalost pravidel českého pravopisu
   10. hodnocení za úlohy z přijímací zkoušky z českého jazyka ověřující vědomosti
    a dovednosti z oblasti morfologie, syntaxe, slovotvorby, lexikologie a sémantiky
   11. průměr z vybraných předmětů (český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika) na posledních dvou vysvědčeních
   12. průměr z vybraných předmětů (český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika) na vysvědčení z 1. pololetí 7. ročníku
   13. průměr z vybraných předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika) na posledních dvou vysvědčeních
   14. průměr z vybraných předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika) na vysvědčení z 1. pololetí 7. ročníku
   15. průměr z vybraných předmětů (český jazyk, 1. cizí jazyk, matematika) na vysvědčení z 1. pololetí 6. ročníku
   16. průměr z vybraných předmětů (dějepis, zeměpis, přírodopis, fyzika) na vysvědčení z 1. pololetí 6. ročníku
   17. průměr ze všech předmětů na vysvědčení z 1. pololetí 6. ročníku.

Poznámka: Pokud by uchazeč některý z výše uvedených předmětů (týká se kritérií 13., 14., 16.) v daném ročníku neměl, vezmou se v úvahu pouze předměty, které mají všichni uchazeči, mezi nimiž se rozhoduje.

   1. Přijímání cizinců
    Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude u nich ověřena rozhovorem.
   2. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami
    U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodnu podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.
V Hradci Králové 11. 1. 2017 podpis
Mgr. Jan Štěrba
ředitel školy
Škola je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj

Všechna práva vyhrazena. Web vytvořil Dominik Žilka jako svoji maturitní práci v roce 2014.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com